Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Prepoved prehitevanja za vozila težja od 7,5 t

1038 OGLEDOV 2 KOMENTARJA

Trenutno je na določenih odsekih avtocest prepovedano prehitevanje za vozila težja od 7,5 t med 6:00 in 9:00 ter med 14:00 in 17:00. Težja tovorna vozila s počasnejšo vožnjo in daljšim prehitevanjem drugih tovornih vozil, ne ovirajo samo pretočnosti prometa, ampak tudi ogrožajo ostale udeležence v prometu. Vladi predlagam, da na cestah v upravljanju DARS-a, uvede daljše časovno obdobje prepovedi prehitevanja za vozila težja od 7,5 t (npr. med 6:00 in 20:00) in da zagotovi večji policijski nadzor na avtocestah.

15 glasov
1 glas
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR B Branko Potočnik 3 predlogi
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


05.11.2018

Odziv Ministrstva za infrastrukturo

Ministrstvo, pristojno za promet, je že v letu 2007 zaradi opažanj, da se tovorni promet povečuje in da je prehitevanj tovornih vozil med seboj vse več, kar posledično zmanjšuje varnost uporabnikov, z dopisom pozvalo družbo DARS d.d., da preuči možnosti in pristopi k vzpostavitvi prepovedi prehitevanja za tovorna vozila. V zvezi z dano nalogo je družba DARS d.d. predlagala način postavitve prometne signalizacije, ki prepoveduje prehitevanje tovornim vozilom (znak 2230), s predlogom kriterijev glede mest vzpostavitve, in da se na določenih mestih oziroma pododsekih (pas za počasna vozila, ljubljanski obroč, priključki na zelo prometnih odsekih) ta omejitev ne upošteva, saj bi pomenila le večjo prometno gnečo v konicah. Po potrditvi predlaganih kriterijev s strani ministrstva, pristojnega za promet, je družba DARS d.d. pripravila nalog za postavitev prometne signalizacije na avtocestah v 5. koridorju in to postavitev tudi realizirala v poletnih mesecih leta 2007.

Po avgustu leta 2007 so bile v promet predane novo zgrajene avtoceste. Na novo predanih odsekih je bila prepoved prehitevanja vzpostavljena tam, kjer cestna infrastruktura to zahtevala (predori, viadukti in podobno), ter dodatno tudi na celotni avtocesti A5 Pesnica – Pince (prekmurska avtocesta), kjer je bila vzpostavljena tudi signalizacija o zahtevani varnostni razdalji. Druge novo zgrajene avtoceste niso v celoti opremljene s prepovedjo prehitevanja, ker prometne obremenitve niso tako visoke, kot določajo postavljeni kriterije. Na osnovi zahteve avtoprevoznikov, ki so tej omejitvi prehitevanja ves čas nasprotovali, je ministrstvo, pristojno za promet, decembra 2007 dodatno naročilo družbi DARS d.d., da pristopi k naročilu in izvedbi dopolnitve že vzpostavljene prometne signalizacije tako, da na znake 2230 doda časovno omejitev tako, da omejitev velja le v času od 6.00 do 9.00 in od 14.00 do 17.00. Dopolnilne table so bile postavljene marca 2008.

Skladno s sporazumom, podpisanim z GZS, OZS in AZ, avgusta 2009, pa je družba DARS d.d. konca leta 2009 poskrbela za postavitev dopolnilnih tabel na že vzpostavljeni prometni signalizaciji, ki na avtocestah prepoveduje prehitevanje le tovornim vozilom, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 t.

Dejstvo je, da prehitevanja tovornih vozil v celoti ni mogoče prepovedati, saj gre za enakopravne udeležence cestnega prometa. Pri uporabi ukrepov prometne politike je vedno potrebno upoštevati načelo sorazmernosti in takšen ukrep z vidika načela sorazmernosti zagotovo ni sprejemljiv, saj bi šlo za ukrep, ki bi avtoprevozništvu oziroma gospodarstvu prinesel škodo, hkrati pa bi bil z vidika povečanja stopnje prometne varnosti na avtocestah učinek zanemarljive narave. Ministrstvo, pristojno za promet, je že pred nekaj leti na prometno najbolj obremenjenih odsekih prepovedalo prehitevanje tovornih vozil nad 7,5 t največje dovoljene mase, in sicer v času jutranje in popoldanske prometne konice, s čimer se je pretočnost prometa v času prometnih konic bistveno izboljšala. Podaljševanja časovnega obdobja prepovedi prehitevanja tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 t, trenutno ne načrtujemo.

Ena izmed temeljenjih dolžnosti policije je nadzor in urejanje prometa na javnih in nekategoriziranih cestah, ki so dane v uporabo za javni promet (4. člen Zakona o nalogah in pooblastilih policije). Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) v 13. členu določa, da policisti nadzirajo in urejajo promet tudi na avtocestah in hitrih cestah. Zaradi zagotavljanja varnosti policija stremi k stalni prisotnosti policijskih patrulj na avtocestnih povezavah. Posledično policisti nadzorujejo tudi tovorni promet ob rednem delu (s patruljiranjem) ali z izvajanjem poostrenih nadzorov.

Večino nadzorov policisti opravijo v sklopu izvajanja rednih nalog, hkrati pa se nadzori izvajajo na podlagi mesečnih in letnih načrtov dela. Policija pri izvajanju nadzorov sodeluje z inšpekcijskimi službami, FURS in podjetjem Cestel d.o.o., ki izvaja tehtanja vozil.

Največjo težavo še vedno predstavlja pomanjkanje ustreznih mest za nadzor prometa na avtocestah, kar pa se na pobudo policije z odstranitvijo cestninskih postaj spreminja, saj bo DARS d.d. na nekaterih mestih ohranil mesta za kontrolo in nadzor prometa.

V letu 2017 je policija ugotovila 61.864 kršitev na avtocestah, od katerih je bilo 19.207 kršitev voznikov tovornih vozil. Med temi kršitvami je Policija ugotovila 1.326 kršitev nepravilnega prehitevanja tovornih vozil.

Policija kljub kadrovskemu primanjkljaju in prednostnim obravnavanjem kršitev, ki so vzrok prometnim nesrečam, na avtocestah že izvaja nadzor v potrebnem obsegu, kar je razvidno tudi iz statističnih podatkov.

Priloge:

Komentarji