Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Razkritje prilivov in odlivov RTV Slovenije

1843 OGLEDOV 6 KOMENTARJEV

Predlagam vladi da sprejme zakon z katerem bo javnosti razkrila kako RTV Slo razpolaga z našim naročninam.

Menim da se porabi preveč denarja za storitev ki jo dobimo.

41 glasov
0 glasov
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR 5 51b3 5 predlogov
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


27.12.2017

Odziv Ministrstva za kulturo

Ministrstvo za kulturo v zvezi z zadevnim predlogom odgovarja, da sprejetje takšnega zakona ni potrebno, saj je javnost celotnega poslovanja RTV Slovenije, in s tem tudi z razpolaganjem z javnimi sredstvi iz naslova RTV-prispevka, zagotovljena že podlagi 28. člena veljavnega Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B, 105/06 – odl. US, 26/09 – ZIPRS0809-B in 9/14; v nadaljnjem besedilu: ZRTVS-1) in 83. člena Statuta javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija (Uradni list RS, št. 106/06, 9/12, 55/14, 34/15 in 3/17; v nadaljnjem besedilu: Statut). V omenjenih predpisih pa je tudi natančno določeno, katere dejavnosti lahko opravlja RTV Slovenija in za katere namene se lahko porabijo sredstva iz naslova RTV-prispevka.

V 14. členu ZRTVS-1 je določeno načelo finančne preglednosti pri opravljanju javne službe. RTV Slovenija lahko skladno z zakonom opravlja poleg javne službe v omejenem obsegu tudi tržne dejavnosti, vendar mora biti poslovanje na področju tržnih dejavnosti organizirano ločeno od javne službe (prvi odstavek 14. člena). Prispevek za programe RTV Slovenija, sredstva iz državnega proračuna ter druga javna sredstva in prihodki iz naslova opravljanja javne službe se lahko porabijo samo za opravljanje javne službe, ki je določena v tem zakonu (drugi odstavek 14. člena). Enako določa tudi tretji odstavek 30. člena ZRTVS-1, in sicer da se lahko iz RTV-prispevka financira dejavnost RTV Slovenija, ki jo kot javno službo določa ta zakon, razen v delih, ko se ta dejavnost glede na določbe prejšnjega odstavka tega člena financira iz državnega proračuna. Prihodki iz naslova tržnih dejavnosti se lahko porabijo za sofinanciranje javne službe ali za ohranjanje in širitev tržnih dejavnosti, vendar le na področjih, ki jih določa ta zakon (tretji odstavek 14. člena). Prihodki in odhodki iz naslova opravljanja javne službe ter prihodki in odhodki iz naslova tržnih dejavnosti pa se vodijo na dveh ločenih računih (četrti odstavek 14. člena).

Javnost poslovanja RTV Slovenije je podrobneje urejena v Statutu, zlasti v njegovem 83. členu. Ta med drugim določa, da se letno poročilo objavi na spletnih straneh RTV Slovenija, prejeti izvod letnega poročila z obrazložitvijo pa morajo prejeti tudi Vlada Republike Slovenije in organi upravljanja. Letno poročilo mora vsebovati tudi razčlembo stroškov produkcije programov po posameznih programskih sklopih oziroma vsebinah.

S Statutom pa so podrobneje urejeni tudi financiranje, načrtovanje ter razporejanje in razrez prihodkov, poslovanje, osnovna sredstva in programsko-produkcijski načrt. Tako so na podlagi 86. člena Statuta programi, ki jih pripravlja in oddaja RTV Slovenija, financirani iz plačil prispevka za programe RTV Slovenija, s sredstvi državnega proračuna in sredstvi, pridobljenimi iz naslova tržnih dejavnosti. Prihodki RTV Slovenija se za radijske in televizijske programe in druge namene razporejajo na podlagi usklajenega letnega programsko-produkcijskega načrta.

Razrez sredstev in razmerja med posameznimi organizacijskimi enotami in programi določa generalni direktor na podlagi letnih programsko-produkcijskih načrtov ali po dvanajstinah, če načrt ni sprejet, ter skladno s prednostnimi nalogami.

Na podlagi 87. člena Statuta je zagotovljena ločenost finančnega poslovanja javne službe. RTV Slovenija mora zagotoviti, da je poslovanje v tržnih dejavnostih organizirano ločeno od javne službe. Prispevek za programe RTV Slovenija, sredstva iz državnega proračuna ter druga javna sredstva in prihodki iz naslova opravljanja javne službe je mogoče porabiti le za opravljanje javne službe, ki je določena v zakonu. Prihodke iz naslova tržnih dejavnosti je mogoče porabiti za sofinanciranje javne službe, nagrajevanje ali ohranjanje in širitev tržnih dejavnosti, vendar le na področjih, ki jih določa zakon.

Na podlagi 90. člena Statuta mora RTV Slovenija pripraviti letno poročilo in trimesečna poročila o poslovanju. Finančno poslovanje programsko-produkcijskih in organizacijskih enot se med letom in ob koncu leta ugotavlja z izkazi prihodkov in odhodkov. Finančno poslovanje RTV Slovenija je javno. RTV Slovenija objavi letno poročilo na spletnih straneh RTV Slovenija.

V skladu z 91. členom Statuta je temeljni vsebinski element v organizaciji dela in poslovanja programsko-produkcijski načrt, ki obsega štiri pomembne dele, in sicer:

  • pripravo programsko-produkcijskega načrta,
  • sprejetje programsko-produkcijskega načrta,
  • realizacijo oziroma uresničevanje programsko-produkcijskega načrta,
  • nadzor nad realizacijo programsko-produkcijskega načrta.

Priprava in uresničevanje programsko-produkcijskega načrta sta za racionalno in varčno poslovanje zavoda najpomembnejša elementa.

Na podlagi 92. člena Statuta mora biti programsko-produkcijski načrt usklajen po finančnih, kadrovskih in tehnološko-produkcijskih merilih, za kar so odgovorni strokovni direktorji oziroma strokovni vodje ter pomočniki in svetovalci generalnega direktorja. Programsko-produkcijski načrt, ki je usklajen s finančnimi možnostmi zavoda, kadrovskimi in tehnološko-produkcijskimi zmogljivostmi in sprejetimi programskimi shemami, standardi in zasnovami, sprejme programski svet RTV Slovenija na predlog generalnega direktorja. Programsko-produkcijski načrt mora biti uresničen v celoti v obsegu dodeljenih finančnih sredstev ter kadrovskih in tehnoloških zmogljivosti.

Za pripravo finančnega plana generalni direktor razdeli kvoto finančnih sredstev enotam. Kvota je namenjena pokrivanju programskih stroškov, stroškov dela, amortizacije in vseh ostalih stroškov, ki nastajajo oziroma se planirajo v enoti. Direktorja radia oziroma televizije ter vodji regionalnih centrov razdelijo dodeljene kvote po uredništvih. Odgovorni uredniki so odgovorni za celotne stroške uredništva. Po dodelitvi pravice do razpolaganja s temi sredstvi odgovorni uredniki programov določijo nadaljnjo delitev na sredstva, potrebna za nakup tuje produkcije (programske pravice), ter sredstva, ki so po ZRTVS-1 namenjena odkupu slovenskih avdiovizualnih del neodvisnih producentov.

Producenti so odgovorni za gospodarno in varčno uporabo dodeljenih sredstev in zneska ne smejo prekoračiti. Producenti za uresničitev posameznih projektov in oddaj sodelujejo z uredniki posameznih programskih vsebin in vodji organizacijskih enot radijske oziroma televizijske produkcije. O racionalni porabi finančnih sredstev, namenjenih uresničitvi programsko-produkcijskega načrta, generalni direktor vsako četrtletje v pisni obliki poroča nadzornemu svetu.

Priloge:

Komentarji