Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Reforma RTVS in pravičen prispevek

1347 OGLEDOV 26 KOMENTARJEV

Rad bi izpostavil predvsem dva velika problema v zvezi s financiranjem in delovanjem RTVS.

Prvi problem: financiranje RTV Slovenija (RTVS).

RTVS je trenutno financirana deloma iz državnega proračuna, večji del sredstev pa direktno iz žepa gospodinjstev, ki imajo radijski in/ali televizijski sprejemnik, in sicer po več kot 150 EUR letno.

Zakonodaja je zastarela, saj danes radijski in televizijski sprejemnik še zdaleč nista več edina načina spremljanja vsebin, ki jih ponuja RTVS. Potrebne so dopolnitve obstoječih zakonov in določb.

Prisila v plačevanje RTV prispevka, ki velja le za nekatere prebivalce RS, je že leta neutemeljena in diskriminatorna. Zato naj prispevek plačujejo vsi ali nihče.

Rad bi izpostavil sledeče argumente:

- Skoraj vsak, ki ima v lasti motorno vozilo, ima dostop do radijske naprave.

- Vsak, ki ima pametni telefon, lahko posluša radijske postaje (vključno s slovenskimi).

- Prav vsak, ki živi v RS, ima dostop do interneta (pametni telefon, stacionarni ali prenosni računalnik, tablica) in posledično do arhiva vseh oddaj in prenosov RTVS, prav tako tudi do spletnega prenosa njihovih vsebin v živo - to ugotavlja tudi Ministrstvo za kulturo, kar je razvidno v njihovem odzivu na zadnji predlog v zvezi s financiranjem RTVS: www.predlagam.vladi.si/webroot/idea/view/9276/null/answers.

Ministrstvo za kulturo je v odzivu na prejšnji predlog o spremembi financiranja RTVS izpostavilo, da se kot "druga naprava" (poleg televizijskega in radijskega sprejemnika) šteje tudi vsaka naprava, ki omogoča dostop do interneta. Po njihovem mnenju (in glede na citirane zakone in pravilnike) bi moral RTV prispevek torej plačevati dejansko vsak prebivalec RS, saj ima prav vsak dostop do takšne naprave, z zelo redkimi izjemami. Na ta način bi se okrepilo (citiram zadnji odgovor z MK) "stabilno in od političnih in gospodarskih centrov moči neodvisno delovanje in s tem uresničevanje poslanstva RTVS", posledično pa bi bil prispevek manjši.

Drugi problem: razpolaganje s finančnimi sredstvi na RTVS.

RTVS redno zaposluje preko 2000 ljudi in ogromno zunanjih sodelavcev. Potrebno je prestrukturiranje RTVS in ekonomično ravnanje s financami.

Nekaj argumentov:

- Kadrovanje na RTVS poteka enako kot pred letom 1990: primerni so samo kadri, ki imajo zveze in poznanstva ter so ideološko ali strankarsko "pravilno" usmerjeni.

- Večkrat smo bili tudi priča pristranskosti tega "neodvisnega" medija.

- Težav z alkoholizmom med zaposlenimi se ne rešuje. Nekateri so vinjeni na delovnem mestu, mnogi hodijo v bližnji lokal na alkoholne pijače med delovnim časom.

- Ni znano, koliko denarja se porabi za številne projekte.

- Izpostavljeni so bili primeri pranja denarja skozi projekte (nazadnje letos poleti v zvezi z grafičnim oblikovanjem za projekt na Primorskem).

Zadnji članek o poslovanju RTVS: www.rtvslo.si/slovenija/nadzorni-svet-rtv-slo-na-odboru-kriticno-o-razmerah-v-zavodu/447527

Če imate kakršne koli informacije o kršitvah pravilnikov, zakonov, aktov in/ali drugih določb na RTVS, to prosim napišite v komentar pod tem predlogom.

22 glasov
1 glas
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR T TB 31 predlogov
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • ZADNJA SPREMEMBA
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


11.12.2018

Odziv Ministrstva za kulturo

V skladu z Zakonom o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1) je RTV Slovenija javni zavod posebnega kulturnega in nacionalnega pomena, ki opravlja javno službo na področju radijske in televizijske dejavnosti, utemeljeno na ustavno zagotovljeni pravici do svobode izražanja, ki vključuje tudi pravico do javnega obveščanja in do obveščenosti. Z namenom zagotovitve institucionalne avtonomije, uredniške neodvisnosti in primernega financiranja za izvajanje javne službe je zakonodajalec financiranje RTV Slovenije uredil na način, da je to neodvisno od političnih in gospodarskih vplivov. Glavni vir sredstev za izvajanje javne službe predstavlja RTV prispevek, druge vire pa predstavljajo tržne dejavnosti (npr. oglaševanje), sredstva državnega proračuna, sponzoriranje itd. Ministrstvo ob tem pripominja, da je v državah članicah EU ter tudi v drugih evropskih državah RTV prispevek, v kombinaciji z drugimi prihodki, najpogostejši model financiranja javne službe na področju radijske in televizijske dejavnosti.

Nadalje Ministrstvo za kulturo sporoča, da je glede predloga predlagatelja v zvezi s tem, da naj RTV prispevek plačujejo tudi vsi državljani, ki imajo vozilo z radijsko napravo oz. pametni telefon, računalnik ali tablico, ki ima dostop do interneta, že podalo odgovor, in sicer v odgovoru na predlog »Predlagam.vladi.si predlog 9276-184«. Ne glede na navedeno Ministrstvo za kulturo ponovno poudarja, da iz veljavne določbe prvega odstavka 31. člena ZRTVS-1 povsem jasno izhaja, da je obveznost plačila RTV prispevka vezana na imetništvo katerekoli naprave, ki omogoča sprejem radijskih oziroma televizijskih programov RTV Slovenija.

Glede predlagateljevih navedb, da RTV Slovenija ne ravna ekonomično s financami ter da je tako kadrovska kot tudi programska politika RTV Slovenija pristranska, saj kadrovanje poteka prek zvez, pa Ministrstvo za kulturo pojasnjuje, je RTV Sloveniji v skladu z ZRTVS-1 zagotovljena institucionalna avtonomija, nadzor nad njenim delovanjem in poslovanjem pa se zagotavlja v okviru z zakonom določenih organov. Organi RTV Slovenije so Programski svet, ki je odgovoren za programsko politiko, Nadzorni svet, ki med drugim sprejema finančni načrt in letno poročilo javnega zavoda ter nadzira njegovo poslovanje, in Generalni direktor, ki vodi in organizira delo ter odgovarja za zakonitost poslovanja javnega zavoda. Nadzor nad smotrnostjo in pravilnostjo poslovanja izvaja Računsko sodišče Republike Slovenije. Nadzor nad izvajanjem določb ZRTVS-1 pa izvajata Inšpektorat RS za kulturo in medije in Tržni inšpektorat. Glede na navedeno je presoji Ministrstva za kulturo zagotovljen ustrezen nadzor nad delovanjem in poslovanjem RTV Slovenije. Zato je predlog, da je treba RTV Slovenijo prestrukturirati in uvesti ekonomično ravnanje s financami, neutemeljen.

Priloge:

Popravki predloga

Verzija predloga z dne, 11.10.2018 | 13:28:39

RTV prispevek naj plačuje vsako slovensko gospodinjstvo

Prosim za ustrezno spremembo zakonodaje, ki zadeva obvezni prispevek za RTVS (RTV Slovenija). Plačuje naj ga vsako slovensko gospodinjstvo, saj ima prav vsak slovenski državljan koristi od storitev RTVS. Na ta način bo financiranje močnejše in bo potrebnih manj sredstev iz državnega proračuna. RTV Slovenija je trenutno financirana deloma iz državnega proračuna, večji del sredstev pa črpa direktno iz žepa gospodinjstev, ki imajo radijski in/ali televizijski sprejemnik, in sicer po več kot 150 EUR letno.

Rad bi izpostavil sledeče argumente: - številni ljudje ne spremljajo vsebin RTVS, - prav vsak, ki živi v RS, ima dostop do interneta in posledično do arhiva vseh oddaj in prenosov RTVS, prav tako tudi do prenosa v živo, - skoraj vsak, ki ima v lasti motosno vozilo, ima dostop do radijske naprave, - vsak, ki ima pametni telefon, lahko posluša radijske postaje (vključno s slovenskimi).

Prisila v neutemeljeno plačevanje RTV prispevka le za določene prebivalce RS je diskriminatorna. Prispevek naj plačujejo vsi ali nihče.

Pristojni organ (Ministrstvo za kulturo) na moj prejšnji predlog ni podal niti enega utemeljenega argumenta proti. Prav tako se Tvorec besedila (v imenu MK) ni opredelil do navedb v predlogu. Citiral je le obstoječo zakonodajo in na koncu izpostavil, da se kot "druga naprava" (poleg televizijskega in radijskega sprejemnika) šteje tudi vsaka naprava, ki omogoča dostop do interneta. To torej pomeni, da bi po njihovem mnenju (in glede na citirane zakone in pravilnike) moral RTV prispevek plačevati dejansko vsak prebivalec RS, saj ima prav vsak dostop do takšne naprave.

Predlagam, da se poišče pravičnejši način financiranja RTVS. Glede na to, da smo uporabniki prav vsi, vključno s Slovenci v zamejstvu (prav njim naj bi bil namenjen del vsebin, ki jih pripravlja RTVS in jih delno financira slovenski proračun), bi bilo smotrno, da za delovanje RTVS plačujemo vsi oz. vsako gospodinjstvo v RS. Na ta način bi se okrepilo (citiram MK) "stabilno in od političnih in gospodarskih centrov moči neodvisno delovanje in s tem uresničevanje poslanstva RTVS", posledično pa bi bilo potrebnih manj finančnih sredstev iz državnega proračuna.

Verzija predloga z dne, 11.10.2018 | 18:42:51

RTV prispevek naj plačuje vsako slovensko gospodinjstvo

Prosim za ustrezno spremembo zakonodaje, ki zadeva obvezni prispevek za RTVS (RTV Slovenija). Plačuje naj ga vsako slovensko gospodinjstvo, saj ima prav vsak koristi od storitev RTVS. Na ta način bo financiranje močnejše in bo potrebno zagotoviti manj sredstev iz državnega proračuna.

RTV Slovenija je trenutno financirana deloma iz državnega proračuna, večji del sredstev pa črpa direktno iz žepa gospodinjstev, ki imajo radijski in/ali televizijski sprejemnik, in sicer po več kot 150 EUR letno. Zakonodaja je zastarela, saj danes radijski in televizijski sprejemnik še zdaleč nista več edina načina spremljanja vsebin, ki jih ponuja RTVS. Potrebne so dopolnitve obstoječih zakonov in določb.

Rad bi izpostavil sledeče argumente: - skoraj vsak, ki ima v lasti motorno vozilo, ima dostop do radijske naprave, - vsak, ki ima pametni telefon, lahko posluša radijske postaje (vključno s slovenskimi), - prav vsak, ki živi v RS, ima dostop do interneta (pametni telefon, stacionarni ali prenosni računalnik, tablica) in posledično do arhiva vseh oddaj in prenosov RTVS, prav tako tudi do spletnega prenosa njihovih vsebin v živo - to ugotavlja tudi Ministrstvo za kulturo, kar je razvidno v njihovem odzivu na zadnji predlog v zvezi s financiranjem RTVS.

Prisila v plačevanje RTV prispevka, ki velja le za nekatere prebivalce RS, je že leta neutemeljena in diskriminatorna. Zato naj prispevek plačujejo vsi ali nihče. Ker je po mnenju ministrstva potrebno ohranjati od države čim bolj neodvisno financiranje RTVS, je rešitev v uvedbi obveznega prispevka za vsako slovensko gospodinjstvo.

Predlagam, da se poišče pravičnejši način financiranja RTVS. Glede na to, da smo uporabniki prav vsi, vključno s Slovenci v zamejstvu (prav njim naj bi bil namenjen del vsebin, ki jih pripravlja RTVS in jih delno financira slovenski proračun), bi bilo smotrno, da za delovanje RTVS plačujemo vsi oz. vsako gospodinjstvo v RS, morda celo nekatera v zamejstvu. Na ta način bi se okrepilo (citiram zadnji odgovor z MK) "stabilno in od političnih in gospodarskih centrov moči neodvisno delovanje in s tem uresničevanje poslanstva RTVS", posledično pa bi bilo potrebnih manj finančnih sredstev iz državnega proračuna.

Dodatek. Pristojni organ (Ministrstvo za kulturo) je v odzivu na prejšnji predlog o spremembi financiranja RTVS izpostavil, da se kot "druga naprava" (poleg televizijskega in radijskega sprejemnika) šteje tudi vsaka naprava, ki omogoča dostop do interneta. To torej pomeni, da bi po njihovem mnenju (in glede na citirane zakone in pravilnike) moral RTV prispevek plačevati dejansko vsak prebivalec RS, saj ima prav vsak dostop do takšne naprave, z zelo redkimi izjemami. Povezava do odziva: www.predlagam.vladi.si/webroot/idea/view/9276/null/answers.

Verzija predloga z dne, 11.10.2018 | 18:54:30

RTV prispevek naj plačuje vsako slovensko gospodinjstvo

Prvi problem: financiranje RTV Slovenija (RTVS).

RTVS je trenutno financirana deloma iz državnega proračuna, večji del sredstev pa direktno iz žepa gospodinjstev, ki imajo radijski in/ali televizijski sprejemnik, in sicer po več kot 150 EUR letno. Zakonodaja je zastarela, saj danes radijski in televizijski sprejemnik še zdaleč nista več edina načina spremljanja vsebin, ki jih ponuja RTVS. Potrebne so dopolnitve obstoječih zakonov in določb.

Prisila v plačevanje RTV prispevka, ki velja le za nekatere prebivalce RS, je že leta neutemeljena in diskriminatorna. Zato naj prispevek plačujejo vsi ali nihče.

Rad bi izpostavil sledeče argumente: - skoraj vsak, ki ima v lasti motorno vozilo, ima dostop do radijske naprave, - vsak, ki ima pametni telefon, lahko posluša radijske postaje (vključno s slovenskimi), - prav vsak, ki živi v RS, ima dostop do interneta (pametni telefon, stacionarni ali prenosni računalnik, tablica) in posledično do arhiva vseh oddaj in prenosov RTVS, prav tako tudi do spletnega prenosa njihovih vsebin v živo - to ugotavlja tudi Ministrstvo za kulturo, kar je razvidno v njihovem odzivu na zadnji predlog v zvezi s financiranjem RTVS: www.predlagam.vladi.si/webroot/idea/view/9276/null/answers.

Ministrstvo za kulturo je v odzivu na prejšnji predlog o spremembi financiranja RTVS izpostavilo, da se kot "druga naprava" (poleg televizijskega in radijskega sprejemnika) šteje tudi vsaka naprava, ki omogoča dostop do interneta. Po njihovem mnenju (in glede na citirane zakone in pravilnike) bi moral RTV prispevek torej plačevati dejansko vsak prebivalec RS, saj ima prav vsak dostop do takšne naprave, z zelo redkimi izjemami. Na ta način bi se okrepilo (citiram zadnji odgovor z MK) "stabilno in od političnih in gospodarskih centrov moči neodvisno delovanje in s tem uresničevanje poslanstva RTVS", posledično pa bi bil prispevek manjši.

Drugi problem: razpolaganje s finančnimi sredstvi na RTVS.

RTVS redno zaposluje preko 2000 ljudi in še več zunanjih sodelavcev.

Potrebno je prestrukturiranje in ekonomično ravnanje s financami. Nekaj argumentov: - Kadrovanje na RTVS poteka enako kot pred letom 1990: primerni so samo kadri, ki imajo zveze in poznanstva ter so ideološko ali strankarsko "pravilno" usmerjeni. - Večkrat smo bili tudi priča pristranskosti tega "neodvisnega" medija. -

Verzija predloga z dne, 11.10.2018 | 19:03:21

Reforma RTVS in pravičen prispevek

Prvi problem: financiranje RTV Slovenija (RTVS).

RTVS je trenutno financirana deloma iz državnega proračuna, večji del sredstev pa direktno iz žepa gospodinjstev, ki imajo radijski in/ali televizijski sprejemnik, in sicer po več kot 150 EUR letno. Zakonodaja je zastarela, saj danes radijski in televizijski sprejemnik še zdaleč nista več edina načina spremljanja vsebin, ki jih ponuja RTVS. Potrebne so dopolnitve obstoječih zakonov in določb.

Prisila v plačevanje RTV prispevka, ki velja le za nekatere prebivalce RS, je že leta neutemeljena in diskriminatorna. Zato naj prispevek plačujejo vsi ali nihče.

Rad bi izpostavil sledeče argumente: - skoraj vsak, ki ima v lasti motorno vozilo, ima dostop do radijske naprave, - vsak, ki ima pametni telefon, lahko posluša radijske postaje (vključno s slovenskimi), - prav vsak, ki živi v RS, ima dostop do interneta (pametni telefon, stacionarni ali prenosni računalnik, tablica) in posledično do arhiva vseh oddaj in prenosov RTVS, prav tako tudi do spletnega prenosa njihovih vsebin v živo - to ugotavlja tudi Ministrstvo za kulturo, kar je razvidno v njihovem odzivu na zadnji predlog v zvezi s financiranjem RTVS: www.predlagam.vladi.si/webroot/idea/view/9276/null/answers.

Ministrstvo za kulturo je v odzivu na prejšnji predlog o spremembi financiranja RTVS izpostavilo, da se kot "druga naprava" (poleg televizijskega in radijskega sprejemnika) šteje tudi vsaka naprava, ki omogoča dostop do interneta. Po njihovem mnenju (in glede na citirane zakone in pravilnike) bi moral RTV prispevek torej plačevati dejansko vsak prebivalec RS, saj ima prav vsak dostop do takšne naprave, z zelo redkimi izjemami. Na ta način bi se okrepilo (citiram zadnji odgovor z MK) "stabilno in od političnih in gospodarskih centrov moči neodvisno delovanje in s tem uresničevanje poslanstva RTVS", posledično pa bi bil prispevek manjši.

Drugi problem: razpolaganje s finančnimi sredstvi na RTVS.

RTVS redno zaposluje preko 2000 ljudi in še več zunanjih sodelavcev.

Potrebno je prestrukturiranje RTVS in ekonomično ravnanje s financami. Nekaj argumentov: - Kadrovanje na RTVS poteka enako kot pred letom 1990: primerni so samo kadri, ki imajo zveze in poznanstva ter so ideološko ali strankarsko "pravilno" usmerjeni. - Večkrat smo bili tudi priča pristranskosti tega "neodvisnega" medija.

Verzija predloga z dne, 11.10.2018 | 19:16:23

Reforma RTVS in pravičen prispevek

Prvi problem: financiranje RTV Slovenija (RTVS).

RTVS je trenutno financirana deloma iz državnega proračuna, večji del sredstev pa direktno iz žepa gospodinjstev, ki imajo radijski in/ali televizijski sprejemnik, in sicer po več kot 150 EUR letno. Zakonodaja je zastarela, saj danes radijski in televizijski sprejemnik še zdaleč nista več edina načina spremljanja vsebin, ki jih ponuja RTVS. Potrebne so dopolnitve obstoječih zakonov in določb.

Prisila v plačevanje RTV prispevka, ki velja le za nekatere prebivalce RS, je že leta neutemeljena in diskriminatorna. Zato naj prispevek plačujejo vsi ali nihče.

Rad bi izpostavil sledeče argumente: - skoraj vsak, ki ima v lasti motorno vozilo, ima dostop do radijske naprave, - vsak, ki ima pametni telefon, lahko posluša radijske postaje (vključno s slovenskimi), - prav vsak, ki živi v RS, ima dostop do interneta (pametni telefon, stacionarni ali prenosni računalnik, tablica) in posledično do arhiva vseh oddaj in prenosov RTVS, prav tako tudi do spletnega prenosa njihovih vsebin v živo - to ugotavlja tudi Ministrstvo za kulturo, kar je razvidno v njihovem odzivu na zadnji predlog v zvezi s financiranjem RTVS: www.predlagam.vladi.si/webroot/idea/view/9276/null/answers.

Ministrstvo za kulturo je v odzivu na prejšnji predlog o spremembi financiranja RTVS izpostavilo, da se kot "druga naprava" (poleg televizijskega in radijskega sprejemnika) šteje tudi vsaka naprava, ki omogoča dostop do interneta. Po njihovem mnenju (in glede na citirane zakone in pravilnike) bi moral RTV prispevek torej plačevati dejansko vsak prebivalec RS, saj ima prav vsak dostop do takšne naprave, z zelo redkimi izjemami. Na ta način bi se okrepilo (citiram zadnji odgovor z MK) "stabilno in od političnih in gospodarskih centrov moči neodvisno delovanje in s tem uresničevanje poslanstva RTVS", posledično pa bi bil prispevek manjši.

Drugi problem: razpolaganje s finančnimi sredstvi na RTVS.

RTVS redno zaposluje preko 2000 ljudi in še več zunanjih sodelavcev. Potrebno je prestrukturiranje RTVS in ekonomično ravnanje s financami.

Nekaj argumentov: - Kadrovanje na RTVS poteka enako kot pred letom 1990: primerni so samo kadri, ki imajo zveze in poznanstva ter so ideološko ali strankarsko "pravilno" usmerjeni. - Večkrat smo bili tudi priča pristranskosti tega "neodvisnega" medija. - Plačna nesorazmerja so velika. - Ni sistema elektronskega beleženja prisotnosti na delovnem mestu. - Težav z alkoholizmom med zaposlenimi se ne rešuje. - Ni znano, koliko denarja se porabi za posamezne projekte.

Verzija predloga z dne, 19.10.2018 | 10:52:27

Reforma RTVS in pravičen prispevek

Prvi problem: financiranje RTV Slovenija (RTVS).

RTVS je trenutno financirana deloma iz državnega proračuna, večji del sredstev pa direktno iz žepa gospodinjstev, ki imajo radijski in/ali televizijski sprejemnik, in sicer po več kot 150 EUR letno. Zakonodaja je zastarela, saj danes radijski in televizijski sprejemnik še zdaleč nista več edina načina spremljanja vsebin, ki jih ponuja RTVS. Potrebne so dopolnitve obstoječih zakonov in določb.

Prisila v plačevanje RTV prispevka, ki velja le za nekatere prebivalce RS, je že leta neutemeljena in diskriminatorna. Zato naj prispevek plačujejo vsi ali nihče.

Rad bi izpostavil sledeče argumente: - skoraj vsak, ki ima v lasti motorno vozilo, ima dostop do radijske naprave, - vsak, ki ima pametni telefon, lahko posluša radijske postaje (vključno s slovenskimi), - prav vsak, ki živi v RS, ima dostop do interneta (pametni telefon, stacionarni ali prenosni računalnik, tablica) in posledično do arhiva vseh oddaj in prenosov RTVS, prav tako tudi do spletnega prenosa njihovih vsebin v živo - to ugotavlja tudi Ministrstvo za kulturo, kar je razvidno v njihovem odzivu na zadnji predlog v zvezi s financiranjem RTVS: www.predlagam.vladi.si/webroot/idea/view/9276/null/answers.

Ministrstvo za kulturo je v odzivu na prejšnji predlog o spremembi financiranja RTVS izpostavilo, da se kot "druga naprava" (poleg televizijskega in radijskega sprejemnika) šteje tudi vsaka naprava, ki omogoča dostop do interneta. Po njihovem mnenju (in glede na citirane zakone in pravilnike) bi moral RTV prispevek torej plačevati dejansko vsak prebivalec RS, saj ima prav vsak dostop do takšne naprave, z zelo redkimi izjemami. Na ta način bi se okrepilo (citiram zadnji odgovor z MK) "stabilno in od političnih in gospodarskih centrov moči neodvisno delovanje in s tem uresničevanje poslanstva RTVS", posledično pa bi bil prispevek manjši.

Drugi problem: razpolaganje s finančnimi sredstvi na RTVS.

RTVS redno zaposluje preko 2000 ljudi in ogromno zunanjih sodelavcev. Potrebno je prestrukturiranje RTVS in ekonomično ravnanje s financami.

Nekaj argumentov: - Kadrovanje na RTVS poteka enako kot pred letom 1990: primerni so samo kadri, ki imajo zveze in poznanstva ter so ideološko ali strankarsko "pravilno" usmerjeni. - Večkrat smo bili tudi priča pristranskosti tega "neodvisnega" medija. - Ni sistema elektronskega beleženja prisotnosti na delovnem mestu. - Težav z alkoholizmom med zaposlenimi se ne rešuje. Nekateri so vinjeni na delovnem mestu. - Ni znano, koliko denarja se porabi za določene projekte.

Zadnji članek o poslovanju RTVS: www.rtvslo.si/slovenija/nadzorni-svet-rtv-slo-na-odboru-kriticno-o-razmerah-v-zavodu/447527

Verzija predloga z dne, 19.10.2018 | 10:53:31

Reforma RTVS in pravičen prispevek

Prvi problem: financiranje RTV Slovenija (RTVS).

RTVS je trenutno financirana deloma iz državnega proračuna, večji del sredstev pa direktno iz žepa gospodinjstev, ki imajo radijski in/ali televizijski sprejemnik, in sicer po več kot 150 EUR letno.

Zakonodaja je zastarela, saj danes radijski in televizijski sprejemnik še zdaleč nista več edina načina spremljanja vsebin, ki jih ponuja RTVS. Potrebne so dopolnitve obstoječih zakonov in določb.

Prisila v plačevanje RTV prispevka, ki velja le za nekatere prebivalce RS, je že leta neutemeljena in diskriminatorna. Zato naj prispevek plačujejo vsi ali nihče.

Rad bi izpostavil sledeče argumente:

- Skoraj vsak, ki ima v lasti motorno vozilo, ima dostop do radijske naprave.

- Vsak, ki ima pametni telefon, lahko posluša radijske postaje (vključno s slovenskimi).

- Prav vsak, ki živi v RS, ima dostop do interneta (pametni telefon, stacionarni ali prenosni računalnik, tablica) in posledično do arhiva vseh oddaj in prenosov RTVS, prav tako tudi do spletnega prenosa njihovih vsebin v živo - to ugotavlja tudi Ministrstvo za kulturo, kar je razvidno v njihovem odzivu na zadnji predlog v zvezi s financiranjem RTVS: www.predlagam.vladi.si/webroot/idea/view/9276/null/answers.

Ministrstvo za kulturo je v odzivu na prejšnji predlog o spremembi financiranja RTVS izpostavilo, da se kot "druga naprava" (poleg televizijskega in radijskega sprejemnika) šteje tudi vsaka naprava, ki omogoča dostop do interneta. Po njihovem mnenju (in glede na citirane zakone in pravilnike) bi moral RTV prispevek torej plačevati dejansko vsak prebivalec RS, saj ima prav vsak dostop do takšne naprave, z zelo redkimi izjemami. Na ta način bi se okrepilo (citiram zadnji odgovor z MK) "stabilno in od političnih in gospodarskih centrov moči neodvisno delovanje in s tem uresničevanje poslanstva RTVS", posledično pa bi bil prispevek manjši.

Drugi problem: razpolaganje s finančnimi sredstvi na RTVS.

RTVS redno zaposluje preko 2000 ljudi in ogromno zunanjih sodelavcev. Potrebno je prestrukturiranje RTVS in ekonomično ravnanje s financami.

Nekaj argumentov:

- Kadrovanje na RTVS poteka enako kot pred letom 1990: primerni so samo kadri, ki imajo zveze in poznanstva ter so ideološko ali strankarsko "pravilno" usmerjeni.

- Večkrat smo bili tudi priča pristranskosti tega "neodvisnega" medija.

- Težav z alkoholizmom med zaposlenimi se ne rešuje. Nekateri so vinjeni na delovnem mestu, mnogi hodijo v bližnji lokal na alkoholne pijače med delovnim časom.

- Ni znano, koliko denarja se porabi za številne projekte.

- Izpostavljeni so bili primeri pranja denarja skozi projekte (nazadnje letos poleti v zvezi z grafičnim oblikovanjem za projekt na Primorskem).

Če imate kakršne koli informacije o kršitvah pravilnikov, zakonov, aktov in/ali drugih določb na RTVS, to prosim napišite v komentar pod tem predlogom.

Zadnji članek o poslovanju RTVS: www.rtvslo.si/slovenija/nadzorni-svet-rtv-slo-na-odboru-kriticno-o-razmerah-v-zavodu/447527Prvi problem: financiranje RTV Slovenija (RTVS).

RTVS je trenutno financirana deloma iz državnega proračuna, večji del sredstev pa direktno iz žepa gospodinjstev, ki imajo radijski in/ali televizijski sprejemnik, in sicer po več kot 150 EUR letno. Zakonodaja je zastarela, saj danes radijski in televizijski sprejemnik še zdaleč nista več edina načina spremljanja vsebin, ki jih ponuja RTVS. Potrebne so dopolnitve obstoječih zakonov in določb.

Prisila v plačevanje RTV prispevka, ki velja le za nekatere prebivalce RS, je že leta neutemeljena in diskriminatorna. Zato naj prispevek plačujejo vsi ali nihče.

Rad bi izpostavil sledeče argumente: - skoraj vsak, ki ima v lasti motorno vozilo, ima dostop do radijske naprave, - vsak, ki ima pametni telefon, lahko posluša radijske postaje (vključno s slovenskimi), - prav vsak, ki živi v RS, ima dostop do interneta (pametni telefon, stacionarni ali prenosni računalnik, tablica) in posledično do arhiva vseh oddaj in prenosov RTVS, prav tako tudi do spletnega prenosa njihovih vsebin v živo - to ugotavlja tudi Ministrstvo za kulturo, kar je razvidno v njihovem odzivu na zadnji predlog v zvezi s financiranjem RTVS: www.predlagam.vladi.si/webroot/idea/view/9276/null/answers.

Ministrstvo za kulturo je v odzivu na prejšnji predlog o spremembi financiranja RTVS izpostavilo, da se kot "druga naprava" (poleg televizijskega in radijskega sprejemnika) šteje tudi vsaka naprava, ki omogoča dostop do interneta. Po njihovem mnenju (in glede na citirane zakone in pravilnike) bi moral RTV prispevek torej plačevati dejansko vsak prebivalec RS, saj ima prav vsak dostop do takšne naprave, z zelo redkimi izjemami. Na ta način bi se okrepilo (citiram zadnji odgovor z MK) "stabilno in od političnih in gospodarskih centrov moči neodvisno delovanje in s tem uresničevanje poslanstva RTVS", posledično pa bi bil prispevek manjši.

Drugi problem: razpolaganje s finančnimi sredstvi na RTVS.

RTVS redno zaposluje preko 2000 ljudi in ogromno zunanjih sodelavcev. Potrebno je prestrukturiranje RTVS in ekonomično ravnanje s financami.

Nekaj argumentov: - Kadrovanje na RTVS poteka enako kot pred letom 1990: primerni so samo kadri, ki imajo zveze in poznanstva ter so ideološko ali strankarsko "pravilno" usmerjeni. - Večkrat smo bili tudi priča pristranskosti tega "neodvisnega" medija. - Ni sistema elektronskega beleženja prisotnosti na delovnem mestu. - Težav z alkoholizmom med zaposlenimi se ne rešuje. Nekateri so vinjeni na delovnem mestu. - Ni znano, koliko denarja se porabi za določene projekte.

Zadnji članek o poslovanju RTVS: www.rtvslo.si/slovenija/nadzorni-svet-rtv-slo-na-odboru-kriticno-o-razmerah-v-zavodu/447527

Verzija predloga z dne, 19.10.2018 | 10:56:42

Reforma RTVS in pravičen prispevek

Prvi problem: financiranje RTV Slovenija (RTVS).

RTVS je trenutno financirana deloma iz državnega proračuna, večji del sredstev pa direktno iz žepa gospodinjstev, ki imajo radijski in/ali televizijski sprejemnik, in sicer po več kot 150 EUR letno.

Zakonodaja je zastarela, saj danes radijski in televizijski sprejemnik še zdaleč nista več edina načina spremljanja vsebin, ki jih ponuja RTVS. Potrebne so dopolnitve obstoječih zakonov in določb.

Prisila v plačevanje RTV prispevka, ki velja le za nekatere prebivalce RS, je že leta neutemeljena in diskriminatorna. Zato naj prispevek plačujejo vsi ali nihče.

Rad bi izpostavil sledeče argumente:

- Skoraj vsak, ki ima v lasti motorno vozilo, ima dostop do radijske naprave.

- Vsak, ki ima pametni telefon, lahko posluša radijske postaje (vključno s slovenskimi).

- Prav vsak, ki živi v RS, ima dostop do interneta (pametni telefon, stacionarni ali prenosni računalnik, tablica) in posledično do arhiva vseh oddaj in prenosov RTVS, prav tako tudi do spletnega prenosa njihovih vsebin v živo - to ugotavlja tudi Ministrstvo za kulturo, kar je razvidno v njihovem odzivu na zadnji predlog v zvezi s financiranjem RTVS: www.predlagam.vladi.si/webroot/idea/view/9276/null/answers.

Ministrstvo za kulturo je v odzivu na prejšnji predlog o spremembi financiranja RTVS izpostavilo, da se kot "druga naprava" (poleg televizijskega in radijskega sprejemnika) šteje tudi vsaka naprava, ki omogoča dostop do interneta. Po njihovem mnenju (in glede na citirane zakone in pravilnike) bi moral RTV prispevek torej plačevati dejansko vsak prebivalec RS, saj ima prav vsak dostop do takšne naprave, z zelo redkimi izjemami. Na ta način bi se okrepilo (citiram zadnji odgovor z MK) "stabilno in od političnih in gospodarskih centrov moči neodvisno delovanje in s tem uresničevanje poslanstva RTVS", posledično pa bi bil prispevek manjši.

Drugi problem: razpolaganje s finančnimi sredstvi na RTVS.

RTVS redno zaposluje preko 2000 ljudi in ogromno zunanjih sodelavcev. Potrebno je prestrukturiranje RTVS in ekonomično ravnanje s financami.

Nekaj argumentov:

- Kadrovanje na RTVS poteka enako kot pred letom 1990: primerni so samo kadri, ki imajo zveze in poznanstva ter so ideološko ali strankarsko "pravilno" usmerjeni.

- Večkrat smo bili tudi priča pristranskosti tega "neodvisnega" medija.

- Težav z alkoholizmom med zaposlenimi se ne rešuje. Nekateri so vinjeni na delovnem mestu, mnogi hodijo v bližnji lokal na alkoholne pijače med delovnim časom.

- Ni znano, koliko denarja se porabi za številne projekte.

- Izpostavljeni so bili primeri pranja denarja skozi projekte (nazadnje letos poleti v zvezi z grafičnim oblikovanjem za projekt na Primorskem).

Če imate kakršne koli informacije o kršitvah pravilnikov, zakonov, aktov in/ali drugih določb na RTVS, to prosim napišite v komentar pod tem predlogom.

Verzija predloga z dne, 19.10.2018 | 10:58:07

Reforma RTVS in pravičen prispevek

Prvi problem: financiranje RTV Slovenija (RTVS).

RTVS je trenutno financirana deloma iz državnega proračuna, večji del sredstev pa direktno iz žepa gospodinjstev, ki imajo radijski in/ali televizijski sprejemnik, in sicer po več kot 150 EUR letno.

Zakonodaja je zastarela, saj danes radijski in televizijski sprejemnik še zdaleč nista več edina načina spremljanja vsebin, ki jih ponuja RTVS. Potrebne so dopolnitve obstoječih zakonov in določb.

Prisila v plačevanje RTV prispevka, ki velja le za nekatere prebivalce RS, je že leta neutemeljena in diskriminatorna. Zato naj prispevek plačujejo vsi ali nihče.

Rad bi izpostavil sledeče argumente:

- Skoraj vsak, ki ima v lasti motorno vozilo, ima dostop do radijske naprave.

- Vsak, ki ima pametni telefon, lahko posluša radijske postaje (vključno s slovenskimi).

- Prav vsak, ki živi v RS, ima dostop do interneta (pametni telefon, stacionarni ali prenosni računalnik, tablica) in posledično do arhiva vseh oddaj in prenosov RTVS, prav tako tudi do spletnega prenosa njihovih vsebin v živo - to ugotavlja tudi Ministrstvo za kulturo, kar je razvidno v njihovem odzivu na zadnji predlog v zvezi s financiranjem RTVS: www.predlagam.vladi.si/webroot/idea/view/9276/null/answers.

Ministrstvo za kulturo je v odzivu na prejšnji predlog o spremembi financiranja RTVS izpostavilo, da se kot "druga naprava" (poleg televizijskega in radijskega sprejemnika) šteje tudi vsaka naprava, ki omogoča dostop do interneta. Po njihovem mnenju (in glede na citirane zakone in pravilnike) bi moral RTV prispevek torej plačevati dejansko vsak prebivalec RS, saj ima prav vsak dostop do takšne naprave, z zelo redkimi izjemami. Na ta način bi se okrepilo (citiram zadnji odgovor z MK) "stabilno in od političnih in gospodarskih centrov moči neodvisno delovanje in s tem uresničevanje poslanstva RTVS", posledično pa bi bil prispevek manjši.

Drugi problem: razpolaganje s finančnimi sredstvi na RTVS.

RTVS redno zaposluje preko 2000 ljudi in ogromno zunanjih sodelavcev. Potrebno je prestrukturiranje RTVS in ekonomično ravnanje s financami.

Nekaj argumentov:

- Kadrovanje na RTVS poteka enako kot pred letom 1990: primerni so samo kadri, ki imajo zveze in poznanstva ter so ideološko ali strankarsko "pravilno" usmerjeni.

- Večkrat smo bili tudi priča pristranskosti tega "neodvisnega" medija.

- Težav z alkoholizmom med zaposlenimi se ne rešuje. Nekateri so vinjeni na delovnem mestu, mnogi hodijo v bližnji lokal na alkoholne pijače med delovnim časom.

- Ni znano, koliko denarja se porabi za številne projekte.

- Izpostavljeni so bili primeri pranja denarja skozi projekte (nazadnje letos poleti v zvezi z grafičnim oblikovanjem za projekt na Primorskem).

Zadnji članek o poslovanju RTVS: www.rtvslo.si/slovenija/nadzorni-svet-rtv-slo-na-odboru-kriticno-o-razmerah-v-zavodu/447527

Če imate kakršne koli informacije o kršitvah pravilnikov, zakonov, aktov in/ali drugih določb na RTVS, to prosim napišite v komentar pod tem predlogom.

Verzija predloga z dne, 19.10.2018 | 10:59:31

Reforma RTVS in pravičen prispevek

Rad bi izpostavil predvsem dva velika problema v zvezi s financiranjemin delovanjem RTVS.

Prvi problem: financiranje RTV Slovenija (RTVS).

RTVS je trenutno financirana deloma iz državnega proračuna, večji del sredstev pa direktno iz žepa gospodinjstev, ki imajo radijski in/ali televizijski sprejemnik, in sicer po več kot 150 EUR letno.

Zakonodaja je zastarela, saj danes radijski in televizijski sprejemnik še zdaleč nista več edina načina spremljanja vsebin, ki jih ponuja RTVS. Potrebne so dopolnitve obstoječih zakonov in določb.

Prisila v plačevanje RTV prispevka, ki velja le za nekatere prebivalce RS, je že leta neutemeljena in diskriminatorna. Zato naj prispevek plačujejo vsi ali nihče.

Rad bi izpostavil sledeče argumente:

- Skoraj vsak, ki ima v lasti motorno vozilo, ima dostop do radijske naprave.

- Vsak, ki ima pametni telefon, lahko posluša radijske postaje (vključno s slovenskimi).

- Prav vsak, ki živi v RS, ima dostop do interneta (pametni telefon, stacionarni ali prenosni računalnik, tablica) in posledično do arhiva vseh oddaj in prenosov RTVS, prav tako tudi do spletnega prenosa njihovih vsebin v živo - to ugotavlja tudi Ministrstvo za kulturo, kar je razvidno v njihovem odzivu na zadnji predlog v zvezi s financiranjem RTVS: www.predlagam.vladi.si/webroot/idea/view/9276/null/answers.

Ministrstvo za kulturo je v odzivu na prejšnji predlog o spremembi financiranja RTVS izpostavilo, da se kot "druga naprava" (poleg televizijskega in radijskega sprejemnika) šteje tudi vsaka naprava, ki omogoča dostop do interneta. Po njihovem mnenju (in glede na citirane zakone in pravilnike) bi moral RTV prispevek torej plačevati dejansko vsak prebivalec RS, saj ima prav vsak dostop do takšne naprave, z zelo redkimi izjemami. Na ta način bi se okrepilo (citiram zadnji odgovor z MK) "stabilno in od političnih in gospodarskih centrov moči neodvisno delovanje in s tem uresničevanje poslanstva RTVS", posledično pa bi bil prispevek manjši.

Drugi problem: razpolaganje s finančnimi sredstvi na RTVS.

RTVS redno zaposluje preko 2000 ljudi in ogromno zunanjih sodelavcev. Potrebno je prestrukturiranje RTVS in ekonomično ravnanje s financami.

Nekaj argumentov:

- Kadrovanje na RTVS poteka enako kot pred letom 1990: primerni so samo kadri, ki imajo zveze in poznanstva ter so ideološko ali strankarsko "pravilno" usmerjeni.

- Večkrat smo bili tudi priča pristranskosti tega "neodvisnega" medija.

- Težav z alkoholizmom med zaposlenimi se ne rešuje. Nekateri so vinjeni na delovnem mestu, mnogi hodijo v bližnji lokal na alkoholne pijače med delovnim časom.

- Ni znano, koliko denarja se porabi za številne projekte.

- Izpostavljeni so bili primeri pranja denarja skozi projekte (nazadnje letos poleti v zvezi z grafičnim oblikovanjem za projekt na Primorskem).

Zadnji članek o poslovanju RTVS: www.rtvslo.si/slovenija/nadzorni-svet-rtv-slo-na-odboru-kriticno-o-razmerah-v-zavodu/447527

Če imate kakršne koli informacije o kršitvah pravilnikov, zakonov, aktov in/ali drugih določb na RTVS, to prosim napišite v komentar pod tem predlogom.

Komentarji