Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Priprava programov spodbujanja in promocije podjetništva

2379 OGLEDOV 12 KOMENTARJEV

Sklepam lahko, da ima podjetništvo v izobraževalnem procesu pomembno spodbujevalno vlogo. Če bi želeli pospešiti razvoj pozitivnega odnosa do podjetništva med mladimi, bi torej morali o pozitivnih plateh podjetništva govoriti predvsem z učitelji. Učitelji imajo poleg staršev precejšen ali zelo močan vpliv na mlade, to je na del populacije, ki bo čez približno desetletje že pomembno vplivala na trajnostni razvoj naše države. Ugotovitve kažejo, da si relativno velik del mlade populacije želi vstopiti ali vsaj razmišlja o podjetniški karieri. Končno smo vstopili v obdobje družbenega razvoja, kjer delovanje posameznika temelji na njegovem zavedanju o odgovornosti zase in posledično tudi za družbo.

Z vidika pospeševanja celostnega in regionalnega razvoja predlagam šolstvu, da pripravi programe spodbujanja in promocije podjetništva oziroma v prihodnosti v učne načrte vključi več podjetniških in s podjetništvom povezanih vsebin. Te vsebine morajo preseči krog šol ekonomske usmeritve. Še kako dobrodošle bi bile predvsem v tehniških šolah.

Državne in zasebne inštitucije, ki se ukvarjajo s programi podpore in spodbujanja podjetništva morajo več pozornosti nameniti bolj natančnemu usmerjanju svojih aktivnosti in dati več poudarka generacijam, ki jih je še možno usmeriti v podjetništvo, to pa je predvsem srednješolska populacija (mladina).

15 glasov
4 glasovi
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR F Ferenc 73 predlogov
STANJE
 • PREDLOG POSLAN
 • KONEC OBRAVNAVE
 • ODGOVOR

Odgovor


03.04.2018

Odziv Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je že doslej spodbujalo razvoj teh spretnosti in kompetenc. S spodbujanjem podjetnosti želimo le-to še bolj umestiti v šolski prostor, predvsem v sodelovanju z realnim okoljem. Zato smo februarja lani razpisali Javni razpis »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanja prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah«. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, je znašala 3,3 milijona evrov.

Namen razpisa je omogočiti šolajočim čim več praktičnih izkušenj že v času šolanja, povezovati šolsko okolje z različnimi deležniki v okolju, mlade naučiti, kako delovati proaktivno in samoiniciativno, kako prenašati znanje tudi izven šolskega okolja. Želimo jih opremiti s kompetencami, s katerimi bodo uspešneje vstopili na trg dela in razvijali svojo karierno pot. Na ta način bo prehod med izobraževalnim sistemom in okoljem prožnejši, kultura podjetnosti pa del celotnega okolja.

Mladim se bo z različnimi projekti omogočil razvoj in uresničevanje njihovih idej v okolju. Povezali se bodo z gospodarstvom, lokalnim okoljem, raziskovalnimi institucijami, nevladnimi organizacijami…Pri tem jih bomo spodbujali v smislu, da se projekti dotikajo izzivov, kjer so potrebna znanja različnih področij; s tem spodbujamo tudi medpredmetno učenje. Tako se bodo mladi učili podjetnosti, se prepustili svoji ustvarjalnosti, a hkrati tudi zavezi in odgovornosti uresničevanja svojih idej. Na mentorski, učiteljski ravni, pa bomo obenem spodbudili vse tiste, ki bodo z novimi pristopi in različnimi pedagoškimi metodami krepili kompetence podjetnosti, samoiniciativnosti in družbene odgovornosti mladih.

Odvijajo se tudi drugi projekti. Tako smo denimo pri projektu "Vrata odpiram sam" uspešno povezali dijake, učitelje in podjetnike v lokalnem okolju in jim omogočili, da so svoje ideje realizirali v uspešne poslovne zgodbe. V projektu Izzivi podjetnosti za mlade povezujemo šolajoče v osnovni in srednji šoli z različnimi akterji v lokalnem okolju, podjetniki, kulturniki, novinarji… Na ta način želimo dosedanje izkušnje nadgraditi, jih povezati, a hkrati tudi bolj ciljno usmeriti.

Sicer pa podjetnosti ne smemo zamenjevati s konceptom podjetništva. V šolah želimo s podjetnostjo spodbujati samoiniciativnost, inovativnost, proaktivnost na različnih področjih, ne le podjetniškem, ampak tudi na področju umetnosti, kulture, športa, družbene odgovornosti. Podjetnost je način, kultura razmišljanja posameznika in institucije v proaktivnem in sodelovalnem načinu udejanja idej in reševanja izzivov.

Odziv Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo

Slovenija se že nekaj časa sooča s problemom primernih in zaposljivih kadrov za potrebe gospodarstva. Iskanje rešitve tega problema je eden ključnih temeljev za dvig konkurenčnosti. Eden izmed korakov k rešitvi je zagotovo spodbujanje kompetenc ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti, torej kompetenc, ki jih zahteva današnji globalni trg. Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju ministrstvo) se strinjamo, da morajo mladi skozi vzgojno-izobraževalni sistem te kompetence pridobiti v čim večji meri.

Ker nismo resorno ministrstvo za področje šolstva, nimamo direktnega vpliva na to, da bi se pridobivanje in razvijanje kompetenc ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti sistemsko uredilo. Kljub temu se trudimo, da bi z našimi, sicer le »dopolnilnimi« ukrepi spremenili zavedanje glede dojemanja teh kompetenc, hkrati pa izvajamo konkretne aktivnosti.

Tako preko preventivnih ukrepov spodbujamo razvoj osebnostnih lastnosti, ki so pomembne za podjetništvo - poleg podjetnost in ustvarjalnost tudi samoiniciativnost, sprejemanje tveganja in odgovornosti, samozavest ... Omenjene kompetence so pomembne za razvoj mladih pri njihovi nadaljnji poti, ne glede na to ali jih bo ta vodila na samostojno podjetniško pot ali pa bodo delovali kot zaposleni.

Eden takšnih ukrepov je ukrep Spodbujanja ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi, ki ga izvaja izvajalska agencija ministrstva – SPIRIT Slovenija. Z ukrepom, ki predstavlja komplementarni ukrepi aktivnostim, ki jih izvaja Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport na tem področju, smo v letu 2017 za pedagoge organizirali 5 različnih programov usposabljanj s področja podjetnosti, s katerimi smo:

 • usposobili učitelje, da bodo pri mladih sistematično razvijali kompetence samoiniciativnosti in podjetnosti,
 • spodbudili učitelje, da so pridobili osebne izkušnje, kako iz ideje zgraditi nekaj, kar bo imelo vrednost na trgu ter le-te izkušnje vključili pri svojem delu z mladimi ter
 • usposobili učitelje za hitrejše zaznavanje problemov ter jih naučili smotrne uporabe posameznih tehnik pri iskanju rešitev problema.

V okviru ukrepa smo na nivoju osnovnih šol spodbudili osnovne šole k izvajanju krožkov s področja spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti. Za prijavo se je odločilo 22 šol, ki so v krožke vključili 942 otrok. Na nivoju srednjih šol smo spodbudili izvajanje aktivnosti na skupaj izbranih 20 srednjih šolah s programi:

 • izvajanje aktivnosti po metodologiji Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti;
 • izvajanje »start-up« vikendov;
 • izvajanje obšolskih dejavnosti izvajalcev.

Pripravili smo tudi aktivnosti za izbor najperspektivnejših dijaških idej izmed vseh ekip, ki so sodelovale v okviru podprtih aktivnosti, izvedba le tega pa bo potekala v letu 2018. Če pa se bodo mladi odločili za podjetniško pot pa ministrstvo izvaja ukrepe, ki jim pomagajo pri uresničevanju njihovih podjetniških zamisli in sicer:

 • za razvoj idej in uspešen preboj na trgu - storitve podpornega okolja za podjetništvo. Preko mreže Slovenskih poslovnih točk – SPOT svetovanje zagotavljamo kakovostne, brezplačne in na lokalnem nivoju dostopne celovite podporne storitve (informiranje, svetovanje) za spodbujanje podjetništva,
 • za podporo inovativno naravnanim podjetniškim zamislim odigrajo svojo vlogo univerzitetni inkubatorji s svojimi storitvami,
 • mladi podjetniki so deležni tudi posebnih finančnih spodbud. Program »MLADI«, ki ga izvaja Slovenski podjetniški sklad (SPS) vključuje podporo podjetjem mlajšim od 5 let, ki imajo zaradi specifike razvoja in brez zgodovine poslovanja težave pri pridobivanju potrebnih finančnih sredstev na trgu. Namen programa je začetna finančna podpora podjetniškim idejam in/ali že ustanovljenim mladim podjetjem, ki imajo zagotovljen trg in izkazujejo potencial povečanja dodane vrednosti na zaposlenega,
 • priložnost za mlade je tudi v socialnem podjetništvu, katerega področje razvija ministrstvo preko različnih oblik spodbud.

 

Komentarji