Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Sprememba telekomunikacijskega paketa mora biti ob določenih pogojih za naročnika brezplačna

2224 OGLEDOV 2 KOMENTARJA

Predlagam, da se uzakoni kako naj naročniki telekomunikacijskih storitev spreminjajo svoj obstoječi paket. In ob določenih pogojih mora biti menjava paketa brezpogojno brezplačna za naročnika. Prav tako naj se s tem motivira obstoječe in stalnejše naročnike:

Nekaj primerov:

  • ponudnik storitve na svojo željo spreminja določen paket: npr. količine zakupov, zato naj ima naročnik možnost brezplačne spremembe paketa,
  • ponudnik storitve na svojo željo ukinja paket, zato naj ima naročnik možnost brezplačne spremembe paketa,
  • dolgoletni naročniki in redni plačniki storitev naj bodo pri svojih ponudnikih nagrajeni za to s tem, da lahko na določeno obdobje brezplačno menjajo paket, saj se nemalokrat zgodi, da ponudniki v želji pridobivanja novih naročnikov le te za spremembo ponudnika nagrajujejo, obstoječi naročniki pa takih ugodnosti nimajo, zato brezplačna menjava paketa po določenem času naročnine oz. po izteku dobe aneksa predlagam, da ima obstoječi naročnik storitve enake pogoje pri spremembi paketa kot novih naročnik.

17 glasov
2 glasova
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR P pe3c 2 predloga
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • ZADNJA SPREMEMBA
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


29.05.2018

Odziv Ministrstva za javno upravo

Pravice uporabnikov elektronskih komunikacijskih storitev so urejene z Zakonom o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17; v nadaljevanju: ZEKom-1), pri čemer so zakonska določila skladna z zahtevami regulativnega okvira Evropske unije (EU) za področje elektronskih komunikacij. Veljavna ureditev je bila v času njenega nastajanja obširno usklajevana z zainteresirano javnostjo. Z ZEKom-1 so predvideni ukrepi za varstvo pravic končnih uporabnikov kot šibkejše stranke. Zahteve, ki jih morajo upoštevati ponudniki elektronskih komunikacijskih storitev, so usmerjene predvsem v zagotavljanje večje preglednosti in s tem boljšo informiranost končnih uporabnikov. Na podlagi vseh relevantnih informacij končni uporabniki namreč lažje sprejmejo informirano odločitev. ZEKom-1 tako v prvem odstavku 129. člena določa minimalen nabor podatkov, ki jih mora v jasni, razumljivi in lahko dostopni obliki vsebovati naročniška pogodba, vključno s podatkom o časovni veljavnosti naročniške pogodbe in pogojih za njeno podaljšanje, pogojih prekinitve naročniške pogodbe, podatkom o načinu obveščanja naročnika o nameravanih spremembah pogojev, določenih v naročniški pogodbi, in načinom izvajanja naročnikove pravice do prekinitve pogodbe v tem primeru. V primeru sprememb naročniških pogojev morajo biti naročniki obveščeni najmanj 30 dni pred predlagano uveljavitvijo sprememb. Pri tem morajo biti naročniki tudi obveščeni, da imajo, razen če je sprememba pogojev, določenih v naročniški pogodbi, potrebna zaradi uskladitve z nacionalnimi predpisi in predpisi EU, ki se neposredno uporabljajo, pravico brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni odstopiti od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo. Glede na navedeno je na podlagi veljavne zakonodaje že zagotovljeno varstvo pravic končnih uporabnikov v primeru, da ponudnik storitev spreminja naročniške pogoje (sem sodijo tudi spremembe, ukinitve paketov). Končnim uporabnikom je v tem primeru omogočeno, da na konkurenčnem trgu prosto izberejo ponudnika izmed ponudnikov storitev, ki ponujajo različne pogoje uporabe in zaračunavanja svojih storitev, med drugim tudi različne pogoje (vključno s ceno) menjave naročniških paketov. Težava, na katero opozarja predlagatelj, pa se prvenstveno nanaša na zaračunavanje stroškov prehoda med paketi znotraj istega operaterja. Tega vprašanja ZEKom-1 neposredno ne ureja, niti za to zaenkrat ni podlage v zakonodaji EU. V tem delu gre torej za pogodbeno svobodo ponudnikov storitev, v katero se posega po najstrožjem testu sorazmernosti. Ne glede na navedeno razumemo problematičnost tovrstnega zaračunavanja stroškov, zato bomo ob pripravi novega zakona o elektronskih komunikacij, ki bo sledil spremembam regulativnega okvira EU za področje elektronskih komunikacij, ki jih pričakujemo še v letošnjem letu, preučili možnost zakonskih sprememb v tem delu v korist končnih uporabnikov. Predlog novega zakona bo predložen v javno obravnavo, v okviru katere bo zainteresirana javnost, vključno s končnimi uporabniki, imela možnost podati svoje pripombe in predloge. Ob tem pripominjamo, da se zaenkrat predvideva, da bo na ravni EU za področje varstva pravic končnih uporabnikov obveljal pristop maksimalne harmonizacije.

Priloge:

Popravki predloga

Verzija predloga z dne, 28.03.2018 | 08:45:12

Sprememba telekomunikacijskega paketa mora biti ob določenih pogojih za naročnika brezplačna

Predlagam, da se uzakoni, da je za naročnika telekomunikacijskih storitev sprememba paketa ob določenih pogojih brezpogojno brezplačna za naročnika. Nekaj primerov:

  • ponudnik storitve na svojo željo spreminja določen paket: npr. količine zakupov, zato naj ima naročnik možnost brezplačne menjave paketa,
  • ponudnik storitve na svojo željo ukinja paket, zato naj ima naročnik možnost brezplačne menjave paketa,
  • dolgoletni naročniki in redni plačniki storitev naj bodo pri svojih ponudnikih nagrajeni za to s tem, da lahko na določeno obdobje brezplačno menjajo paket, saj se nemalokrat zgodi, da ponudniki v želji pridobivanja novih naročnikov le te za spremembo nagrajujejo, obstoječi naročniki pa takih ugodnosti nimajo, zato brezplačna menjava paketa po določenem času naročnine oz. po izteku dobe aneksa predlagam, da ima obstoječi naročnik storitve enake pogoje pri spremembi paketa kot novih naročnik.

Komentarji