Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Neprofesionalno opravljanje funkcije župana

899 OGLEDOV 1 KOMENTAR

Glede na to, da so stroški plač županov previsoki, naj ti opravljajo svojo funkcijo samo neprofesionalno, za maks. 50 % dosedanje plače.

Za svetnike pa predlagam zakonsko ukinitev sejnin na ravni celotne države.

Pa da vidimo, kakšna bo gneča pri kandidaturah na naslednjih volitvah.

16 glasov
4 glasovi
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR N numerouno 9 predlogov
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


11.12.2018

Odziv Ministrstva za javno upravo

Najprej pojasnjujemo, kdo so funkcionarji. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št.58/2008 - plačna lestvica pred prehodom), 108/09-UPB13, 107/09-odl.US, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11, 27/12-odl.US, 40/12; ZUJF, 46/13, 25/14 - ZFU in 50/14, 82/15, 23/17-ZDOdv, 67/17), v nadaljevanju: ZSPJS) v tretji točki 2. člena določa, da so funkcionarji osebe, ki pridobijo mandat za izvrševanje funkcije s splošnimi volitvami, osebe, ki pridobijo mandat za izvrševanje funkcije izvršilne in sodne oblasti z izvolitvijo ali imenovanjem v Državnem zboru Republike Slovenije ali predstavniškem telesu lokalne skupnosti ter druge osebe, ki jih skladno z zakonom kot funkcionarje izvolijo ali imenujejo nosilci zakonodajne, izvršilne ali sodne oblasti.

Ureditev statusa funkcionarjev v občinah je urejen z Zakonom o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18),v nadaljevanju: ZLS), ki v 34. a členu določa, da so člani občinskega sveta, župan in podžupan občine občinski funkcionarji. Občinski funkcionarji opravljajo svojo funkcijo nepoklicno. Župan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno.

Člen določa tudi, da imajo za opravljanje občinskih funkcij občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno, ali do plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno. Plača za poklicne občinske funkcionarje je določena v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju.

Če se župan odloči, da bo svojo funkcijo opravljal nepoklicno, mu pripada plačilo v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo. V primeru, da se tudi podžupan odloči, da bo opravljal funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo največ v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Višino plačila določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.

Članu občinskega sveta, razen podžupanu, pripada sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta ali seji delovnega telesa občinskega sveta. Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 7,5 % plače župana. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo. Občinski svet s svojim aktom določi merila za izplačilo sejnin za člane občinskih svetov, člane delovnih teles občinskega sveta in člane drugih občinskih organov. Občinski svet s svojim aktom lahko določi tudi merila za izplačilo sejnin članom svetov ožjih delov občine.

Menimo, se osebe, ki se odločijo kandidirati za opravljanje funkcije župana, prvenstveno ne odločijo zaradi prejema funkcionarske plače, temveč iz pobude, da sooblikujejo in izvajajo politiko na lokalni ravni in s tem prispevajo k razvoju občine. Zakonodaja že zdaj omogoča, da župan prejema plačilo v višini 50% v kolikor se odloči, da bo svojo funkcijo opravljal nepoklicno. Enako velja tudi za člane občinskih svetov. Menimo, da je namen opravljanja funkcije svetnika prispevanje o zadevah, ki vplivajo na razvoj lokalnega okolja. Vsekakor pa imajo pravico, da so za svoje delo tudi nagrajeni s sejnino. V primeru drugačne ureditve bi tvegali, da občine za izvajanje nalog lokalne samouprave, se pravi župana in občinskih svetnikov, ne bi imele kandidatov.

Priloge:

Komentarji