Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Garaža-parkirno mesto v javnem sektorju oz. državni upravi za zaposlene

492 OGLEDOV 8 KOMENTARJEV

Pozdravljeni,

parkiranje je večna težava v Ljubljani, ker so vsem znani jutranji in popoldanski zamaški na cesti. Državna uprava omogoča zaposlenim parkirno mesto v garažah, kjer pa večina ministrstev oz. javnih zavodov ta parkirna mesta zaposlenim ne zaračuna (niti po simbolni ceni, kot neke vrste amortizacijo ali boniteto). Na prste ene roke je moč prešteti kje morajo zaposleni plačevati za parkirano mesto.

To je potrebno enotno urediti čim preje, saj gre za boniteto in na tak način bi lahko tudi uredili, da bi Ljubljana dihala boljši zrak, seveda ob primerni ureditivi javnega prevoza, a to je druga tema.

Plačevanje parkirnega mesta v javnem sektorju - da bo za vse enako, ne kot je sedaj, vsak po svoje.

12 glasov
2 glasova
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR K Katk 7 predlogov
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


05.02.2019

Odziv Ministrstva za javno upravo

V skladu z Uredbo o uporabi službenih avtomobilov v organih državne uprave, ki določa pravico do stalne osebne uporabe službenega vozila predsedniku vlade, ministrom in generalnemu sekretarju vlade, državnim sekretarjem, predstojnikom vladnih služb, namestnikom generalnega sekretarja vlade, generalnim direktorjem in generalnim sekretarjem na ministrstvih, predstojnikom organov v sestavi ministrstev in vojaškim atašejem ter določenim pripadnikom Policije, vojaškim osebam v Slovenski vojski na položaju poveljnik brigad, njim enakih ali višjih položajih in uradnikom Ministrstva za obrambo in Slovenske obveščevalno-varnostne agencije v nazivu II. stopnje in višje, če opravljajo operativne vodstvene naloge varnosti, obrambe, obveščevalno-varnostne dejavnosti ter zaščite in reševanja, je državni organ upravičen do nakupa ali najema parkirnih mest. Upravičeni strošek so tako parkirna mesta za prej navedene osebe, ne glede, ali uporabljajo službeno vozilo ali lastno.

Organi državne uprave razpolagajo s parkirnimi mesti, tako v garažnih hišah, lastnih in najetih stavbah, ter na prostem. Parkirna mesta se najprej zagotavljajo za potrebe službenih vozil ter za invalide.

Državni organ je upravičen le do najema oziroma nakupa takšnega števila parkirnih mest, kolikor ima službenih vozil. Zagotoviti pa mora tudi parkirna mesta za vse zaposlene, ki so funkcionalno ovirani (težko gibalno ovirani) oziroma na invalidskem vozičku.

V skladu z gradbeno zakonodajo vsakemu objektu pripada določeno število parkirnih mest. Zaradi narave dela, dostopnosti, ter predvsem zagotavljanja varnosti ni smotrno oddajati parkirnih mesta zunanjim uporabnikom. V takih primerih, in taki so v pretežni večini, se prosta parkirna mesta v uporabo dodelijo javnim uslužbencem.  

Ministrstvo za javno upravo ima kot sistemski upravljavec nepremičnin v lasti Republike Slovenije v pripravi predpis, ki naj bi poenotil sistem dodeljevanja in uporabe parkirnih mest v organih državne uprave in ga po uskladitvi posredovalo v sprejem Vladi RS. Pravna podlaga za sprejem predpisa je prvi odstavek 2. člena in prvi odstavek 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije

Parkirna mesta se bodo dodeljevala v skladu z vnaprej sprejetimi kriteriji in merili, glede na posameznega upravičenca za posamezen organ. Pri tem pa je seveda potrebno poudariti in upoštevati diskrecijsko pravico predstojnika pri dodeljevanju parkirnih mest na podlagi vnaprej sprejetih kriterijev in meril ter tudi porabo javnih sredstev na najgospodarnejši način.

Ministrstvo za javno upravo bo izvedlo analizo načina dodeljevanja in uporabe parkirnih mest med posameznimi organi državne uprave.  

Na podlage analize bo potrebno določiti merila za dodelitev parkirnih mest, ki bodo upoštevala delovno mesto, potrebo po stalni dosegljivosti, opravljanje delovnih nalog izven lokacije organa državne uprave, nadomeščanje, osebno zaupanje ministra, razporeditev v kabinet ministra, vodenje notranje organizacijskih enot, invalidnost, delo na ključnih projektih organa z bistveno povečanim obsegom dela ter druge vnaprej določene kriterije na podlagi izvedene analize.

Predpis bo predvidoma določal upravičence do uporabe oziroma dodelitve parkirnih mest, način dodelitve parkirnih mest, način uporabe parkirnih mest, omejitve uporabe parkirnih mest, prenehanje upravičenosti do uporabe parkirnih mest.

Sama gradnja enotne garažne hiše za zaposlene v državni upravi pa zaradi razpršenosti organov po Ljubljani, že zagotovljenih obstoječih pakirnih mest okoli poslovnih stavb in finančnega vložka ni smiselna, razen v primeru, da bi prišlo do združevanja. 

Priloge:

Komentarji