Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Javna objava plač na RTV

3224 OGLEDOV 3 KOMENTARJI

Objavi naj se plače vseh zaposlenih na RTV.

30 glasov
1 glas
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR T toxico 53 predlogov
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


10.07.2018

Odziv Ministrstva za javno upravo

V skladu s prvim odstavkom 38. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju; ZSPJS (Uradni list RS, št.58/2008 - plačna lestvica pred prehodom), 108/09-UPB13, 107/09-odl.US, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11, 27/12-odl.US, 40/12; ZUJF, 46/13, 25/14 - ZFU in 50/14, 82/15, 23/17-ZDOdv, 67/17 - ZSPJS) so plače v javnem sektorju javne, pri čemer so javnosti dostopni podatki o delovnem mestu, nazivu ali funkciji, o osnovnih plačah, o dodatkih ter delu plače za delovno uspešnost, razen dodatka za delovno dobo.

Ne glede na določbo omenjenega prvega odstavka 38. člena so javnosti po postopku, ki ga ureja Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/03), dostopni individualni podatki o znesku celotne bruto plače vsakega javnega uslužbenca in vsakega funkcionarja brez zmanjšanja za morebitne odbitke iz naslova izvršbe, kreditov ali drugih osebnih obveznosti (šesti odstavek 38. člena ZSPJS). Na osnovi zapisanega lahko tudi zavod RTV objavlja podatke o plačah oziroma zneske bruto plače za vse svoje zaposlene.

Ministrstvo za javno upravo pa nekatere podatke o plačah (tudi za zaposlene na zavodu RTV) že objavlja na spletnem portalu plač javnega sektorja.

Komentarji