Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Plače poslancev, županov, itd....

5279 OGLEDOV 6 KOMENTARJEV

Predlagam in vlagam prošnjo o prenehanju financiranja-e županov, ki so tudi poslanci in kaj drugega. Se pravi 1 (ena) oseba lahko prejme največ (1) eno plačo, lahko pa dela (opravlja) več služb naenkrat, npr. če dela kot župan, poslanec in je še direktor, se mora odločiti katero plačo bo prejel ( ne pa deset...) Tako se bo videlo a oseba resnično želi delati kaj za lokalno skupnost ali pa samo vleče eno ali več plač zraven. Smatram, da je tako tudi bolj pravično in zakonito. Saj vse skupaj izgleda kot da bi v gostilni dobil eno pivo plačal pa tri ( gledano iz strani in korist gostinca, on je tisti ki služi). Ko poslanec v ponedeljek sedi v parlamentu, mu v istem času teče še ura za župana in še ura za direktorja, a dela ne opravlja.

21 glasov
2 glasova
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR D demokrat21 16 predlogov
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


01.09.2010

Odziv Ministrstva za javno upravo

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010; v nadaljevanju besedila: ZLS) v 34. a členu določa, da so člani občinskega sveta, župan in podžupan občinski funkcionarji. Občinski funkcionarji opravljajo svojo funkcijo nepoklicno. Župan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno, ali do plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno. Plača za poklicne občinske funkcionarje je določena v skladu z zakonom, ki ureja plače v javnem sektorju. Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo v višini najmanj 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, pri tem pa se mu upošteva dodatek za delovno dobo.

Glede hkratnega opravljanja več funkcij opozarjamo na drugi odstavek 82. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33I/1991, 42/1997, 66/2000, 24/2003, 69/2004, 69/2004, 69/2004, 68/2006), ki določa, da zakon določa, kdo ne sme biti izvoljen za poslanca ter nezdružljivost poslanske funkcije z drugimi funkcijami in dejavnostmi. Tako Zakon o poslancih (Uradni list RS, št. 24/2005 – UPB1) v 10. členu določa, da sta funkciji poslanca in župana nezdružljivi le v primeru, da ista oseba opravlja funkcijo v lokalni samoupravi poklicno. Zakon o poslancih torej ne določa nezdružljivosti omenjenih funkcij, ampak sledi le zahtevi, da poslanci opravljajo svojo funkcijo poklicno, kar pomeni, da je možno hkratno nepoklicno opravljanje županske funkcije. Ustava RS torej ureditev nezdružljivosti funkcije poslanca z drugimi funkcijami in dejavnostmi prepušča zakonu o poslancih, ki določa, katere dejavnosti oziroma funkcije poslanec sme opravljati in katere ne ter kakšne so njegove pravice in dolžnosti.

Glede nezdružljivosti poslanske funkcije s funkcijo župana pa je treba povedati, da je Vlada RS podprla predlog spremembe zakona o poslancih, ker bi s to spremembo zakona bila odpravljena interesna nezdružljivost funkcije poslanca in župana v lokalni skupnosti ter preprečen konflikt interesov med državnim in lokalnim nivojem. Vlada je tudi ocenila, da bi bil predlagani rok za začetek uporabe spremenjenega zakona (po opravljenih volitvah v Državni zbor RS leta 2012) primeren, saj bi tako bili v naprej znani pogoji za opravljanje funkcije poslanca oziroma župana. Razprava o nezdružljivosti poslanske in županske funkcije je bila torej že opravljena, vendar predlog zakona pa v Državnem zboru RS ni dobil podpore.

Poudarili pa bi, da je Ministrstvo za javno upravo predlagalo vključitev določbe glede nezdružljivosti opravljanja funkcije v predlog zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/2010; v nadaljevanju besedila: ZIntPK) je začel veljati 5.6.2010 in v IV. poglavju med drugim govori tudi o nezdružljivosti opravljanja funkcije in izjemah. Tako zakon za občinske svetnike in župane prinaša dodatne zaostritve pri omejitvah poslovanja. Pri županih uvaja tudi nove omejitve glede združljivosti z drugimi funkcijami. Glede na prejšnjo ureditev pa ZIntPK vendarle prinaša precejšnje zaostritve. Županom in podžupanom prepoveduje opravljanje dejavnosti upravljanja, nadzora in zastopanja v javnem sektorju, pa tudi funkcije v organih ali organizacijah zasebnega sektorja, ki izvajajo javno pooblastilo. Pri tem zakon ne razlikuje med poklicnimi župani in podžupani ter njihovimi kolegi, ki funkcijo opravljajo nepoklicno.

Glede plačila za opravljanje več funkcij pa je treba upoštevati določbe zakonov, ki določajo pravico do plačila za opravljanje funkcije, in sicer v primeru poklicnega opravljanja funkcije je to plača, v primeru nepoklicnega opravljanja funkcije pa je to plačilo za opravljanje funkcije. V obeh primerih je plačilo določeno z zakonom.

Vlada RS bo ob ponovni obravnavi sprememb zakonov, ki urejajo status funkcionarjev, predlagala, da se sistemsko uredi vprašanje združljivost poslanske in županske funkcije.

Priloge:

Komentarji