Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Moji predlogi za zmanjsanje stroskov v javni upravi

3716 OGLEDOV 3 KOMENTARJI

- v javni upravi ukiniti potne stroske in delavcem omogociti da so zaposleni blizje svojemu domu (primer: ucitelj ki zivi v Celju in dela v Mariboru in na drugi strani ucitelj ki zivi v Mariboru dela v Celju) seveda omogociti tudi posebnosti kjer to ni mogoce spremenit;

- ukiniti sluzbene avtomobile in jih odprodati, kot je to storil novi predsednik francije (ta je celo izjavil da je prav smesno da si vodilni delavec z tako veliko mesecno placo ne more privosciti lastnega avtomobila in pa stroska prevoza na mesec); poglejmo samo v DARS kjer imajo ze skoraj vsi zaposleni sluzbene avtomobile ki jih uporabljajo tudi za privatne namene;

- prevetriti delovna mesta saj je v javni upravi kar precej zaposlenih ki so prisli do delovnega mesta preko politicnih ali podobnih vez in ne delajo skoraj nic ali nic mladi pa ne dobijo zaposlitve; prvo bi se lahko pod drobnogled vzela delovna mesta na nacionalki;

Ce lahko bi vas prosil da objavite podatek koliko bi se prisparalo po posameznih tockah mojega predloga ali koliko to sedaj stane proracun na mesec ali leto.

l.p.

24 glasov
6 glasov
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR L ljubomad 1 predlog
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


22.02.2013

Odziv Ministrstva za pravosodje in javno upravo

Uvodoma ugotavljamo, da predlogi za zmanjšanje stroškov posegajo na različna delovna področja, ki niso v pristojnosti Ministrstva za pravosodje in javno upravo. Prav tako ugotavljamo, da se predlogi nanašajo na javno upravo, pri čemer je iz vprašanja in komentarjev razvidno, da ni jasen obseg tega pojma. Zato pojasnjujemo, da v Republiki Sloveniji uporabljamo pojem »javni sektor«, ki vključuje:

  • državne organe in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti,
  • javne agencije, javne sklade, javne zavode in javne gospodarske zavode,
  • druge osebe javnega prava, če so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti.

V okviru pojma »javna uprava« je torej vključena tudi državna uprava in vsi sprejeti ukrepi s področja plač, povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja ter ukrepi glede omejitev na področju zaposlovanja, sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb in drugi, ki jih vsebuje Zakon o uravnoteženju javnih financ, ZUJF, (Uradni list RS, št. 40/2012), se nanašajo na celoten javni sektor.

Tako ZUJF kot tudi aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev, ki so bili sklenjeni po sprejemu ZUJF, urejajo med ostalim tudi povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, pri čemer posebej opozarjamo, da so sprejete rešitve (nižja kilometrina, pred ZUJF 15 %, po ZUJF 8 %; pravila glede javnega prevoza, omejitev najvišjega povračila stroškov prevoza na znesek minimalne plače razen v primerih, določenih z zakonom in kolektivno pogodbo) že v letu 2012 pomenile določene prihranke. Dajanje napačnih oziroma neresničnih podatkov, na podlagi katerih bi javni uslužbenec prejemal višje stroške prevoza, kot bi mu dejansko pripadali, pa pomeni kršitev pogodbenih in drugih z zakonom določenih obveznosti, zaradi česar je možno zoper javnega uslužbenca ukrepati.

Glede predloga za ukinitev potnih stroškov pa pojasnjujemo, da je pravica do povračila stroškov prevoza na delo in z dela določena v Zakonu o delovnih razmerjih, ZDR, (Uradni list RS, št. 42/02 in 103/07), ki v 130. členu določa, da mora delodajalec delavcu zagotoviti povračilo stroškov za prehrano med delom, za prevoz na delo in z dela ter povračilo stroškov, ki jih ima pri opravljanju določenih del in nalog na službenem potovanju. Če višina povračila stroškov iz prejšnjega odstavka ni določena s kolektivno pogodbo s splošno veljavnostjo, se določi z izvršilnim predpisom. To pomeni, da bi bilo treba za morebitno ukinitev povračilo stroškov prevoza na delo in z dela spremeniti ZDR. Glede na to, da pa se predlog nanaša na učitelje, bi moralo stališče posredovati tudi pristojno ministrstvo, opozarjamo pa, da vsakdo kandidira za prosto delovno mesto in da je v skladu z Ustavo RS vsakomur pod enakimi pogoji dostopno vsako delovno mesto. Verjamemo, da ima vsak zaposleni svoje delovno mesto raje bližje domu, vendar pa je treba upoštevati tudi razmere na trgu dela, kar pomeni, da se posamezniki zaposlujejo tam, kjer je delovno mesto na razpolago. Država oziroma vlada pa nima pristojnosti, da bi odrejala kraj opravljanja dela.

Glede predloga za ukinitev službenih vozil pojasnjujemo, da ministrstvo ne more komentirati stanja glede uporabe službenih vozil v privatne namene v DARS, saj ta družba ne sodi v njegovo pristojnost. Ne glede na navedeno pa pojasnjujemo, da tudi službena vozila sodijo med delovna sredstva, ki jih mora delodajalec v skladu z 41. členom ZDR zagotavljati za nemoteno opravljanje dela. Prav tako pojasnjujemo, da je uporaba službenih avtomobilov v organih državne uprave urejena z Uredbo o uporabi službenih avtomobilov v organih državne uprave (Uradni list RS, št. 60/1999, 1/2004 in 62/2006), ki določa tudi pravila glede uporabe službenih avtomobilov v privatne namene, pri čemer pa je treba upoštevati tudi določbe zakona, ki ureja dohodnino, glede obdavčitve bonitete.

Zaposlovanje v javnem sektorju poteka v skladu z določbami ZDR in ZJU, ki se uporablja v državnih organih in v upravah lokalnih skupnosti. Za nadzor nad izvajanjem ZDR je pristojna inšpekcija za delo, za nadzor nad ZJU pa inšpekcija za sistem javnih uslužbencev. »Prevetritev« delovnih mest, kot to izhaja iz predloga, ni možna kar tako, ampak lahko pristojni nadzorni organi izvedejo nadzor, če prejmejo prijavo ali če na podlagi dostopnih informacij ocenijo, da je nadzor potreben.

Ne glede na navedeno pa pojasnjujemo, da so posredovani predlogi splošni, vendar pa jih v javnem sektorju že izvajamo.

Priloge:

Komentarji