Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

RTV prispevek naj plačujejo vsi ali nihče

2069 OGLEDOV 19 KOMENTARJEV

Prosim za ustrezno spremembo zakonodaje, ki zadeva obvezni prispevek za RTVS (RTV Slovenija). Plačujejo naj ga vsi državljani RS ali nihče.

RTV Slovenija je financirana iz državnega proračuna, hkrati pa sredstva črpa direktno iz žepa vseh, ki imajo doma radijski in/ali televizijski sprejemnik, ne glede na to, ali spremljajo njihove vsebine ali ne. Vsako gospodinjstvo s sprejemnikom mora dodatno na leto (kljub plačevanju vseh davkov) odšteti še več kot 150 EUR.

Za delovanje RTV Slovenija naj prispevajo vsi državljani RS, saj ima prav vsak z dostopom do interneta (ne glede na posedovanje radijskega in/ali televizijskega sprejemnika) tudi dostop do njihovega arhiva oddaj ter celo do prenosa v živo preko spleta. Prisila le določenih državljanov RS v neutemeljeno plačevanje RTV prispevka je diskriminatorna. Prispevek naj plačujejo vsi ali nihče.

S preteklimi peticijami za ukinitev zakonsko obveznega RTV prispevka je bilo zbranih že več tisoč podpisov, a se kljub temu še vedno ni zgodilo nič. Državljani ostajamo brez besede. Gibanju OPS, ki je zbralo več kot dovolj podpisov ter predlog za ukinitev omenjenega prispevka že večkrat posredovalo pristojnim organom in DZ, ni prisluhnil nihče. RTV Slovenija je bila tudi večkrat pozvana k javni debati, a do slednje še vedno ni prišlo.

28 glasov
8 glasov
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR T TB 31 predlogov
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • ZADNJA SPREMEMBA
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


08.10.2018

Odziv Ministrstva za kulturo

Ministrstvo glede navedbe, da se delovanje Javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija (v nadaljnjem besedilu: RTV Slovenija) financira iz državnega proračuna, hkrati pa še s prispevkom za programe RTV Slovenija, ki ga plačujejo vsi imetniki radijskih in televizijskih sprejemnikov, pojasnjuje, da se delovanje RTV Slovenija, skladno z določili 30. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (v nadaljnjem besedilu: ZRTVS-1), financira iz prispevka za programe RTV Slovenija, ki predstavlja glavni vir sredstev za izvajanje javne službe na področju radijske in televizijske dejavnosti. Iz sredstev državnega proračuna se financira zgolj naslednje:

  • del narodnostnih programov, v deležu, ki se ne financira iz prispevka;
  • del programov RTV Slovenija za slovenske narodne manjšine v sosednjih državah, za izseljence in zdomce oziroma za Slovence po svetu ter za tujo javnost, v deležu, ki se ne financira iz prispevka;
  • posamezni projekti kulturnega, znanstvenega in splošno izobraževalnega pomena ter posamezni projekti digitalizacije tehnološke opreme in arhivov, ki jih predlagajo pristojna ministrstva, v delih, ki se ne financirajo iz prispevka.

Glede RTV samega prispevka pa ministrstvo navaja, da je prispevek oblika javne dajatve, ki je namenjena zagotavljanju finančnih sredstev za izvajanje javne službe na področju radijske in televizijske dejavnosti, ki je utemeljena na 39. členu Ustave Republike Slovenije in vsakomur zagotavlja pravico do svobode izražanja, ki vključuje tudi pravico do obveščenosti. Svoboda izražanja iz prvega odstavka 39. člena Ustave pa od države zahteva sprejem ustreznih predpisov, ki naj zagotovijo, da bodo lahko javni mediji (zlasti radio in televizija) samostojno izvrševali svoje funkcije (naloge) pri svobodnem oblikovanju javnega mnenja. Zato mora zakonodajalec z ustrezno zakonodajo zagotoviti programsko, organizacijsko in finančno samostojnost javnih medijev. To še posebej velja za tiste javne medije (konkretno RTVS), ki jih ustanovi država in katerih glavni namen je zagotavljati uresničevanje ustavne pravice (državljanov) do javnega obveščanja in obveščenosti. Prav RTV prispevek pa je takšna oblika financiranja, ki RTV Sloveniji omogoča stabilno in od političnih in gospodarskih centrov moči neodvisno delovanje in s tem uresničevanje njenega poslanstva.

Glede navedb predlagatelja, da naj za delovanje RTV Slovenija prispevajo vsi državljani RS, saj ima vsak z dostopom do interneta tudi dostop do arhiva oddaj ter celo do prenos v živo, pa ministrstvo navaja, da prvi odstavek 31. člena ZRTVS-1 določa, da kdor ima radijski ali televizijski sprejemnik oziroma drugo napravo, ki omogoča sprejem radijskih oziroma televizijskih programov (v nadaljnjem besedilu: sprejemnik) na območju Republike Slovenije, kjer so zagotovljeni tehnični pogoji za sprejem vsaj enega programa RTV Slovenija, mora RTV Sloveniji plačevati prispevek za opravljanje radijske in televizijske dejavnosti. Pravilnik o načinu prijavljanja in odjavljanja televizijskih in radijskih sprejemnikov ter o načinu plačevanja prispevka za programe Radiotelevizije Slovenija (Uradni list RS, št. 75/04; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) v prvem odstavku 3. člena določa, da kdor ima radijski ali televizijski sprejemnik na območju Republike Slovenije, kjer so zagotovljeni tehnični pogoji za sprejem vsaj enega programa Radiotelevizije Slovenija, in sicer prek oddajniškega in pretvorniškega omrežja Radiotelevizije Slovenija, prek priključka na kabelsko-distribucijski sistem, prek satelita ali prek kateregakoli drugega sredstva, mora sprejemnik prijaviti Radioteleviziji Slovenija in zanj plačevati RTV prispevek. Ministrstvo ugotavlja, da iz dikcije »druga naprava« nedvoumno izhaja, da je zavezanec za plačilo RTV prispevka oseba, ki ima dostop do vsaj enega programa RTV Slovenija, in sicer ne glede na to s kakšno napravo spremlja njene programe (televizijski sprejemnik, prenosni ali namizni računalnik itn…). Dikcija 4. alinee prvega odstavka 3. člena Pravilnika, ki se glasi: »Prek kateregakoli drugega sredstva«, pa pomeni, da je zavezanec za plačilo RTV prispevka tudi oseba, ki na območju RS dostopa do vsaj enega programa RTV Slovenija, torej tudi prek interneta.

Glede predlagateljevih navedb, da je bilo s preteklimi peticijami za ukinitev zakonsko obveznega prispevka zbranih že več tisoč podpisov, a se kljub temu še ni zgodilo nič, pa ministrstvo navaja, da področje ljudske iniciative ureja Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo in 6/18 – odl. US), ki volivcem omogoča, da z zbiranjem podpisov vložijo pobudo za sprejem zakona in s tem ureditev vprašanj, ki jih zadevajo. Glede na navedeno ministrstvo meni, da je zadevni predlog neutemeljen in ni primeren za nadaljnjo obravnavo.

Priloge:

Popravki predloga

Verzija predloga z dne, 15.08.2018 | 00:43:17

Ukinitev obveznega prispevka za RTV

Spoštovani,

menim, da je skrajni čas za ukinitev obveznega prispevka za RTV za vse, ki imajo na domu radijski in/ali televizijski sprejemnik. Omenjena organizacija del prispevkov dobi iz državnega proračuna, hkrati pa so za njeno delovanje prisiljeni plačevati vsi, ki bi radi doma imeli radijski in/ali televizijski sprejemnik, vsako gospodinjstvo po 152,40 EUR letno. To vsekakor ni majhna vsota denarja.

RTV naj se v celoti financira iz državnega proračuna, za njeno delovanje naj prispevajo vsi, saj ima vsak, ki ima dostop do interneta (ne glede na posedovanje radijskega/televizijskega sprejemnika), hkrati tudi dostop do njihovega arhiva in konec koncev do prenosa v živo preko interneta.

Na to temo je krožilo že več peticij, zbralo se je že več deset tisoč podpisov. Kljub temu se še vedno ni zgodilo nič, državljani ostajamo brez besede.

Prosim, da se predlog za ukinitev zakonsko obveznega RTV prispevka obravnava v DZ.

Hvala!

Verzija predloga z dne, 16.08.2018 | 18:40:43

Ukinitev obveznega prispevka za RTV

Menim, da je skrajni čas za ukinitev obveznega prispevka za RTV za vse, ki imajo na domu radijski in/ali televizijski sprejemnik. Omenjena organizacija del prispevkov dobi iz državnega proračuna, hkrati pa so za njeno delovanje prisiljeni plačevati vsi, ki bi radi doma imeli radijski in/ali televizijski sprejemnik, vsako gospodinjstvo po 152,40 EUR letno.

RTV naj se v celoti financira iz državnega proračuna, za njeno delovanje naj prispevajo vsi, saj ima vsak, ki ima dostop do interneta (ne glede na posedovanje radijskega/televizijskega sprejemnika), hkrati tudi dostop do njihovega arhiva in konec koncev do prenosa v živo preko interneta.

Na to temo je krožilo že več peticij, zbralo se je že več deset tisoč podpisov. Kljub temu se še vedno ni zgodilo nič, državljani ostajamo brez besede. Zakaj nihče ni prisluhnil Gibanju OPS, ki je s peticijo zbralo več kot dovolj podpisov?

Prosim, da se predlog za ukinitev zakonsko obveznega RTV prispevka obravnava v DZ čim prej!

Verzija predloga z dne, 16.08.2018 | 18:43:54

Ukinitev RTV prispevka

RTV Slovenija je financirana iz državnega proračuna, hkrati pa sredstva črpa direktno iz žepa vseh, ki imajo doma radijski in/ali televizijski sprejemnik, ne glede na to, ali spremljajo njihove vsebine ali ne. Vsako gospodinjstvo s sprejemnikom mora dodatno na leto (kljub plačevanju vseh davkov) odšteti še več kot 150 EUR.

S preteklimi peticijami za ukinitev zakonsko obveznega RTV prispevka je bilo zbranih že več tisoč podpisov, a se kljub temu še vedno ni zgodilo nič. Državljani ostajamo brez besede. Gibanju OPS, ki je zbralo več kot dovolj podpisov ter predlog za ukinitev omenjenega prispevka že večkrat posredovalo pristojnim organom in DZ, ni prisluhnil nihče. RTV Slovenija je bila tudi večkrat pozvana k javni debati, a do slednje še vedno ni prišlo.

RTV Slovenija naj se v celoti financira iz državnega proračuna. Za njeno delovanje naj prispevajo vsi, saj ima prav vsak z dostopom do interneta (ne glede na posedovanje radijskega in/ali televizijskega sprejemnika) tudi dostop do njihovega arhiva oddaj ter celo do prenosa v živo preko spleta. Prisila v neutemeljeno plačevanje RTV prispevka je diskriminatorna.

Verzija predloga z dne, 16.08.2018 | 22:27:18

Ukinitev RTV prispevka

Verzija predloga z dne, 23.08.2018 | 13:04:06

Ukinitev RTV prispevka

RTV Slovenija je financirana iz državnega proračuna, hkrati pa sredstva črpa direktno iz žepa vseh, ki imajo doma radijski in/ali televizijski sprejemnik, ne glede na to, ali spremljajo njihove vsebine ali ne. Vsako gospodinjstvo s sprejemnikom mora dodatno na leto (kljub plačevanju vseh davkov) odšteti še več kot 150 EUR.

S preteklimi peticijami za ukinitev zakonsko obveznega RTV prispevka je bilo zbranih že več tisoč podpisov, a se kljub temu še vedno ni zgodilo nič. Državljani ostajamo brez besede. Gibanju OPS, ki je zbralo več kot dovolj podpisov ter predlog za ukinitev omenjenega prispevka že večkrat posredovalo pristojnim organom in DZ, ni prisluhnil nihče. RTV Slovenija je bila tudi večkrat pozvana k javni debati, a do slednje še vedno ni prišlo.

Za delovanje RTV Slovenija naj prispevajo vsi državljani RS, saj ima prav vsak z dostopom do interneta (ne glede na posedovanje radijskega in/ali televizijskega sprejemnika) tudi dostop do njihovega arhiva oddaj ter celo do prenosa v živo preko spleta. Prisila v neutemeljeno plačevanje RTV prispevka je diskriminatorna.

Prosim, da se predlog za ukinitev obveznega RTV prispevka tokrat resno obravnava.

Komentarji