Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

RTV naj poroča nevtralno, preveč je politično obarvana (konservativna)

2167 OGLEDOV 13 KOMENTARJEV

Ker je RTV nacionalna ustanova, smo plačniki naročnine upravičeni do nevtralnih informacij.

Predlagam, da njihovi novinarji poročajo nevtralno. Vlada naj predlaga ustrezno zakonodajo.

Odkar je direktorica TV ga. Ljerka Bizilj opažamo, da v pogovorne oddaje vabijo pretežno osebe iz opozicijskih strank.

Nasploh poudarjajo samo 'kikse' vlade', njihovih pozitivnih rezultatov ne objavljajo.

Predloge opozicije pa 'kujejo v zvezde' in poveličujejo opozicijske politike kot sposobne, čeprav vemo, da so v preteklosti naredili malo in celo veliko škode.

Gledalci dobivamo vtis, da je v interesu RTV, da zruši vlado.

Nekateri novinarji delujejo v političnem interesu nekaterih političnih strank, povsem očitno;

(n.pr. ga. Rosvita Pesek v Odmevih simpatizira z desnimi strankami; tako je opaziti).

Pogrešamo novinarsko etiko.

26 glasov
14 glasov
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR S slovencevi 5 predlogov
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


08.03.2016

Odziv Ministrstva za kulturo

Oba predloga se nanašata na programske vsebine oziroma programsko politiko Radiotelevizije Slovenija, ki je javni zavod posebnega kulturnega in nacionalnega pomena. RTV Slovenija izvaja javno službo na področju radijske in televizijske dejavnosti, ki je določena z Zakonom o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 95/05, 109/05, 105/06 - odl. US, 26/09 in 9/14: v nadaljevanju: ZRTVS-1). Skladno z omenjenim zakonom je Republika Slovenija, kot ustanoviteljica javnega zavoda, dolžna zagotavljati primerno financiranje ter organizacijsko in predvsem uredniško neodvisnost. Oblikovanje programske politike, programskih standardov in programskih zasnov ter nadzor nad njihovim izvajanjem je skladno z določbo 16. člena ZRTVS-1 v pristojnosti Programskega sveta, ki skladno s Statutom RTV Slovenija predstavlja vodilni organ zavoda, kar zadeva programsko politiko.

Glede na navedeno vam sporočamo, da se Ministrstvo za kulturo ne more neposredno vmešavati v poslovno ali programsko politiko RTV Slovenije, saj bi s tem kršilo nacionalne predpise ter tudi mednarodne akte, ki veljajo na področju javnih radiotelevizij in zavezujejo Republiko Slovenjo k spoštovanju pravice do svobode izražanja in Obveščenosti ter svobode umetniškega ustvarjanja.

Odziv vodstva RTV Slovenija

Delovanje in poslanstvo Radiotelevizije Slovenija podrobneje določajo Zakon o RTV Slovenija in druga medijska zakonodaja, Statut, Poklicna merila, Programski standardi, Etična merila in drugi dokumenti. RTV Slovenja je javni zavod posebnega kulturnega in nacionalnega pomena. Opravlja javno službo na področju radijske in televizijske dejavnosti, določeno z zakonom o RTV Slovenija, z namenom zagotavljanja demokratičnih, socialnih in kulturnih potreb državljank in državljanov Republike Slovenije, Slovenk in Slovencev po svetu, pripadnic in pripadnikov slovenskih narodnih manjšin v Italiji, Avstriji in Madžarski, italijanske in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji, ter druge dejavnosti v skladu z zakonom in Statutom RTV Slovenija ter zakonom, ki ureja področje medijev.

RTV Slovenija v skladu z zakonodajo zagotavlja verodostojne in nepristranske informativne oddaje, s katerimi celovito obvešča o političnem dogajanju doma in v zamejstvu, o pomembnih dogodkih v preostalih evropskih državah, zlasti članicah Evropske unije, in o pomembnih svetovnih temah tako, da posredovane vsebine omogočajo objektivno javno obveščenost državljanov Republike Slovenije, Slovencev po svetu, pripadnikov slovenskih narodnih manjšin v Italiji, Avstriji in Madžarski, avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji ter romske skupnosti, ki živi v Sloveniji.

Po Zakonu o RTV Slovenija morajo novinarke in novinarji, urednice in uredniki RTV Slovenija in drugi, ki so neposredno udeleženi pri ustvarjanju ali pripravljanju RTV programov, pri svojem delu še posebej spoštovati načelo resničnosti, nepristranskosti in celovitosti informacij, spoštovati človekovo osebnost in dostojanstvo, spoštovati načelo politične uravnoteženosti ter svetovnonazorskega pluralizma, spoštovati načela ustavnosti in zakonitosti pri oblikovanju programov, vključno s prepovedjo spodbujanja kulturne, verske, spolne, rasne, narodne ali druge oblike nestrpnosti, zagotavljati nepristransko in celovito obveščenost, tako da imajo državljani možnost svobodnega oblikovanja mnenj, spoštovati načelo politične neodvisnosti in avtonomnosti novinarjev, uveljavljati profesionalno etiko poročevalcev, dosledno razločevanje informacij in komentarjev v novinarskih prispevkih, varovati otroke in mladino pred vsebinami, ki bi lahko škodljivo vplivale na njihov duševni in telesni razvoj, ter spoštovati obče človeške vrednote.

Po Zakonu o medijih dejavnost medijev temelji na svobodi izražanja, nedotakljivosti in varstvu človekove osebnosti in dostojanstva, na svobodnem pretoku informacij in odprtosti medijev za različna mnenja, prepričanja in za raznolike vsebine, na avtonomnosti urednikov, novinarjev in drugih avtorjev pri ustvarjanju programskih vsebin v skladu s programskimi zasnovami in profesionalnimi kodeksi, ter na osebni odgovornosti novinarjev oziroma drugih avtorjev prispevkov in urednikov za posledice njihovega dela.

Informativni in tisti programi RTV Slovenija, ki uvrščajo v svoje oddaje tudi poročevalske zvrsti so zavezani poklicnim merilom kot so natančnost, nepristranskost in verodostojnost. Novinarji in drugi ustvarjalci radijskih in televizijskih programov RTV Slovenija morajo biti pri svojem delu neodvisni in ohranjati avtonomijo novinarskega poklica in drugih poklicev, ki bistveno prispevajo k vsebini in podobi radijskih in televizijskih programov. Poročila morajo poslušalcem in gledalcem ponuditi dovolj vsestranskih informacij o nekem dogodku ali temi, da bodo lahko oblikovali svoj pogled na določeno zadevo. Novinarji RTV morajo dosledno spoštovati avtonomnost in neodvisnost programov RTV Slovenija, ki temeljijo na programskih izhodiščih, sprejetih na Programskem svetu RTV Slovenija. Zato pri poslušalcih in gledalcih v ničemer ne smejo ustvarjati občutka, da so pristranski oziroma da je njihova profesionalna integriteta okrnjena. Da bi dosegla uravnoteženost in nepristranskost, mora RTV Slovenija zagotoviti najširši možen obseg izražanja različnih stališč in mnenj. Programi RTV Slovenija morajo biti politično nevtralni, kar pomeni, da novinarji in uredniki ne smejo dajati prednosti določenim političnim in ideološkim stališčem. Programi RTV Slovenija, ki obravnavajo vprašanja javnega interesa, o katerih obstajajo v javnosti različna stališča, morajo zagotoviti enakovredno in enakomerno predstavitev najširšega možnega izbora stališč o določeni zadevi. Vodilo vseh programov RTV Slovenija so kakovost, verodostojnost, zanimivost in povečanje ciljne gledanosti TV programov.

V skladu s Programskimi in etičnimi standardi so ustvarjalci radijskih in televizijskih programov RTV Slovenija pri svojem delu zavezani neodvisnosti, avtonomnosti in profesionalnosti. V skladu načeli RTV Slovenija in svojimi notranjimi načeli se njihovo delo odraža in ocenjuje tudi pri gledalcih, poslušalcih in uporabnikih RTV storitev.

Na RTV Slovenija menimo, da ustvarjalci naših programov sledijo načelom etike in profesionalnosti na vse področjih svojega delovanja. Zavedamo se pomembnosti RTV Slovenija kot javnega nacionalnega medija in njegovega vpliva na našo družbo kot celoto. Tudi ob pripravi nove slovenske medijske strategije in zakonodaje je razmislek o temeljnih načelih delovanja ustvarjalcev, urednikov in novinarjev V celotni medijski krajini izjemnega pomena.

Priloge:

Komentarji