Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Nezadostna podpora

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Prepoved oglaševanja političnih strank

1398 OGLEDOV 6 KOMENTARJEV

V Zakonu o volilni in referendumski kampanji naj se opredeli, da je javno oglaševanje političnih strank prepovedano. Prepovedana naj bo tudi objava javno-mnenjskih raziskav v času 2 mesecev pred volitvami (predlog za referendum je v fazi zbiranja podpisov).

Stranke imajo svoje programe, spletne strani in ljudi. Mislim da oglaševanje političnih strank v stilu trgovskega sektorja ne spada v našo družbo.

Ustvarjanje javno-političnega mnenja z objavo rezultatov raziskav je zavajajoče, predvsem takrat ko ne izvemo osnovnih metodoloških podatkov o raziskavi.

______

Popravek predloga 2.6.2018:

Po zbranih odzivih in mimobežnem spremljanju letošnjih aktivnosti pred volitvami, predlagam sledeče:

Oglaševanje političnih strank in njihovih predstavnikov ne sme temeljiti na stilu oglaševanja, ki jo uporabljajo gospodarski subjekti (ponudniki izdelkov in storitev) preko katerega koli medija (plakat, TV, radijski sprejemnik, internetni oglas).

Dovolj jasna kazalnika za prepričevanje volilcev naj bosta: uspešnost v prejšnjem mandatu (če stranka ponovno kandidira) in uspešnost na javnih soočenjih. Stranke imajo pravico do nešteto predstavitev programov, vendar mora biti tak dogodek prijavljen upravni enoti, kot "Predstavitev političnega programa stranke." (kot dogodek vsake gasilske veselice in kot je bilo to nedavno slišano v radijskih ogaslih).

Iz zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK) izstopajo vsaj sledeči členi:

4. člen (»Državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti, pravne osebe javnega prava, humanitarne organizacije, verske skupnosti, javna podjetja, kot jih določa zakon, ki ureja preglednost finančnih odnosov, gospodarske družbe, v katerih ima država ali samoupravna lokalna skupnost več kot 25% delež v kapitalu, in družbe, v katerih imajo te družbe večinski delež, kot ga opredeljuje zakon, ki ureja gospodarske družbe, ne smejo financirati strank.«.)

Financiranje strank iz podjetij z javnim deležem mora biti prepovedano. Člen se izbriše.

8.-11. člen (Plakatiranje) se izbriše.

14. člen ((1) Organizator volilne kampanje lahko pridobiva prispevke za volilno kampanjo od fizičnih oseb. Prispevki posamezne fizične osebe skupaj za posamezno volilno kampanjo ne smejo presegati desetih povprečnih bruto mesečnih plač na delavca v Republiki Sloveniji po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije za preteklo leto. Denarni prispevki posamezne fizične osebe v gotovini so za posamezno volilno kampanjo dovoljeni največ do zneska 50 eurov, višji denarni prispevki pa morajo biti vplačani prek bank, hranilnic ali drugih pravnih oseb, ki v skladu s predpisi, ki urejajo plačilne storitve, opravljajo plačilne storitve (v nadaljnjem besedilu: ponudniki plačilnih storitev). Pri prispevanju denarnega prispevka v gotovini mora fizična oseba poleg višine danega zneska organizatorju volilne kampanje sporočiti tudi podatke o imenu, priimku, EMŠO in naslovu fizične osebe.

Prispevki fizične osebe ne smejo presegati 50 % ene mesečne bruto plače na delavca.

23. člen ((1) Stroški volilne kampanje za volitve v državni zbor ne smejo preseči 0,40 eura na posameznega volilnega upravičenca v volilnem okraju oziroma volilni enoti, v kateri je vložena lista kandidatov oziroma v kateri kandidira posamezni kandidat.).

....Se to sploh upošteva?....

24. člen ((1) Organizatorji volilne kampanje, katerih listam so pripadli mandati za poslance v državnem zboru ali v Evropskem parlamentu, imajo pravico do povračila stroškov volilne kampanje v višini 0,33 eura za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz revizijskega poročila računskega sodišča.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka pripada pravica do povračila dela stroškov tudi tistemu organizatorju volilne kampanje, čigar lista kandidatov je dobila najmanj 6% glasov od skupnega števila oddanih glasov v volilni enoti ali najmanj 2% od skupnega števila oddanih glasov v vsej državi in sicer v višini 0,17 eura za dobljeni glas v tej volilni enoti oziroma državi.

(3) Do delnega povračila stroškov volilne kampanje v višini 0,33 eura za vsak dobljeni glas imajo pravico tisti organizatorji volilne kampanje za poslance italijanske in madžarske narodne skupnosti, katerih kandidat je dobil mandat ali najmanj 25% od skupnega števila izračunanih točk za vse kandidate pripadnike italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti.

(4) Za potrebe izračuna višine delnega povračila iz prejšnjega odstavka se število dobljenih glasov, ki jih je prejel posamezni kandidat, izračuna tako, da se njegovo število točk deli s skupnim številom točk, ki so jih prejeli vsi kandidati, tako dobljeni delež pa se pomnoži s številom vseh veljavnih glasovnic.

Vsem naj jim bo simbolično povrnjen 0,01 € za dobljen glas. So v službi ljudstva, ne kapitala, a ne?

31. člen naj se izbriše, oz. spremeni v prepovedano dejanje.

... pa še kaj se najde ...

Zakon bi bilo po mojem mnenju za sprejetje takšnega predloga potrebno napisati še enkrat v celoti, saj se v splošnem preveč nagiba k temu, da se politične stranke lahko oglašujejo v različnih medijih in so celo do sredstev upravičene ob zadostni podpori ljudtsva.

S takim pristopom bi imele več možnosti za uspeh tudi očitno zapostavljene neparlamentarne stranke. Mislim da bi bil to dober korak k še boljši demokratizaciji Slovenije.

6 glasov
0 glasov
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR V Vane Urh 5 predlogov
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • ZADNJA SPREMEMBA
  • KONEC OBRAVNAVE

Popravki predloga

Verzija predloga z dne, 02.06.2018 | 16:05:00

Prepoved oglaševanja političnih strank

V Zakonu o volilni in referendumski kampanji naj se opredeli, da je javno oglaševanje političnih strank prepovedano. Prepovedana naj bo tudi objava javno-mnenjskih raziskav v času 2 mesecev pred volitvami (predlog za referendum je v fazi zbiranja podpisov).

Stranke imajo svoje programe, spletne strani in ljudi. Mislim da oglaševanje političnih strank v stilu trgovskega sektorja ne spada v našo družbo.

Ustvarjanje javno-političnega mnenja z objavo rezultatov raziskav je zavajajoče, predvsem takrat ko ne izvemo osnovnih metodoloških podatkov o raziskavi.

Komentarji