Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Pravica do enega brezplačnega TRR pri slovenski banki za vsakega državljana RS

1157 OGLEDOV 23 KOMENTARJEV

Menim, da bi moral vsak državljan RS imeti možnost odprtja enega brezplačnega računa na eni od slovenskih bank. Imetje brezplačnega osebnega TRR, na katerega državljan RS prejema plačo, bi morala biti državljanska pravica.

Banke nam zaračunavajo provizije za vsako najmanjšo storitev, hkrati pa se hvalijo z milijonskimi čistimi dobički. Menim, da je skrajni čas, da vsak državljan RS dobi vsaj brezplačen račun pri izbrani slovenski banki (z brezplačnim vodenjem), če je posedovanje TRR pogoj za izplačilo plače.

35 glasov
9 glasov
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR T TB 30 predlogov
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


20.11.2018

Odziv Ministrstva za finance

Plačilne storitve so v Republiki Slovenije sistemsko urejene v Zakonu o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (v nadaljevanju: ZPlaSSIED). ZPlaSSIED za banke ne predpisuje obveznosti odprtja transakcijskega računa potrošniku, saj je odločitev o odprtju transakcijskega računa potrošniku izključno poslovna odločitev posamezne banke. Glede na to, da je vodenje transakcijskega računa tržna storitev bank, ki si s pogoji in ceno, ki jo za vodenje transakcijskega računa zaračunavajo, konkurirajo na trgu, ni mogoče zakonsko določiti obveznosti brezplačnega vodenja transakcijskega računa.

V zvezi s tem je potrebno tudi pojasniti, da je v ZPIaSSIED implementirana Direktiva 2014/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o primerljivosti nadomestil, povezanih s plačilnimi računi, zamenjavi plačilnih računov in dostopu do osnovnih plačilnih računov, v skladu s katero ZPIaSSIED v 180. do 185. členih ureja dostop potrošnikov do osnovnega plačilnega računa. V skladu s tem je vsem potrošnikom omogočeno odprtje osnovnega plačilnega računa pri banki v Republiki Sloveniji. Redke izjeme od tega pravila so v zakonu posebej naštete. Zakon določa tudi nabor storitev, ki jih potrošniku omogoča osnovni plačilni račun, prav tako je predpisano, da lahko banka osnovni plačilni račun potrošniku nudi brezplačno ali pa mu zanj zaračuna primerno nadomestilo.

V zvezi s tem je Banka Slovenije v Sklepu o značilnostih osnovnega plačilnega računa in načinu izračuna višine primernega nadomestila za zagotavljanje osnovnega plačilnega računa (Uradni list RS, št. 11/18) določila način izračuna višine primernega nadomestila, ki ga za osnovni plačilni račun lahko potrošniku zaračuna banka. Navedeni sklep določa, da lahko banka za osnovni plačilni račun potrošniku zaračuna največ nadomestila, ki mesečno skupaj ne presegajo 1,60 % osnovnega zneska minimalnega dohodka kot ga določa zakon, ki ureja socialnovarstvene prejemke. Znesek minimalnega dohodka je objavljen na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Vendar pa lahko banka potrošniku, ki je upravičenec do denarne socialne pomoči in/ali varstvenega dodatka, za osnovni plačilni račun zaračuna največ nadomestila, ki mesečno skupaj ne presegajo 0,80 % osnovnega zneska minimalnega dohodka kot ga določa zakon, ki ureja socialnovarstvene prejemke.

Dodatno pojasnjujemo, da potrošniki niso vezani k odprtju računa v Republiki Sloveniji in se torej lahko v primeru boljših pogojev tujih bank, odločijo za odprtje računa v tujini. Vendar pa so vtem primeru dolžni o odprtju računa v tujini obvestiti Finančno upravo RS.

Glede na navedeno Ministrstvo za finance ocenjuje, da je sedanji institucionalni okvir, ki ureja nadomestila za vodenje transakcijskih računov ustrezen, zato ne načrtuje nadaljnjih postopkov v zvezi s predlogom.

Priloge:

Komentarji