Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Nepremičnine - prenos lastninske pravice

2865 OGLEDOV 3 KOMENTARJI

Predlagam, da se k Zakonu o nepremičninskem poslovanju doda, da se lahko pravni posel pri prenosu lastninske pravice opravi izključno pri strokovnjaku, ki z licenco države in zavarovano odgovornostjo zagotavlja, da bo prenos lastninske pravice pravno varen in ne bo potrebno v prihodnosti sprožati raznih pravd in tožb na sodiščih in s tem povzročati dodatnih stroškov za kupce in prodajalce.

Kakor je znano in določeno že v zakonu o nepremičninskem posredovanju in Zakonu o zaščiti kupcev stanovanj in enostanovanjskih hiš se v primeru, da se prenos lastninske pravice opravi pri nepremičninski družbi z nepremičninskimi posredniki z licenco MOP, mora ta zagotoviti, da pogodbo oz. vse listine pripravi najmanj univerzitetni diplomirani pravnik, ki s svojim podpisom tudi zagotavlja pravno veljavnost, kar pomeni tudi, da pred tem ponovno preveri morebitne pravne ovire za sklenitev posla.

Prav tako nepremičninski posrednik zagotovi kupcu vpogled v vse potrebne dokumente, kakor tudi preverjanje identitete pogodbenih strank. Tako se ne more, ali pa je zelo težko, pripetiti, da se proda nepremičnina, ki ni v nesporni lasti prodajalca. Če pa se to že zgodi, pa z zavarovano odgovornostjo jamči poplačilo škode oškodovanim strankam.

Hkrati je to tudi občuten znesek iz naslova plačila DDV državi, ki ga plača nepremičninska družba za vsak izstavljen račun pri prenosu lastninske pravice.

Prav tako predlagam, da se davek na promet z nepremičninami dvigne na raven 3,5%, kakor je to v sosednji Avstriji.

Višino tako pridobljenih sredstev v državni proračun na letni ravni je moč izračunati po podatkih DURS-a o izdanih odločbah za plačilo davka na promet nepremičnin in poročilom notarjev o potrjenih prodajnih pogodb za nepremičnine za katere je potrebno plačati 8,5% ali 20% DDV.

19 glasov
4 glasovi
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR B BorisL 1 predlog
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


15.06.2012

Odziv Ministrstva za infrastrukturo in prostor

V predlogu 2666 pobudniki predlagajo, da se v Zakonu o nepremičninskem poslovanju (Ur. l. RS, št. 72/06-UPB1 in 49/11) doda določilo, po katerem bi se lahko pravni posel pri prenosu lastninske pravice opravil izključno pri strokovnjaku, ki z licenco države in zavarovano odgovornostjo zagotavlja, da bo prenos lastninske pravice pravno varen in ne bo potrebno v prihodnosti sprožati raznih pravd in tožb na sodiščih in s tem povzročati dodatnih stroškov za kupce in prodajalce. Zakon namreč določa, da se v primeru, ko se prenos lastninske pravice opravi pri nepremičninski družbi z nepremičninskimi posredniki z licenco, mora ta zagotoviti, da pogodbo oziroma vse listine pripravi najmanj univerzitetno diplomirani pravnik, ki s svojim podpisom tudi zagotavlja pravno veljavnost, kar pomeni tudi, da pred tem ponovno preveri morebitne pravne ovire za sklenitev posla. Prav tako nepremičninski posrednik zagotovi kupcu vpogled v vse potrebne dokumente, kakor tudi preverjanje identitete pogodbenih strank. Tako se ne more, ali pa se zgodi zelo redko, da se proda nepremičnina, ki ni v nesporni lasti prodajalca. Če pa se to že zgodi, pa nepremičninska družba z zavarovano odgovornostjo jamči poplačilo škode oškodovanim strankam.

Takšna ureditev bi po mnenju pobudnikov pomenila tudi občutno več sredstev iz naslova plačila DDV državi, ki ga plača nepremičninska družba za vsak izstavljen račun pri prenosu lastninske pravice. Pobudniki tudi predlagajo, da se davek na promet z nepremičninami dvigne na raven 3,5%.

Po preučitvi predloga odgovarjamo, da se s predlagano rešitvijo ne strinjamo, kar utemeljujemo v nadaljevanju.

Zakon o nepremičninskem poslovanju (Ur. l. RS, št. 50/2006, 72/06-UPB in 49/11) določa pogoje tako nepremičninskim družbam kot posrednikom pogoje za opravljanje posredovanja ter določa pravila za varno in skrbno poslovanje pri nepremičninskem posredovanju. V primeru, da nepremičnino prodaja investitor, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki gradi za trg, pa zakon izrecno določa, da mora investitor zagotoviti, da prodajo opravijo osebe, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje poslov posredovanja.

Temeljni namen zakona je omogočiti čimbolj skrbno, predvsem pa varno posredovanje v prometu z nepremičninami. Prav gotovo je posamezniku, ki z nepremičninsko družbo sklene pogodbo o posredovanju, zagotovljena varnost posla, še posebej ker zakonodaja izrecno določa, da morata tako nepremičninska družba kot posrednik poskrbeti za zaščito interesa naročitelja in preveriti pravno in dejansko stanje nepremičnine za katero posredujeta.

Odločitev o tem ali bo posameznik, ki želi skleniti posel, to storil s posredovanjem nepremičninske družbe oziroma posrednika, ki je vpisan v imenik posrednikov, ali pa bo posel opravil sam, pa je prepuščena svobodni volji vsakega posameznika.

Menimo, da bi morebitna sprememba predpisov v smeri, da bi se pravni posli pri prenosu lastninske pravice lahko opravljali izključno pri strokovnjaku, ki ima licenco države in zavarovano odgovornost, pomenila prehud poseg v svobodno voljo posameznika do proste izbire. Prav tako menimo, da bi takšna obveznost vplivala tudi na cene nepremičnin.

Odziv Ministrstva za finance

Zakonodaja s področja nepremičninskega poslovanja oz. posredovanja, kot posredno ugotavljate že sami, prodajalcem in kupcem nepremičnin omogoča svobodno izbiro, ali bodo prodajo oz. nakup nepremičnine opravili preko posrednika ali drugače. Z lastno izbiro posamezniki seveda privzamejo tudi vse eventuelne rizike, zato menimo, da je takšna ureditev ustrezna in pravična, saj vedno dopušča strankam možnost izbire in s tem tudi možnost prilagajanja stroškov transakcije glede na konkretno situacijo.

Z vidika davčnih predpisov pa pojasnjujemo, da je obdavčitev prenosa lastninske pravice v konkretnem primeru odvisna od več dejavnikov, predvsem od tega, za kakšno vrsto nepremičnine gre (zemljišča, stavbe itd.) in ali je prodajalec zavezanec za DDV ali ne. Glede na to se od prodajne vrednosti zaračuna DDV ali pa mora prodajalec plačati davek na promet nepremičnin. Morebitni DDV na storitev nepremičninskega posrednika (če je ta seveda zavezanec za DDV) predstavlja le manjši del davčnega prihodka nepremičninskega posla, saj se DDV na storitev plača le na znesek provizije posrednika. Davek na promet nepremičnin znaša v Sloveniji 2 %. Ocenjuje se, da je stopnja primerna. Želja je namreč ohraniti nizko stopnjo, s katero se ne spodbuja prikrivanja višine davčne osnove ter obenem zagotovi še vedno primerne davčne prihodke. O morebitnem povišanju stopnje davka na promet nepremičnin se v danih razmerah ne razmišlja.

Priloge:

Komentarji