Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Obvezno kontrola teže tovornih vozil

789 OGLEDOV 5 KOMENTARJEV

Predlagam,

Da se uvede obvezna kontrola teže tovornih vozil saj je iz zadnje kontrole razvidno da je 50% vozil preobremenjenih.

Kontrola bi morala biti izvedena tako, da ni mogoče prečkati slovenije brez kontrole. Saj s preobremenjenostjo uničujejo ceste prav tako pa so manjši prihodki iz vidika cestnin.

Obstajajo rešitve, ki omogočajo to kontrolo brez ustavljanja tako da ni izgovora da bi s tem ustavili promet... bi pa naredili red.

20 glasov
0 glasov
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR Y yerry 3 predlogi
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


20.11.2018

Odziv Ministrstva za infrastrukturo

uvodoma pripominjamo, da se na državnem nivoju zavedamo pomena in posledic, ki jih ima preobremenjenost tovornih vozil tako na varnost cestnega prometa kot tudi na cestno infrastrukturo. Cestna infrastruktura s prekomernimi obremenitvami tovornih vozil izgublja ne le na kakovosti in trajnosti, ampak pomeni tudi zelo povečano tveganje za varen cestni promet. Vozilo je namreč v primeru tovrstnih kršitev obremenjeno nad njegovimi zmogljivostmi, s čimer pa se možnost za varno upravljanje premosorazmerno niža. Zaradi zaskrbljujočega stanja na področju preobremenjevanja cestne infrastrukture in posledično poškodovanja ter pospešenega propadanja cest in objektov se je zakonodajalec že z Zakonom o varnosti cestnega prometa, katerega določbe so bile leta 2011 deloma prenesene tudi v Zakon o cestah kot enega izmed štirih zakonov nove cestnoprometne zakonodaje, zavzel za rigorozen in restriktiven pristop do kršitev, povezanih s preobremenjenostjo (tovornih) vozil. Tako je odgovornost za kršitve na strani fizičnih oseb vezana na voznika, na osebo, ki je tovor naložila, ter naročnika prevoza, prav tako pa so za iste prekrške odgovorne tudi pravne osebe, ki so poslovno vezane s prej omenjenimi fizičnimi osebami. Globe so tako predpisane za vse subjekte, ki se pojavljajo v verigi izvedbe oziroma organizaciji prevoza posameznega tovora. Sankcije za prekrške pa so odvisne od relativne višine odstopanja od dovoljenih skupnih mas, največjih dovoljenih mas in osnih obremenitev. Da bi bil nadzor nad preobremenjenostjo vozil čim bolj učinkovit, je zakonodajalec z Zakonom o cestah iz leta 2011 predpisal, da nadzor poleg policije izvaja tudi občinsko redarstvo, in sicer na občinskih cestah, nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni promet, in na državnih cestah v naseljih. S tem se zvišuje stopnja pričakovanja, da bo kršitev odkrita in kršitelj sankcioniran, kar pa je ključnega pomena pri preprečevanju tovrstnih kršitev.

Z novelo Zakona o cestah iz letošnjega leta so se kršitve, povezane s preobremenjenostjo vozil, kategorizirale oziroma diferencirale v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2016/403 glede kategorizacije resnih kršitev s področja cestnih prevozov. Enotna kategorizacija kršitev je osnova za sporočanje in evidentiranje kršitev v nacionalnem elektronskem registru cestnih prevoznikov. Na podlagi podatkov o vseh kršitvah prevoznikov bo omogočena izguba dobrega ugleda ter s tem prevozniške licence Skupnosti, s čimer bo cestnim prevoznikom, ki so resni kršitelji predpisov, onemogočena nadaljnja prisotnost na trgu cestnih prevozov. Poleg navedenega je zakonodajalec z omenjeno novelo Zakona o cestah predpisal obvezno samodejno prepoznavo preobremenjenih vozil z napravami za samodejno pridobivanje podatkov o masah vozil ali skupine vozil, vgrajenimi ali nameščenimi na, ob ali v vozišče državne ceste oziroma cestno telo. Samodejno prepoznavo preobremenjenih vozil mora upravljavec ceste na prometno najbolj obremenjenih cestah vzpostaviti najpozneje do 27. maja 2021.

Preobremenjenost vozil (zlasti tovornih) je pereč problem, s katerim se srečujemo ne samo v Sloveniji, ampak tudi drugod po Evropi. Kljub napredku, ki je bil na tem področju dosežen, še vedno ne moremo biti zadovoljni s stanjem, ki ga izkazujejo opravljeni nadzori. Kot izhaja iz opisanega, na državnem nivoju področje neprestano spremljamo in izvajamo ukrepe, usmerjene v preprečevanje oziroma zmanjšanje opravljanja prevozov s preobremenjenimi tovornimi vozili.

Priloge:

Komentarji