Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

sprememba zakona o pacientovih pravicah?

3272 OGLEDOV 4 KOMENTARJI

Pozdravljeni razpravljalci,

čakalne dobe v zdravstvu so in bodo. Nekaj jih je zagotovo na račun nepotrebnih pregledov... ampak to je stvar za druge. Dejstvo je da so zelo različne. Npr. operacija karpalnega kanala je od 1 tedna do 6 mesecih, operacija rame od 3 mesecih do 2 let. Žal, vedno se najdejo tisti ko zlorabljajo čakalne dobe za svoje interese. Gre predvsem za tiste ki so v dolgem bolniškem staležu ki ČAKAJO. Zadeva deluje tako: izberejo si izvajalca ki ima najdaljšo čakalno dobo, ko vseeno enkrat pridej na vrsto nenadoma so prehlaje ali zadržani in se čakalna doba ponovi. S tem si eni omogočijo čakanje do vpokojitve, drugi prepračunajo da se ne izplača delati sploh ker si lahko doma za 10% manj denarja... pa še kaj kasiras od kakšne komercijalne zavarovalnice...Velja in za zdravljenja in za diagnostiko.

Zakon o pacientovih pravicah velelva da si zdravnika izbiramo prosto. S tem ni nič narobe, celo zelo odprto zveni. Ampak morala bi biti varovalka za tiste ki želijo na račun ene pravice koristiti (zlorabiti) drugo: Čakanja na zdravljenje on nadomestilo za bolniški stalež. Predlagam da se ta pravica nekoliko omeji.

PREDLAGAM DA SE TISTIM KI SO V BOLNIŠKEM STALEŽU - DELANEZMOŽNI ONEMOGOČI IZBIRA ZDRAVNIKA KI PRESEGA MAKSIMALMO ČAKALNO DOBO, ČE OBSTAJA DRUGI IZVAJALAEC ZDRAVSTVENIH STORITEV, KI ZAGOTAVLJA SPREJEMLJIVO ČAKALNO DOBO.

S tem bo ostalo vsekakor več denarja v blagajni ZZZS za zdravljenje ker bo izdatek za nadomestila za bolniški stalež manj. Prav ta storšek zelo bremeni blagajno za zdrasvstvo. Ne nazadnje bi s tem preprečili zlorabe, ki jih je dovolj da je postal nacionalni šport in škoda na račun vseh zdravljenja potrebnih.

Hvala za podporo!

15 glasov
2 glasova
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR M mgogy 5 predlogov
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


10.02.2015

Odziv Ministrstva za zdravje

Najprej bi radi opozorili, da Zakon o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08; v nadaljnjem besedilu: ZPacP) ne ureja pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, ampak so te urejene predvsem v Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 114/06 - ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 - ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 63/13 – ZIUPTDSV, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1 in 95/14 – ZUJF-C; v nadaljnjem besedilu: ZZVZZ) ter v Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03, 35/03 - popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 - popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 99/13 – ZSVarPre-CC, 25/14 in 85/14; v nadaljnjem besedilu: Pravila).

Pravica do proste izbire zdravnika in izvajalca zdravstvenih storitev je opredeljena v 9. členu ZPacP, ki določa, da ima pacient pravico, da prosto izbere zdravnika in izvajalca zdravstvenih storitev, ki mu bo zaupal svoje zdravljenje. Ne glede na določbo prejšnjega odstavka ima pacient v mreži izvajalcev zdravstvene službe pravico, da prosto izbere zdravnika in izvajalca zdravstvenih storitev v skladu s predpisi na področju zdravstvenega zavarovanja. Torej prosta izbira zdravnika vsekakor ni absolutna, ampak je v praksi vezana tudi na zmogljivosti in normative zdravstvene mreže, s tem da pacient lahko uveljavlja potrebne zdravstvene storitve v javni ali zasebni zdravstveni mreži na več nivojih, in sicer na primarnem nivoju oziroma na nivoju izbranega osebnega zdravnika in na sekundarnem nivoju preko napotenega izbranega specialista v javni mreži. Zdravnik je praviloma vezan na pacientovo izbiro. Zavrne jo lahko le v izjemnih primerih, kar pa mora pacientu obrazložiti in ga usmeriti k drugemu zdravniku. Razlog zavrnitve je lahko utemeljeno predvidevanje, da bo zdravljenje manj uspešno ali nemogoče. V praksi bodo to zlasti primeri, ko bo zdravnik uveljavljal ugovor vesti, ali pa ko bo zaradi različnih razlogov porušeno ali omajano zaupanje med zdravnikom in pacientom, ki je predpogoj za uspešno zdravljenje.

ZZVZZ in Pravila nadalje vsebujejo določila glede proste izbire osebnega zdravnika, in sicer da ima zavarovana oseba pravico do proste izbire zdravnika in zdravstvenega zavoda. Ker je pri odnosu med izbranim zdravnikom (tako osebnim kot tudi zdravnikom specialistom) in pacientom temeljnega pomena medsebojno zaupanje, pacientu ne moremo omejiti pravice do svobodne izbire zdravnika zgolj na podlagi predolgih čakalnih dob. Zavedamo se možnosti zlorab in izkoriščanj, vendar menimo, da je potrebno rešitev iskati drugje kot pa v omejevanju pacientove pravice do proste izbire zdravnika in izvajalca zdravstvenih storitev.

Kljub zgoraj zapisanemu pa pozdravljamo razmišljanja, ki vodijo v zmanjševanje bolniškega staleža in tudi čakalnih dob, zato bomo vaš predlog, v luči zasledovanja cilja, ki ga izpostavljate, preučili pri pripravi novega ZZVZZ.

Priloge:

Komentarji