Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Omejitev hrupa v življenjskem okolju

2421 OGLEDOV 16 KOMENTARJEV

Hrup v življenjskem okolju postaja vse večji problem. V odnosu do tega problema smo na stopnji držav tretjega sveta, kar pomeni, da za naše vlade hrup sploh ni resen problem. Mejne vrednosti hrupa so že 20 let nespremenjene in temeljijo na zastareli direktivi EU. Poleg tega uredba povsem zanemarja določene vrste hrupa, npr. nizkofrekvenčni hrup. O problemu nizkofrekvenčnega hrupa je bil MOP obveščen že vsaj deset let nazaj in vse pobude so bile takrat zavrnjene z utemeljitvijo, da s tega področja nimajo dovolj znanja, da bi lahko pripravili ustrezen predpis.

V vladni proceduri je nova Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju. Zaradi izključitve javnosti pri sprejemanju uredbe, si je MOP prislužil negativno oceno KPK, ki je v postopku sprejemanja uredbe zaznala velika korupcijska tveganja in dajanje prednosti zasebnim interesom pred javnim interesom zagotavljanja zdravega življenjskega okolja.

Vlado pozivam, da s sprejetjem sporne in za ljudi škodljive uredbe ne hiti. V naslednjem mandatu naj se pripravi dober predpis, ki bo vseboval:

  • znižanje in ne zvišanje dovoljenih ravni hrupa v okolju, kot je bil (na srečo neuspešen) poskus vlade v tem mandatu,
  • obravnavo nizkovrekvenčnega hrupa in omejitev le-tega. Gre za hrup, ki ga povzročajo stroji v težki industriji, vetrne elektrarne in tudi tovorni promet na AC. Ta hrup je za zdravje še veliko bolj škodljiv, kot običajen hrup "slišnih" frekvenc.
  • zavezo, da se v prihodnje dovoljene ravni hrupa le še nižajo in nikakor ne zvišujejo.

Znižanje dovoljenih ravni hrupa nikakor ne bo negativno vplivalo na gospodarski razvoj, saj bomo prisiljeni opustiti stare in umazane tehnologije ter uvajati nove in čistejše. Nekaj konkretnih primerov:

  • za znižanje nizkovrekvenčnega hrupa, ki ga povzroča tovorni promet na AC, bo potrebno omejiti število in hitrost tovornjakov ter dati prednost električnim agregatom pred dizelskimi
  • za znižanje ravni hrupa zaradi industrije bo potrebno poskrbeti za boljšo zvočno izolacijo industrijskih hal ter zamenjavo zastarelih strojev z novimi, ki ne povzročajo toliko hrupa in vibracij.

Pravica do zdravega življenjskega okolja je ustavna pravica in poskus vlade, da to pravico obide, je obžalovanja vreden.

40 glasov
1 glas
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR A ahac36 nuncij 102 predlogov
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


02.07.2018

Odziv Ministrstva za okolje in prostor

Vlada RS je 22. 6. 2018 sprejela Uredbo o mejnih vrednosti kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18), ki bo stopila v veljavo 7. 7. 2018. Nova ureditev med drugim ureja hrup z gradbišč in uvaja nekatere izboljšave predhodne ureditve, ne spreminja pa mejnih vrednosti kazalcev hrupa.

Uredba z namenom, da se izogne, prepreči ali zmanjša škodljive učinke zaradi izpostavljenosti okoljskemu hrupu, določa stopnje varstva pred hrupom, mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju, ukrepe varstva pred hrupom, ocenjevanje kazalcev hrupa, podrobnejšo vsebino vloge za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja (OVD), vsebino OVD, vsebino strokovne ocene skladnosti obratovanja virov hrupa, vsebino ocene obremenjenosti okolja s hrupom in začasne metode za ocenjevanje kazalcev hrupa in njihove prilagoditve.

Uredba se uporablja za hrup v okolju, ki ga na posameznem območju osnovne namenske rabe prostora povzročajo stalne ali občasne emisije hrupa enega ali več virov obremenjevanja okolja s hrupom. Gre za predpis, ki vključuje zahteve po ustreznih protihrupnih ukrepih, če vir onesnaževanja okolja s hrupom presega mejne vrednosti določene v uredbi. Med vire onesnaževanja s hrupom sodi tudi naprava katere obratovanje zaradi izvajanja industrijske dejavnosti povzroča v okolju stalen ali občasen hrup. Povzročitelj obremenitve, torej upravljavec vira hrupa, je po uredbi dolžan zagotoviti obratovalni monitoring vplivov svojega delovanja na okolje, v skladu s predpisom, ki ureja obratovalni monitoring hrupa za vire hrupa tj. Pravilnik o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08) in izvesti ukrepe varstva pred hrupom, če njegovo obratovanje presega mejne vrednosti kazalcev hrupa predpisane za naprave.

Uredba ne normira nizkofrekvenčnega hrupa. Spremembe ureditve te vrste hrupa je za pričakovati po objavi priročnika o okoljskem hrupu, ki ga v sodelovanju z Evropsko komisijo pripravlja Svetovna zdravstvena organizacija, ter priprave ustrezne zakonodaje na nivoju Evropske skupnosti.

Menimo, da je s sprejetjem uredbe predlog smiselno že implementiran.

Komentarji