Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Nova Uredba o hrupu

1986 OGLEDOV 16 KOMENTARJEV

Vlada je kljub hudemu nasprotovanju strokovne in laične javnosti sprejela novo uredbo o hrupu, s katero se bistveno povečujejo dovoljene obremenitve s hrupom.

Tako od 7.7 dalje za linijske vire hrupa (npr. ceste) ni več nobenih omejitev in upravljavci ne bodo več dolžni izvajati protihrupne zaščite ali omejevati števila tovornih vozil z namenom zmanjšanja hrupa.

Skoraj neverjetno je, da je vlada demokratične države, ki se obenem proglaša še za "zeleno", sposobna sprejeti takšno uredbo, ki je tudi povsem v nasprotju z ustavo, po kateri je država dolžna zagotavljati zdravo življenjsko okolje. Vlada je s sprejetjem uredbe ogrozila zdravje več kot 200.000 ljudi, ki živijo v bližini prometnih cest in tako povzročila splošno nevarnost.

Novi Vladi RS zato predlagam, da nemudoma prekliče veljavnost Uredbe, ki je bil sprejeta v nasprotju z vsemi sodobnimi demokratičnimi standardi in je izrazito v škodo ljudi.

46 glasov
2 glasova
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR M marzola 9 predlogov
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • ZADNJA SPREMEMBA
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


01.10.2018

Odziv Ministrstva za okolje in prostor

Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa z namenom, da se izognemo, preprečimo ali zmanjšamo škodljive učinke zaradi izpostavljenosti okoljskemu hrupu, določa stopnje varstva pred hrupom, mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju, ukrepe varstva pred hrupom, ocenjevanje kazalcev hrupa, podrobnejšo vsebino vloge za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, vsebino okoljevarstvenega dovoljenja, vsebino strokovne ocene skladnosti obratovanja virov hrupa, vsebino ocene obremenjenosti okolja s hrupom in začasne metode za ocenjevanje kazalcev hrupa in njihove prilagoditve.

Veljavna uredba vključuje tudi zahteve po ustreznih protihrupnih ukrepih, če vir onesnaževanja okolja s hrupom presega mejne vrednosti določene v uredbi.

Mejne vrednosti za linijske vire hrupa so predpisane v Preglednici 3, Priloge 1 uredbe.

Upravljavec vira hrupa mora skladno z uredbo izvajati ukrepe varstva pred hrupom, ki so: prostorsko načrtovanje in graditev objektov, ki so vir hrupa; prostorsko načrtovanje območij varstva pred hrupom, prostorsko načrtovanje območij in graditev stavb z varovanimi prostori; ukrepi za zmanjšanje emisije hrupa, povezani z načinom obratovanja vira hrupa; ukrepi za zmanjšanje emisije hrupa na viru hrupa; ukrepi preprečevanja širjenja hrupa v okolje iz vira hrupa (aktivna zaščita) in ukrepi zmanjšanja vplivov hrupa na varovane prostore stavb (pasivna zaščita), v skladu s predpisom, ki ureja zaščito pred hrupom v stavbah.

V skladu z 12. členom uredbe vir hrupa, ki ni linijski, ne sme obratovati, če povzroča čezmerno obremenitev. V primeru linijskega vira hrupa pa se šteje, da obremenitev okolja s hrupom ni čezmerna, če so upoštevani tehnično, prostorsko in ekonomsko upravičeni ukrepi za zmanjšanje emisije na viru hrupa in aktivne zaščite vira hrupa ter so v vplivnem območju vira hrupa na obstoječih varovanih prostorih načrtovani ali izvedeni ukrepi pasivne protihrupne zaščite.

Za obstoječe linijske vire hrupa se ukrepi varstva pred hrupom določijo v operativnih programih varstva pred hrupom.

Za vsak nov linijski vir ali linijski vir s spremenjeno zmogljivostjo, pa mora upravljavec linijskega vira izdelati tudi Oceno obremenjenosti okolja s hrupom, katere namen je zagotoviti dvig kakovosti vloge za okoljevarstveno soglasje in okoljevarstveno dovoljenje. Vsebina ocene obremenjenosti okolja s hrupom je določena v Prilogi 4 uredbe in jo v nadaljevanju na kratko povzemamo.

Ocena obremenjenosti okolja s hrupom je sestavljena iz sedmih točk. V točki 1, t.i. splošni del, so med navedenimi podatki na primer podatki o predmetu in namenu ocene, naročniku in upravljavcu vira hrupa, izdelovalcu ocene (z navedbo pooblastil) in načinu ocenjevanja hrupa.

Druga točka se nanaša na ocenjevanje obremenjenosti okolja s hrupom in med drugim vsebuje podatke o glavnih tehničnih značilnosti in režimu obratovanja vira hrupa; podatke o obratovalnem stanju vira hrupa; o izvedenih in/ali načrtovanih ukrepih varstva pred hrupom; o obravnavanih stavbah z varovanimi prostori in mestih ocenjevanja hrupa.

Tretja točka je namenjena vrednotenju ocenjenih kazalcev hrupa, skupaj s prostorsko opredelitvijo vplivnega območja vira hrupa z ustreznim grafičnim prikazom obremenitve površin s hrupom.

V četrti točki so med drugim opisani načrtovani ali potrebni dodatni omilitveni ukrepi za zmanjšanje obremenitve okolja s hrupom ter podatki o učinkovitosti načrtovanih oziroma dodatnih omilitvenih ukrepov.

Sledijo si sklepna ocena (točka 5), viri podatkov in informacij (točka 6) ter nazadnje grafične priloge v tiskani in digitalni obliki v državnem koordinatnem sistemu (točka 7).

Zaradi urbanizacije in neustreznega planiranja prostora so primeri, ko so stavbe z varovanimi prostori znotraj varovalnega pasu ceste ali železnice. V teh primerih z aktivnimi ukrepi zmanjševanja hrupa (kot so na primer protihrupne ograje in tihi asfalti) ni mogoče zmanjšati hrup na predpisane mejne vrednosti. Takrat je mogoče zavezati upravljavca le k izvedbi pasivnih ukrepov (kot so izgradnja protihrupnih fasadnih elementov in oken s povečano izolativnostjo). Upravljavci pa lahko opravičijo tovrstne investicije le, če z izvedbo pasivnih ukrepov tudi sanirajo čezmerno obremenjenost s hrupom. Na podoben način se napake pri umeščanju objektov v prostor rešujejo tudi v drugih državah.

Dejstvo je, da moderni način življenja prinaša več in obsežnejše obremenitve s hrupom, h kateremu s svojim načinom življenja - ne le s sodelovanjem v prometu, ampak tudi z nakupom izdelkov iz dejavnosti, ki povzročajo hrup - prispeva vsakdo od nas (na primer vsakdo, ki se vozi po cesti z avtom).

Na podlagi predhodno navedenih pojasnil je razvidno, da so mejne vrednosti kazalcev hrupa predpisane tudi za linijske vire hrupa, prav tako velja, da so v primeru preseganja predpisanih mejnih vrednosti kazalcev hrupa upravljavci linijskih virov hrupa dolžni izvajati ukrepe varstva pred hrupom.

Popravki predloga

Verzija predloga z dne, 18.07.2018 | 07:57:54

Nova Uredba o hrupu

Vlada je kljub hudemu nasprotovanju strokovne in laične javnosti sprejela novo uredbo o hrupu, s katero se bistveno povečujejo dovoljene obremenitve s hrupom. Tako od jutri (7.7.) dalje za linijske vire hrupa (npr. ceste) ni več nobenih omejitev in upravljavci ne bodo več dolžni izvajati protihrupne zaščite ali omejevati števila tovornih vozil z namenom zmanjšanja hrupa. Skoraj neverjetno je, da je vlada demokratične države, ki se obenem proglaša še za "zeleno", sposobna sprejeti takšno uredbo, ki je tudi povsem v nasprotju z ustavo, po kateri je država dolžna zagotavljati zdravo življenjsko okolje. Vlada je s sprejetjem uredbe ogrozila zdravje več kot 200.000 ljudi, ki živijo v bližini prometnih cest in tako povzročila splošno nevarnost. Novi Vladi RS zato predlagam, da nemudoma prekliče veljavnost Uredbe, proti odgovornim (to so ministri stare vlade in visoki uradniki na MOP) pa vloži kazensko ovadbo zaradi povzročitve splošne nevarnosti.

Komentarji