Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Nesprejemljiv, nedopusten nespodoben davek na pokojninsko rento

2845 OGLEDOV 9 KOMENTARJEV

Finančna uprava prav zdaj izvaja 26. letno odmero dohodnine, o kateri zakon na kratko pojasni: »Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb.« Zato so tudi težave, ki se pojavljajo v povezavi z zakonom, vedno osebne: upokojenci z pokojninsko rento, na primer, dobivajo račune za doplačilo dohodnine, čeprav se njihov finančni položaj ni spremenil.

Na spletnih straneh državnega zbora je mogoče hitro ugotoviti, da so poslanci v 25 letih kar 28-krat glasovali o dohodninskem zakonu, o novih sistemskih besedilih, spremembah in dopolnitvah. Ni mogoče reči, da so imeli na Ministrstvu za finance v vseh teh letih gluha ušesa za stiske zavezancev (op. upokojencev), ki so se znašli v slepih kotih davčnih zakonov, čeprav je bilo dostikrat videti, da predstavniki te ustanove trpijo, kadar je treba malo popustiti uzde.

Na Modri zavarovalnici so povedali, da so vse modre rente davčno ugodne, saj je z dohodnino obdavčena le polovica pokojninske rente. Pri rentah, ki so nižje od 160 EUR, se akontacije dohodnine ne obračuna. Za rente višje od 160 EUR, pa se obračuna akontacija dohodnine po stopnji 25%, vendar le od polovice mesečnega zneska dodatne pokojnine. (http://www.modra-zavarovalnica.si /posamezniki/dodatna-pokojnina-modra-renta/zakaj-izbrati-modro-rento/)

To ne drži! Na podlagi Zakona o dohodnini (ZDoh-2) je polovica rente predmet obdavčitve in se zanjo ne more uveljavljati olajšave. FURS v vsakem primeru konec leta naredi poračun. Akontacija ni davek ampak je zgolj predplačilo dohodnine.

Pokojninska renta v povezavi s splošnimi zakonskimi pojasnili o rednem dohodku »ne sme predstavljati rednega dohodka iz zaposlitve« in kot takšna »ne bi smela biti predmet odmere dohodnine«. Sedanja ureditev, ko morajo upokojenci plačevati akontacijo dohodnine na redni dohodek iz zaposlitve oziroma t.i. pokojninsko rento ni v imenu pravičnosti. Upokojenci kot davčni zavezanci so nedvomno neupravičeno davčno obremenjeni na pokojninski renti, za katero so varčevali v času službovanja. Zakon o davčnem postopku tako upokojencem povzroča davčno krivico, nad katero bi se morala oblast zamisliti. Saj ni zapleteno in ni težko razumeti.

Nedopustno in nesprejemljivo je, da se človek, ko preživlja jesen svojega življenja, v katerem je trdo delal dovolj dolgo časovno obdobje, sooča z revščino in nato za zasluženo pokojninsko rento plača državi še dodatno odmero dohodnine.

Pravzaprav ni samo nedopustno in nesprejemljivo, je tudi nespodobno, da za polno delovno dobo dobiš samo 440 fičnikov. Te štiri zelence in dva modra takoj vrneš nazaj v finančni tok države, saj je treba plačati elektriko, vodo, smeti, zdravstveno zavarovanje,… pa par litrov mleka in kruh lahko kupiš in kilogram mesa – pa spet nekaj od tega daš nazaj v proračun skozi DDV. Če slučajno potrebuješ še kakšna zdravila, ki jih je treba doplačati ali pa celo, da čakaš na kakšen medicinski pregled in ti zdravstveno osebje pove, da boš na vrsti šele čez pol ali eno leto in ti hkrati pove, da lahko prideš na pregled prej, vendar samoplačniško, si lahko samo še obrišeš solze. Nakoncu pa še plačaš davek/dohodnino na pokojninsko rento!

Predlagam spremembo Zakona o dohodnini.

14 glasov
4 glasovi
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR F Ferenc 73 predlogov
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


22.01.2018

Odziv Ministrstva za finance

V zvezi s prejetim predlogom, s katerim se v povezavi z obdavčitvijo pokojninske rente iz naslova prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja predlaga sprememba Zakona o dohodnini (ZDoh-2), uvodoma splošno in z vidika davčne politike navajamo, da je pri presojanju davčne ureditve sistema obdavčevanja prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (PDPZ) treba upoštevati vse faze sistema, tj. davčno obravnavo vplačil premij, doseženih dohodkov pokojninskega sklada in izplačil iz prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1), s katerim je bil s 1.1.2000 uveden sistem PDPZ, je bilo med drugim urejeno tudi vplačevanje premij za PDPZ in davčne olajšave. Slednje so bile z reformo davčnega sistema s 1.1.2005 urejene v davčnih predpisih, določbe ZPIZ-1, ki so se nanašale na dohodnino, pa so se s 1.1.2005 prenehale uporabljati. V Zakonu o dohodnini – ZDoh-1 (ki se je začel uporabljati 1.1.2005) in nato tudi v ZDoh-2 (ki se je začel uporabljati 1.1.2007) je bila olajšava določena na način, kot je bila določena v ZPIZ-1.

Na splošno po veljavnem sistemu velja, da:

  • se premije PDPZ, ki jih delodajalec vplačuje za delojemalca, do določene višine ne vštevajo v davčno osnovo delojemalca, oziroma da lahko rezident za premije PDPZ do določene višine zmanjša svojo davčno osnovo (2. točka 1. odstavka 44. člena ZDoh-2 in 1. odstavek 117. člena ZDoh-2);
  • se delodajalcu, ki vplačuje premije PDPZ v korist delojemalcev prizna zmanjšanje davčne osnove/davčna olajšava v določeni višini (65. člen ZDoh-2 in 58. člen ZDDPO-2);
  • se od dohodkov pokojninskih skladov, ki zbirajo in upravljajo sredstva iz naslova PDPZ, ne plača davek od dohodkov pravnih oseb (61. člen ZDDPO-2);
  • so premije PDPZ, ki jih vplačuje delodajalec za delojemalca in ki se ne vštevajo v davčno osnovo delojemalca, oproščene plačila prispevkov za socialna zavarovanja (1. odstavek 50. člena ZZVZZ, 10. člen ZSDP-1 in 135. člen ZUTD vsi v povezavi s 3. odstavkom 144. člena ZPIZ-2);
  • se v davčno osnovo za odmero dohodnine od izplačila odkupne vrednosti premoženja, vplačanega v načrt PDPZ, v enkratnem znesku, všteva celotno izplačilo, v davčno osnovo od pokojninskih rent iz naslova omenjenega zavarovanja pa le 50% dohodka (3. odstavek 42. člena ZDoh-2).

Izplačila odkupne vrednosti premoženja, vplačanega v načrt PDPZ v enkratnem znesku, se obdavčujejo kot drugi dohodek, izplačila pokojninskih rent iz naslova PDPZ pa kot dohodek iz zaposlitve po ZDoh-2.

Z novelo ZDoh-2H, ki je začela veljati s 1.1.2011, je bila – še preden so začeli prvi zavarovanci iz PDPZ prejemati dodatno starostno pokojnino iz naslova navedenega zavarovanja, ali zahtevati izplačilo odkupne vrednosti v enkratnem znesku – določena ugodnejša davčna obravnava pokojninskih rent v primerjavi z izplačilom odkupne vrednosti v enkratnem znesku. V davčno osnovo za obdavčitev z dohodnino se v primeru omenjenih in primerljivih pokojninskih rent iz tujine tako vključuje le 50% dohodka.

Z manj ugodno davčno obravnavo izplačil odkupne vrednosti v enkratnem znesku se je želelo destimulirati izplačevanje v enkratnem znesku in spodbuditi izplačevanje v obliki pokojninske rente, saj je namen prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zagotavljati socialno in materialno varnost posameznika po upokojitvi. Ker pokojninske rente zagotavljajo dohodek za starost v obliki rednega dohodka skozi daljše časovno obdobje, so primernejše za zagotavljanje socialne varnosti za starost. Z vidika zagotavljanja socialne varnosti za starost se tako spodbuja izplačevanje pokojninskih rent prek njihove ugodnejše davčne obravnave.

Ob izplačilu pokojninske rente, izplačane na podlagi PDPZ se plača akontacija dohodnine po stopnji 25 %, zavezancem pa je dana možnost, da se odločijo za znižano stopnjo akontacije dohodnine od tega dohodka, in sicer največ na 16%, če ocenijo, da je akontacija dohodnine po stopnji 25 % previsoka glede na letno odmerjeno dohodnino. Za znižano stopnjo akontacije dohodnine se odloči zavezanec sam, če oceni, da bo akontacija dohodnine previsoka glede na pričakovano dohodnino na letni ravni. O svoji odločitvi mora zavezanec obvestiti davčni organ in izplačevalca dohodka.

Menimo, da je zgoraj opisana davčna obravnava ustrezna in da upokojenci niso neupravičeno davčno obremenjeni na pokojninski renti, za katero so varčevali v času službovanja, kot je navedeno v predlogu.

Komentarji