Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Povišanje kazni za posest in uporabo nedovoljenih pirotehničnih izdelkov ter spremembno iz prekrška

348 OGLEDOV 5 KOMENTARJEV

Težave s črnim trgom iz leta v leto mečejo zelo slabo luč na vso pirotehniko, tudi tisto najbolj zabavno in skoraj da nenevarno ob normalni uporabi. Namreč ob prepovedi petard leta 2008 se krepi ta vrsta pirotehničnih izdelkov ravno na črnem trgu. Problem pa sega že tako daleč, da ga v nekih elementih lahko primerjamo z nedovoljenim uživanjem prepovedanih substanc. Namreč, petarde oz pirotehnični izdelki, ki se pojavljajo na črnem trgu tako kategorije 2 in 3 katerih glavni učinek je pok in celo izdelki kategorije 4(za katere mora biti posameznik strokovno usposobljen), so tako siloviti, da lahko že ob relativno normalni uporabi in morebitni nepazljivosti povzročijo trajne hude posledice, če ne celo smrt, na drugi strani pa zaradi visoke stopnje hrupa(poka) povzročijo nemalo psihološke nevšečnosti, šok ali celo srčni zastoj. Ker se iz leta v leto zloraba teh pirotehničnih izdelkov, ki so za fizične osebe prepovedane, tako v posesti kot tudi uporabi strmo povečuje, predlagam, da se posest in uporaba te vrste pirotehničnih izdelkov, torej kategorije 2 in 3 katerih glavni učinek je pok , ter vse vrste K4 ter P2 in T2 prekategorizira iz prekrška v kaznivo dejanje. Namreč določene vrste teh izdelkov spadajo v podrazred 1,1 in 1,2 , kot TNT in ostala razstreliva, kar predstavlja najvišjo stopnjo nevarnosti. Hkrati predlagam tudi bistveno višje kazni za prekrškarje.

Hkrati predlagam tudi, da se podjetja, ki na takšen ali drugačen način poslužujejo zakonskih lukenj, da na trg še vedno po deklarirano dovoljeno kategorijo pripeljejo petarde, kot se je zgodilo v sezoni 2018/2019, da se takim podjetjem trajno odvzame dovoljenje in pa odgovorni osebi trajno prepove kakršnakoli aktivnost okrog pirotehnike.

Ker opažam, da ima policija velike težave pri odkrivanju črnega trga, saj se odkrije še vedno veliko premalo nedovoljenih izdelkov in se črni trg povečuje, predlagam ustanovitev posebne skupine posameznikov po regijah, strokovno usposobljenih za pirotehniko, ki bi se ukvarjali in pomagali pri krčenju črnega trga, kot informatorji, seveda finančno nagrajeni.

Tudi če se ne zgodi toliko nesreč kot se jih zaradi alkohola, hitrosti, prepovedanih substanc ali kakršnih koli drugih razlogov, pomeni širjenje črnega trga in prisotnost artiklov, ki imajo skorajda moč ročne bombe, velik problem v prihodnosti ter še več in več zlorab

19 glasov
2 glasova
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR P pomagajte.si 5 predlogov
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


11.03.2019

Odziv Ministrstva za notranje zadeve

Področje prodaje in uporabe pirotehničnih izdelkov ureja Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih, ki sledi določbam Direktive 2007/23/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. 5. 2007 o dajanju pirotehničnih izdelkov v promet oziroma prenovljene Direktive 2013/29 z 12. junija 2013 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z dostopnostjo pirotehničnih izdelkov na trgu, ki pirotehnične izdelke glede na vrsto uporabe, namen, raven nevarnosti in raven hrupa, ki ga pirotehnični izdelek povzroča, razvršča v kategorije F1, F2, F3, F4 (ognjemetni izdelki), T1 in T2 (pirotehnični izdelki za odrska prizorišča) ter P1 in P2 (drugi pirotehnični izdelki). Ognjemetne izdelke kategorije F1, F2, T1, P1 in fontane ter baterije in kombinacije iz kategorije F3, lahko kupujejo in uporabljajo fizične osebe, vse ostale izdelke iz kategorije F3, ter kategorij F4, T2 in P2 pa lahko kupujejo, posedujejo ali uporabljajo le pravne osebe ali podjetniki, ki imajo ustrezno dovoljenje za promet s pirotehničnimi izdelki. 

Prodaja, posest in uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije F2 in F3, katerih glavni učinek je pok (npr. petard), je fizičnim osebam prepovedana. Poleg tega je fizičnim osebam prepovedana tudi uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije F1, katerih glavni učinek je pok, na določenih krajih, kakor tudi predelava pirotehničnih izdelkov zaradi povečanja učinka, uporaba pirotehničnih izdelkov v drugih predmetih, lastna izdelava pirotehničnih izdelkov ali zmesi in preprodaja pirotehničnih izdelkov. Za neupoštevanje navedenih prepovedi je v zakonu določena tudi kazen, in sicer se z globo v višini od 400 do 1.200 eurov kaznuje posameznika oziroma fizično osebo za posamezen prekršek. Tako se kaznuje posameznika oziroma fizično osebo, ki prodaja, kupuje, poseduje ali uporablja ognjemetne izdelke, ki so namenjeni le pravnim osebam ali podjetnikom, ki imajo ustrezno dovoljenje, ali ognjemetne izdelke kategorije F2 in F3, katerih glavni učinek je pok, ali dovoli uporabljati baterije iz kategorije F3 do 1000 g neto mase eksplozivnih snovi in fontan iz kategorije F3 do 750 g neto mase eksplozivnih snovi v posameznem izdelku fizični osebi, ki še ni stara 18 let ali uporablja ognjemetne izdelke kategorije F1, katerih glavni učinek je pok na krajih, na katerih je njihova uporaba prepovedana ali jih uporablja izven dovoljenega časa ali pa uporablja ognjemetne izdelke v nasprotju z navodili proizvajalca oziroma ne upošteva splošnih prepovedi.

Ognjemetni izdelki kategorije F2 in F3, katerih glavni učinek je pok, so po veljavni zakonodaji že deset let prepovedani, pa se kljub vsem ukrepom in negativnim posledicam še vedno uporabljajo. Na slednje nedvomno vpliva tudi okoliščina, da je prodaja in uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije F2 in F3, katerih glavni učinek je pok, v sosednjih državah dovoljena. Ministrstvo za notranje zadeve oziroma Policija in Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve spremljata promet in uporabo pirotehničnih izdelkov. V ta namen Policija že več let, vsako leto opravi analizo uporabe pirotehničnih izdelkov in jo tudi objavi na svetovnem spletu na naslovu www.policija.si/o-slovenski-policiji/statistika/javni-red-in-mir. Iz teh analiz je razvidno, da policija v času božičnih in novoletnih praznikov poostri nadzor na meji, nad prevozom pirotehničnih izdelkov v notranjosti države, nad prodajo pirotehničnih izdelkov v trgovinah, sejmih itd. ter seveda nad uporabo teh izdelkov. Poleg tega je iz navedenih analiz razvidna tudi vsakoletna količina zaseženih pirotehničnih izdelkov, ki jih zaseže Policija (glavnino zaseženih pirotehničnih izdelkov predstavljajo ravno petarde). Pregled objavljenih analiz tudi zaseženih pirotehničnih izdelkov kaže, da je policija pri svojem delu uspešna. Za učinkovit nadzor nad prodajo pirotehničnih izdelkov si prizadeva tudi Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve, ki vsako leto izvede povprečno 60 inšpekcijskih nadzorov po državi, predvsem v decembrskem času.

Po mnenju Ministrstva za notranje zadeve lahko še večje osveščanje ljudi ob sočasnem nadzoru nad prometom in uporabo pirotehničnih izdelkov dolgoročno doprinese k zmanjšanju zlorabe pirotehničnih izdelkov. 

Glede na to, da pa so ognjemetni izdelki kategorije F2 in F3, katerih glavni učinek je pok, že deset let prepovedani, pa se kljub vsemu navedenemu še vedno uporabljajo, ter da so kazniva dejanja lahko opredeljena le v Kazenskem zakoniku, za katerega je pristojno Ministrstvo za pravosodje, bo Ministrstvo za notranje zadeve ob naslednji spremembi Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih proučilo potrebo po zvišanju glob za prekrške, zlasti pa povišanje globe za fizične osebe v primeru, ko kljub prepovedi, preprodajajo prepovedane pirotehnične izdelke. 

Ravno tako bo Ministrstvo za notranje zadeve ob naslednji spremembi področnega zakona proučilo tudi predlagateljev predlog po uvedbi instituta trajnega odvzema dovoljenja za podjetja, ki kršijo zakon tako, da pod deklarirano dovoljeno kategorijo dajo na trg prepovedane pirotehnične izdelke oziroma dajo na trg pirotehnične izdelke, ki niso dostopni fizičnim osebam. 

Glede predloga o ustanovitvi posebnih skupin posameznikov, strokovnjakov za pirotehniko, kot pomoč policiji pri odkrivanju črnega trga petard, pa menimo, da to ni potrebno, saj policija z dosedanjimi oblikami dela ustrezno obvladuje to problematiko. 

Priloge:

Komentarji