Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Osebni dohodek

12694 OGLEDOV 66 KOMENTARJEV

Predlagam, da se sprejme zakon, da delodajalec ne more biti lastnik podjetja, če ne more zagotavljati svojim delavcem minimalni osebni dohodek 700 evrov. Menežerji pa ne smejo imeti dohodek, ki presega pet kratni znesek minimalnega osebnega dohodka zaposlenih v njegovem podjetju. Sem prepričan, da ne bo nobenih stavk.

22 glasov
6 glasov
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR R Roman Marguč 6 predlogov
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


18.01.2010

Odziv MInistrstva za gospodarstvo

Vlada RS bo predlagala predlog zakona o minimalni plači, s katerim se bo minimalna plača povišala. Koliko se bo minimalna plača povišala je stvar socialnega dialoga oziroma pogajanj. Že danes v skladu z veljavno zakonodajo ni mogoče izplačevati plač pod z zakonom določeno minimalno plačo.

Odziv Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve

V zvezi s posredovanim predlogom, da naj Vlada sprejme zakon, da delodajalec ne more biti lastnik podjetja, če ne more zagotavljati svojim delavcem minimalnega osebnega dohodka v višini 700 evrov, managerji pa ne smejo imeti višje plače od petkratnika minimalne plače zaposlenih v njegovem podjetju, vam posredujemo naslednje pojasnilo.

V Sloveniji plače urejamo s kolektivnimi pogodbami in zakoni. Kolektivne pogodbe so predmet pogajanj med delodajalci in delojemalci, ki se na različnih ravneh (raven dejavnosti, podjetniška raven) svobodno dogovarjajo o višini najnižjih plač za različne ravni zahtevnosti dela. Najnižje zakonito plačilo pa je določeno z Zakonom o določitvi minimalne plače.

Za delodajalce so obvezujoče tako kolektivne pogodbe, ki jih sklene oziroma jih sklene združenje delodajalcev, katerega član je, kakor tudi zakon o določitvi minimalne plače. Tako je, sicer res na posreden način, urejeno, da mora delodajalec ali lastnik - delodajalec, ki ima zaposlene delavce, izpolnjevati minimalne pogoje glede izplačevanja njihovih plač, določene bodisi v kolektivni pogodbi bodisi v zakonu.

Predlog, da naj najnižja plača bo 700 EUR, je po našem mnenju glede na trenutne gospodarske razmere previsok, strinjamo pa se, da so trenutno veljavni zneski prenizki. S tem se strinjajo tudi drugi udeleženci v procesu dogovarjanja o minimalni plači, ki pravkar poteka. Pogledi kako hitro je primernejše plače mogoče doseči, pa so med udeleženci razprav precej različni, ne nazadnje tudi zaradi različnih vlog, ki jih v družbi imajo. K usklajevanju mnenj in doseganju konsenza s socialnimi partnerji glede ustrezne višine minimalne plače Slovenijo zavezuje tudi ratificirana konvencija 131 Mednarodne organizacije dela o minimalni plači.

Vlada si bo zato še naprej prizadevala za vzdrževanje primernih pogojev za nadaljnje delovanje socialnega dialoga v Sloveniji, ga spodbujala in v njem sodelovala, s ciljem, da bo do rešitev, ki bodo ustrezale vsem udeležencem in bodo tudi najslabše plačanim delavcem in njihovim družinam, zagotovile dostojno življenje, prišlo čim prej in po mirni poti.

Priloge:

Komentarji