Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Zvišanje minimalne plače

1182 OGLEDOV 26 KOMENTARJEV

Predlagam, da se minimalna plača poveča za 200Eur NETO, s tem, da bi ostala davčna osnova 842,00eur. S tem bi se razbremenili delodajalci, ki bi bili pripravljeni plačat več, se povečala potrošnja ( država bi dobila več davkov), povečala bi se proizvodnja izdelkov, ter vzpodbudila brezposelne, da si najdejo zaposlitev. Trenutno stanje brezposelnih ne vspodbuja, saj je razlika med socialnimi transferji in minimalno plačopooodbitihs stroških premajhna za resnov vspodbudo. Na ta način bi se zagotovo gospodarsko kolesje hitreje zavrtelo

20 glasov
10 glasov
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR V vasja Kotnik 4 predlogi
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


13.11.2018

Odziv Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Področje minimalne plače ureja Zakon o minimalni plači (v nadaljevanju ZMinP), ki določa pravico do minimalne plače, njeno višino ter način njenega določanja in objave. Upoštevaje zakonsko ureditev je delavec upravičen do plačila za opravljeno delo najmanj v višini minimalne plače, če pri delodajalcu v Republiki Sloveniji dela poln delovni čas. V primeru krajšega delovnega časa od polnega pa delavcu pripada sorazmerni del minimalne plače.

Upoštevaje določbe ZMinP so iz obsega minimalne plače izključeni vsi dodatki za delo v posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa, to pa so dodatki za nadurno delo, nočno delo, delo v nedeljo in delo na praznike in dela proste dneve po zakonu. Poleg tega v minimalno plačo tudi ni mogoče vštevati povračil stroškov, ki jih delodajalec mora izplačati delavcu (npr. povračilo stroškov za prehrano med delom, za prevoz na delo in z dela, stroškov na službenem potovanju), in tudi ne drugih prejemkov iz delovnega razmerja (npr. regres za letni dopust, odpravnine, jubilejne nagrade).

Znesek minimalne plače predstavlja najnižjo možno mesečno plačo, ki pripada zaposlenemu za polni delovni čas, tudi če bi bila njegova plača po kolektivni pogodbi ali pogodbi o zaposlitvi sicer nižja.

Zakon, ki je nastajal v sodelovanju s socialnimi partnerji, zasleduje načelo, da mora biti tudi delavcem, prejemnikom minimalne plače, zagotovljeno dostojno življenje. Pri določitvi minimalne plače se upošteva rast življenjskih potrebščin, gibanje plač, gospodarske razmere oziroma gospodarska rast ter gibanje zaposlenosti, kar je tudi skladno z določili konvencije Mednarodne organizacije dela št. 131 o minimalni plači. Razlogi za sprejem zakona v letu 2010 so bili predvsem ugotovljena nizka raven minimalne plače in neustrezen način eskalacije. Minimalna plača se je z zakonom po višini v netu znesku uskladila z vrednostjo košarice minimalnih življenjskih potrebščin, kakršna je izhajala iz raziskave Inštituta za ekonomska raziskovanja pri Ekonomski fakulteti, pri čemer se je uzakonilo tudi redno letno usklajevanje najmanj z dejansko rastjo cen življenjskih potrebščin, in sicer na podlagi uradnega podatka Statističnega urada RS, ki je dostopen v januarju tekočega leta. Znesek minimalne plače določi ministrica oz. minister, pristojen za delo, po predhodnem posvetu s socialnimi partnerji in ga objavi najkasneje do 31. januarja tekočega leta.

Drugačna ureditev področja minimalne plače seveda zahteva spremembo ZMinP, ki bo v skladu z ratificirano konvencijo Mednarodne organizacije dela št. 131 o minimalni plači, ki med drugim določa tudi obveznost izčrpnih posvetovanj s socialnimi partnerji v zvezi z določanjem in usklajevanjem minimalne plače, in dosedanjo prakso urejanja temeljnih vprašanj s področja delovne zakonodaje in hkrati področja minimalne plače tudi v bodoče prvenstveno predmet usklajevanja med socialnimi partnerji in vlado, pri čemer si bo Vlada Republike Slovenije prizadevala za konstruktiven socialni dialog in doseganje najširšega možnega soglasja socialnih partnerjev pri vseh obravnavanih vprašanjih s področja minimalne plače ter za pravičnejšo in hkrati vzdržno rešitev izpostavljene problematike.

Priloge:

Komentarji