Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Letna poročila za državljane

1394 OGLEDOV 7 KOMENTARJEV

Predlagam, da država, za vsakega državljana, zgenerira in pošlje letno finančno poročilo na več področjih.

Trenutno več ali manj vsak državljan dobi napoved dohodnine, kjer je na enem listu zapisano, koliko je zaslužil, koliko je šlo za prispevke in koliko dohodnine je plačal. Predlagam, da se taka "letna poročila" razširijo še na druge sektorje.

En primer je recimo zdravsto. Konec leta (oz. začetek naslednjega) bi vsak državljan lahko dobil poročilo, koliko denarja je prispeval v zdravstveno blagajno (prispevki od plače in delodajalca + dopolnilna zavarovanja) in pregled po ustanovah, katere posege so mu zaračunali, in koliko je skupni strošek, ki ga je ustvaril zdravstveni blagajni za tisto leto. Seveda ni treba posegov poimensko, ampak nekaj v stilu "zdravstveni dom XYZ, 1. 2. 2017 - 2 posega, 135eur". S tem bi tudi vsak državljan hitro preveril, da niso v njegovem imenu zaračunavali državi več posegov, kot so dejansko opravili.

Drug primer je recimo pokojnina - vsako leto bi dobil poročilo, koliko denarja je vplačal prejšnje leto, koliko denarja je vplačal v celotni delovni dobi ter nekaj informativnih izračunov - naprimer, če bi do upokojitve prejemal plačo enako povprečni v lanskem letu, bi dobil X eur pokojnine. Pa isti izračun z povprečno plačo zadnjih 5 let. Itd.

17 glasov
3 glasovi
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR D delavec43 5 predlogov
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


10.09.2018

Odziv Ministrstva za finance

Na davčnem področju je predlog že uveljavljen v 267. členu Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17 in 13/18 – ZJF-H), ki ureja institut informativnega izračuna dohodnine. Davčni organ za davčne zavezance sestavi in odpremi informativni izračun dohodnine do 31. maja tekočega leta.

Davčni organ sestavi informativni izračun dohodnine na podlagi podatkov, s katerimi razpolagata davčni organ in davčni zavezanec. Informativni izračun poleg podatkov o zavezancu, njegovih dohodkih in davčnih olajšavah, do katerih je upravičen, vsebuje tudi znesek odmerjene dohodnine na letni ravni in morebitno razliko med odmerjeno dohodnino in med letom plačanimi akontacijami dohodnine, ki jo mora zavezanec doplačati ali jo dobi vrnjeno, odvisno od tega, ali so med letom plačane akontacije dohodnine nižje ali višje od odmerjene dohodnine na letni ravni.

Infomativni izračun najprej velja kot napoved (tj. vloga, ki jo vloži davčni zavezanec). Če pa davčni zavezanec v roku 15 dneh od vročitve ne vloži ugovora, postane informativni izračun odločba o odmeri dohodnine.

Odziv Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Obveznost obveščanja o obračunanih in plačanih prispevkih je že urejena. Po določbi tretjega odstavka 140. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17 in 65/17, v nadaljevanju ZPIZ-2) mora Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZPIZ) na podlagi podatkov informativne osebne evidence (v nadaljevanju IOE) enkrat letno delavcem v delovnem razmerju posredovati obvestilo o obračunanih prispevkih za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za preteklo leto ter o plačilu prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za preteklo leto. Opozarjamo pa, da se v skladu s tretjim odstavkom 97. člena Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list RS št. 111/13 in 97/14) šteje, da je ZPIZ zavarovancu, ki je v delovnem razmerju, posredoval obvestilo o obračunanih prispevkih ter plačilu prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za preteklo leto v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, če mu je omogočen vpogled v osebno informativno evidenco. ZPIZ mora v skladu s tretjim odstavkom 140. člena ZPIZ-2 za vsakega zavarovanca, ki je vključen v obvezno zavarovanje, voditi IOE, ki obsega podatke o osnovah, od katerih so bili plačani prispevki, o obračunanih prispevkih po posameznih letih ter o obdobju zavarovanja. ZPIZ je že v decembru 2013 vzpostavil informacijski sistem, ki omogoča vpogled v IOE, tako da vse osebe, ki so bile ali so vključene v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, s kvalificiranim digitalnim potrdilom preko spletne strani ZPIZ, preverijo svoje podatke. Do leta 2015 je bil omogočen vpogled v podatke o osnovah, od katerih so bili plačani prispevki, o obračunanih prispevkih po posameznih letih, o plačilu prispevkov po posameznih letih in o obdobju zavarovanja, s 1. 1. 2016 pa mi morali biti podatki v IOE dopolnjeni tudi s podatki o plačilih prispevkov, ki jih je ZPIZ-u posredoval FURS. Ves čas pa so bile informacije o obračunanih in plačanih prispevkih zagotovljene s strani FURS, ki je pristojen za pobiranje prispevkov za obvezno zavarovanje. Kot že obrazloženo, IOE vsakemu zavarovancu omogoča vpogled v podatke o obdobjih zavarovanja in osnovah oziroma plačah. Od leta 1970 do 2001 omogoča vpogled v podatke o osnovah, od katerih so bili plačanih prispevki, od vključno leta 2002 dalje pa tudi vpogled v višino zneska plačanih prispevkov.

Glede informativnega izračuna pokojnine še pojasnjujemo, da je posredovanje informacij o pričakovani višini pokojnine prav tako urejeno v šestem odstavku 140. člena ZPIZ-2. Zavarovancem, ki v koledarskem letu dopolnijo 58 let starosti, mora ZPIZ v tem letu posredovati informacijo o pričakovani višini njihove predčasne oziroma starostne pokojnine. Obveščanje zavarovancev po tej določbi ZPIZ izvaja že od 1. januarja 2015 dalje. Opozarjamo, da se dokončni izračun višine predčasne ali starostne pokojnine opravi lahko le ob priznanju pravice, ko zavarovanec izpolni pogoje za pridobitev pokojnine (starost, doba) in so znane vse okoliščine pomembne za odmero pravice.

Na koncu bi želeli dodati, da je v Beli knjigi o pokojninah, ki jo je MDDSZ javnosti predstavilo 13. aprila 2016, kot ena od možnih rešitev za nadaljnji razvoj pokojninskega sistema v Sloveniji predstavljena vpeljava t.i. točkovnega sistema, z vpeljavo katerega bi na enostavnejši, predvsem pa na bolj jasen način dosegli večjo povezanost med vplačanimi prispevki in višino pokojnine, saj bi sistem vsakemu zavarovancu v vsakem trenutku omogočal vpogled v pričakovano višino pokojnine. Z vpeljavo točkovnega sistema bi zavarovancem približali pokojninski sistem, na ta način pa bi bili zavarovanci tudi veliko bolj motivirani k participaciji v samem sistemu. Preglednejši sistem namreč povečuje zaupanje v delovanje le-tega in zagotavlja, da tudi mlajše generacije participirajo v okviru medgeneracijske solidarnosti.

Odziv Ministrstva za zdravje

Znesek prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje razviden iz odločbe o odmeri dohodnine. Pojasnjujemo, da lahko vsak državljan že sedaj z veljavnim digitalnim potrdilom izvede vpogled o opravljenih storitvah v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanje na spletni strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Vstop v spletne strani za zavarovane osebe → e-Storitve ZZZS → Vpogled v moje podatke). Ob tem dodajamo, da obvezno zdravstveno zavarovanje vključuje vse prebivalce s stalnim bivališčem v RS, ki se v zavarovanje vključijo kot zavarovanci ali kot njihovi družinski člani, pri čemer javni sistem temelji na načelih solidarnosti, kar pomeni, da nudi enake možnosti zdravljenja vsem ljudem takrat, ko ga potrebujejo, ne glede na višino plačanih prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje.

Komentarji