Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Predlog za spremembo Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb

632 OGLEDOV 8 KOMENTARJEV

35. člen Stanovanjskega zakona (v nadaljevanju SZ) v 1. odstavku opredeljuje kaj mora vsebovati listina citiram: »(1) Pisno se glasuje tako, da se podpiše listina, na kateri se odloča za ali proti predlaganemu sklepu. Na listini mora biti naveden predlog sklepov, obrazložitev sklepov, ime lastnika in datum podpisa listine ter navedena večina, potrebna za njihov sprejem«.

3. odstavek 12. člena Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb vsebinsko posega v zakonsko ureditev in krči določbe 1. odstavka 35. člena citiram: »(3) Tisti, ki je postopek vodil, mora upravniku vročiti listine, na podlagi katerih upravnik ugotovi rezultat glasovanja, ki ga objavi na oglasni deski in pošlje lastnikom posameznih delov, ki so oddani v najem. Rezultat glasovanja vsebuje navedbo sklepa in seštevek solastniških deležev, s katerimi je bil posamezni sklep sprejet ali zavrnjen«.

V 3. odstavku 12. člena Pravilnika manjka seznam etažnih lastnikov z datumom in podpisom.

Torej Pravilnik, ki naj bi natančneje opredelil 35. člen SZ, narekuje upravniku da ugotovi rezultate glasovanja, jih objavi na oglasni deski in pošlje lastnikom posameznih delov, ki so oddani v najem. Rezultat glasovanja vsebuje navedbo sklepa in seštevek solastniških deležev, s katerimi je bil posamezni sklep sprejet ali zavrnjen. Rezultat glasovanja ne vsebuje imen lastnikov, datuma in podpisa listine.

V praksi to pomeni, da lahko upravnik pripravi in da v podpis etažnim lastnikom listino, kot on meni, da je ustrezna, prav tako mu ni potrebo etažnim lastnikom dostaviti kopije podpisne listine po končanem glasovanju, iz katere je razviden izid glasovanja.

V 1. odstavku 35. člena SZ je jasno zapisano, da na listini mora biti naveden predlog sklepov, obrazložitev sklepov, ime lastnika in datum podpisa listine ter navedena večina, potrebna za njihov sprejem.

To pomeni, da v primeru sprejetja sklepa s podpisovanjem listine, del takšnega sklepa je tudi seznam podpisnikov. Šele takšen seznam vzpostavi morebitno pravno učinkovitost sklepa, zgolj ugotovitev upravnika, kakšno naj bi bilo glasovalno razmerje, ni dovolj.

Predlagam, da pristojni minister spremeni Pravilnik v tem delu.

19 glasov
0 glasov
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR M milan.cikic 1 predlog
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


21.02.2019

Odziv Ministrstva za okolje in prostor

Stanovanjski zakon določa, da etažni lastniki lahko odločajo s podpisovanjem listine, ali pa, če odločitev ni sprejeta, ker ni glasovalo zadostno število etažnih lastnikov, upravnik skliče zbor lastnikov. 

Zakon predpisuje kako se glasuje s podpisovanjem listine in kako se glasuje na zboru lastnikov. 

V 35. členu je opredeljeno kako se pisno glasuje, kaj mora vsebovati listina in rok, v katerem mora biti glasovanje zaključeno. Zakon pa ne predpisuje kako se etažne lastnike seznani z rezultati glasovanja. Prav zato je Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb v 12. členu  natančneje opredelil odločanje s podpisovanjem listine, ki jo morajo prejeti vsi etažni lastniki,  in tudi določil kako se ugotovi rezultat glasovanja, ki se objavi na oglasni deski in pošlje lastnikom posameznih delov, ki jih ti oddajajo v najem. Pravilnik predpisuje, da rezultat glasovanja vsebuje navedbo sklepa in seštevek solastniških deležev, s katerim je bil sklep sprejet ali zavrnjen. 

S povsem enakimi vsebinami se tudi v primeru odločanja na zboru lastnikov seznani etažne lastnike o izidu glasovanja. Stanovanjski zakon v 38. členu določa, da mora zapisnik zbora etažnih lastnikov vsebovati seznam navzočih etažnih lastnikov s podpisi (o navzočnosti), predloge sklepov, o katerih se je glasovalo in rezultate glasovanja, ne pa tudi seznama podpisnikov posameznega sklepa.  

Pri obeh načinih odločanja etažnih lastnikov je glede ugotavljanja rezultata in obveščanja o rezultatih odločanja torej upoštevan isti princip, zato menimo, da ni potrebe, niti ni zakonske podlage,  da bi se pravilnik v tem delu dopolnjeval. 

Komentarji