Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto

36969 OGLEDOV 15 KOMENTARJEV

UVOD

Etažni lastniki v večstanovanjskih stavbah morajo v skladu z določbami Energetskega zakona in Pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli, do 1.10.2011 montirati delilnike za merjene porabljene toplote. V naši hiši z 209 stanovanji smo že montirali delilnike. Obračun po delilnikih je pokazal, da ima veliko število stanovanj po delilnikih porabo nič ali zelo malo. Tem plačujejo ogrevanje tisti, ki jim delilniki pokažejo več. Delilniki na radiatorjih namreč ne merijo dejanske porabe toplote v stanovanju. To omogoča legalno krajo, ki je v skladu s Pravilnikom. Z novo ogrevalno sezono (vse večstanovanjske hiše morajo montirati delilnike na radiatorje) bo ta problem še večji. To je tempirana bomba, ki bo počila, ko bodo oškodovani spoznali resnico. Po veljavnem Pravilniku se 20% do 40 % stroškov obračuna po kvadratnem metru ogrevane površine in ostanek po delilnikih. Če upoštevamo, da je povprečna zunanja temperatura v kurilni sezoni 0 stC, da je povprečna temp. stanovaja 20 stC in se pri tem porabi 100% toplotne energije, potem se za vsako stopinjo nižjo od 20 stC poraba energije zmanjša za 5%. Če bi nekdo želel varčevati z recimo 16 stC (kar je prenizka bivalna temperatura), bi privarčeval 20% energije v primerjavi s stanovanjem z 20 stC. Če bi dvignil temp. na 24 stC (kar je previsoka bivalna temperatura), bi potrošil 20% več toplotne energije. Stanovanje, ki ima po delilnikih porabo nič in po Pravilniku plačuje 20% do 40% stroškov, porabi vsaj 80% energije. Razliko (60% do 40%) plačujejo sosedje predvsem tisti na vrhu hiše. To je legalna kraja, ki jo Pravilnik omogoča. PREDLOG S problemom delilnikov se ukvarjam že nekaj mesecev. Glavni problem je Pravilnik, ki ni prilagojen za delilnike na radiatorjih. Po analizi stvarnih mesečnih podatkov iz delilnikov za hišo sem prišel do zaključka, da bi morali pri obračunu razlikovati med merilniki toplotne energije in delilniki na grelnih telesih. PRAVILNIK o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (Uradni list RS, št. 7/2010 z dne 29. 1. 2010). Predlagam spremembo 15. člena: 15. člen (deleži stroškov posameznih delov stavbe) (1) Pri uporabi merilnikov toplotne energije se stroški za ogrevanje oziroma za pripravo tople vode v višini 60% razdelijo na posamezne dele stavbe na osnovi porabniških deležev, določenih na osnovi 10., 11. in 14. člena tega pravilnika. Preostali del stroškov za ogrevanje oziroma za pripravo tople vode se na posamezne dele stavbe razdeli glede na delež ogrevane površine. (2) Pri uporabi delilnikov na grelnih telesih se stroški za ogrevanje oziroma za pripravo tople vode v višini 20% razdelijo na posamezne dele stavbe na osnovi porabniških deležev, določenih na osnovi 10., 11. in 14. člena tega pravilnika. Preostali del stroškov za ogrevanje oziroma za pripravo tople vode se na posamezne dele stavbe razdeli glede na delež ogrevane površine. ZAKLJUČEK Moramo se zavedati, da obračun po delilnikih ni obračun po porabljeni toplotni energiji. Zato bo vedno nekdo oškodovan na račun drugega. Pravilnik bi moral ta oškodovanja spraviti v razumno mejo in hkrati stimulirati varčevanje z energijo.

V prilogi Problem delilnikov je podrobnejši opis problema.

22 glasov
1 glas
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR C Ciril Adamič 2 predloga
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Priloge:Odgovor


12.05.2011

Odziv Ministrstva za gospodarstvo

Prejeli smo vas dopis št. 092-103/2011/1 v zvezi s Pravilnikom o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v katerem predlagatelj predlaga spremembo veljavnega Pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (Ur. l. RS št. 7/10). Predlagatelj ne obrazloži svojega predloga, v prilogi pa dodaja analizo iz katere izhaja, da delilniki na radiatorjih za merjenje porabljene toplote niso optimalna rešitev in da je v analizi.

V zvezi s tem podajamo naslednji odgovor:

Osnovni predpis, ki ureja merjenje energije je Energetski zakon (Ur.l. RS št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 in 22/10, v nadaljevanju: energetski zakon), ki določa obveznost obračuna stroškov za toploto po dejanski porabi v večstanovanjskih stavbah in drugih stavbah z najmanj štirimi posameznimi deli, ki se oskrbujejo s toploto iz skupnega sistema za ogrevanje. Stroški za ogrevanje in toplo vodo se obračunavajo v pretežnem delu na osnovi dejanske porabe toplote, ki je določena na osnovi merilnih naprav, ki jih morajo vgraditi lastniki posameznih delov stavbe.

Energetski zakon jasno določa, da so podlaga za obračun stroški, ki so določeni na podlagi merjenja porabe toplote celotne stavbe. V praksi to pomeni le stroške za energijo. Delitev stroškov toplote za ogrevanje in pripravo tople vode, ki niso odvisni od porabe toplote ureja Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb (Ur. l. RS.št. 60/09, v nadaljevanju: pravilnik o upravljanju). To se nanaša na stroške za priključno moč oziroma priključnino, ki so na podlagi pravilnika o upravljanju med posamezne dele (stanovanja) razdeljeni po ključu števila posameznih enot stavbe.

Na podlagi energetskaga zakona je bil sprejet Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (Ur. l. RS št. 7/10, v nadaljevanju: pravilnik o delitvi stroškov), ki podrobno ureja način delitve stroškov za toploto.

Ob tem je pomembno, da pravilnik o delitvi stroškov ni popolnoma nov predpis. Pravilnik o delitvi stroškov je razveljavil stari Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več odjemalci (Ur. l. RS št. 52/05), ki je vseboval vse tehnične elemente za delitev in obračun stroškov za toploto. Sprejem novega pravilnika je bil potreben zaradi spremembe predpisov s področja upravljanja večstanovanjskih stavb, ki so bili sprejeti v vmesnem obdobju. Zgodovina se ni začela niti s pravilnikom iz leta 2005, saj je bil pred tem v veljavi star pravilnik iz leta 2003. Način delitve stroškov za ogrevanje v večstanovanjskim stavbah se v svojem bistvu v Sloveniji v nespremenjeni obliki uporablja že deset let. V tem času ni prihajalo do večjih težav v zvezi z načinom obračuna in delitve stroškov. Metoda se je v praksi izkazala kot optimalna rešitev.

Pravilnik o delitvi stroškov jasno določa, da je delilnik stroškov toplote naprava za indikacijo ali merjenje dejanske porabe toplote, ki omogoča določitev deležev stroškov za ogrevanje in deležev stroškov za pripravo tople vode posameznih delov stavbe. Delilniki so lahko delilniki, ki so nameščeni na grelnih telesih, ter merilniki toplotne energije in vodomeri za toplo vodo v posameznih delih stavbe. Poudariti je potrebno, da so tudi merilniki oziroma števci toplotne energije, ki so nameščeni na enem mestu za celo stanovanje oziroma drug posamezni del v funkciji delilnikov. Delilniki niso naprave za merjenje porabe toplote.

Iz priložene analize ne izhaja, da delilniki niso optimalna rešitev.

Analiza je do skrajnosti poenostavljena in pri hipotetičnih izračunih, ki jih predstavlja, ne upošteva vseh veljavnih predpisov, ki urejajo delitev vseh stroškov za toploto v večstanovanjskih stavbah. Poleg tega je analiza polna napak.

V uvodu analize je navedeno, da je bila delitev stroškov porabljene toplotne energije po ogrevalni površini najpravičnejša. Ta navedba preprosto ne drži, saj je bilo po tej metodi potrebno plačati enake stroške za toplotno energijo za ogrevanje ne glede na to ali so v določenem obdobju v stanovanju bili stanovalci ali pa je bilo le to prazno. To je le primer »nepravičnosti« take metode.

Nadalje je napačno navedeno, da morajo etažni lastniki montirati delilnike na radiatorje. To ne drži, saj so delilniki lahko naprave, ki so nameščene na grelnih telesih, prav tako pa tudi merilniki toplotne energije in vodomeri za toplo vodo v posameznih delih stavbe.

Napačno je navedeno, da za stare radiatorje ni podatkov, ki so ključni za izračun v delilniku. Proizvajalci delilnikov, ki se namestijo na radiatorje, izdelujejo delilnik za vse tipe starih radiatorjev. Ob tem je pomembno, da mora biti delilnik za namestitev na grelno telo izdelan skladno s standardom SIST EN 834 ali SIST EN 835, kot to določa pravilnik o delitvi stroškov.

V analizi sta predstavljena dva hipotetična primera, ki sta poenostavljena do te mere, da so rezultati neuporabni. V izračunu niso upoštevani korekturni faktorji zaradi lege posameznih delov, ki so ključni element pravilne delitve in obračuna stroškov. Poleg tega izračun ne upošteva pravilnega načina delitve stroškov za priključno moč, kot to določa pravilnik o upravljanju.

V analizi je podan tudi predlog sprememb pravilnika o delitvi stroškov, ki predvideva dva različna načina delitve stroškov glede na vrsto vgrajenih merilnih naprav.

Predlog sprememb pravilnika izhaja iz izkušenj prve sezone uporabe delilnikov v eni večstanovanjski stavbi. Določbe veljavnega pravilnika o delitvi stroškov temeljijo na večletnih izkušnjah v Sloveniji in na izkušnjah drugih držav, ki imajo uveden podoben sistem, to so Nemčija, Avstrija in Danska.

Zaradi navedenega predlaganih sprememb pravilnika ne moremo upoštevati.

Priloge:

Komentarji