Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Nujni ukrepi

930 OGLEDOV 2 KOMENTARJA

Takoj je potrebno sprejeti zakon o obveznem testiranju na DROGE za vse poslance in poslanke v državnem zboru kar velja tudi za predsednika države.

Sankcija takojšnji odpust iz državnega zbora!

19 glasov
3 glasovi
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR M Matjaž Zupanič 5 predlogov
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


13.11.2018

Odziv Ministrstva za javno upravo

Predlog je treba obravnavati v okviru ustavno varovanega načela varstva pravic zasebnosti in osebnostnih pravic, določenega v 35. členu Ustave Republike Slovenije. V skladu s tem načelom je zagotovljena nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti, njegove zasebnosti ter osebnostnih pravic. Tudi Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin v 8. členu varuje pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja.

V poseg na področje varovanja pravic zasebnosti sodijo prisilni odvzem krvi, prisilno cepljenje, ter zdravniški posegi nasploh, zato bi bila ureditev, ki bi določala obvezen test poslancev in poslank državnega zbora ter predsednika države na droge lahko sporna z vidika ustavne presoje, posameznik pa bi zdravniški pregled lahko odklonil. Področje varnosti in zdravja pri delu je sicer urejeno v Zakonu o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11), ki v 51. členu določa:

»(1) Delavec ne sme delati ali biti na delovnem mestu pod vplivom alkohola, drog ali drugih prepovedanih substanc. (2) Delavec ne sme delati ali biti pod vplivom zdravil, ki lahko vplivajo na psihofizične sposobnosti, na tistih delovnih mestih, na katerih je zaradi večje nevarnosti za nezgode pri delu tako določeno z izjavo o varnosti z oceno tveganja. (3) Delodajalec ugotavlja stanje iz prvega odstavka tega člena po postopku in na način določenima z internim aktom delodajalca. (4) Delodajalec mora odstraniti z dela, delovnega mesta in iz delovnega procesa delavca, ki je delal ali je bil na delovnem mestu v nasprotju z določili prvega in drugega odstavka tega člena.«

Iz navedene določbe izhaja odgovornost delodajalca, da v primeru ogroženosti zaradi vpliva prepovedanih substanc (alkohol, droge) tudi ukrepa, pri čemer je vprašljiv postopek dokazovanja prisotnosti prepovedanih drog na delovnem mestu zaradi nedotakljivosti človekove telesne in duševne celovitosti, njegove zasebnosti ter osebnostnih pravic. Če obstaja sum, da bi lahko učinek drog ali drugih prepovedanih substanc vplival na delovni proces, ima delodajalec seveda legitimen interes, da takšne sume odpravi, vendar le z dopustnimi metodami. Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev, v 10. členu že omogoča delodajalcu, da v določenih primerih pošlje delavce tudi na druge usmerjene preventivne zdravstvene preglede, in sicer tudi v primeru, če obstaja sum na bolezni odvisnosti, ki lahko vplivajo na delovno zmožnost delavca.

Za urejanje pravic funkcionarjev (poslank in poslancev državnega zbora in predsednika države) se v času trajanja mandata smiselno uporabljajo predpisi, ki veljajo za osebe v delovnem razmerju, če s posebnimi predpisi ni posebej določeno drugače. Funkcionar, pri katerem obstaja sum na bolezen odvisnosti, ki bi lahko vplivala na delovno zmožnost, bi tako lahko bil napoten na usmerjen preventivni zdravstveni pregled v okviru veljavnih predpisov, ki na splošno urejajo varnost in zdravje pri delu.

Priloge:

Komentarji