Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

visji DDV za nezdravo hrano in pijačo

3816 OGLEDOV 4 KOMENTARJI

Namesto, da se dviguje DDV za tiskane medije, komunalne storitve ipd., predlagam, da se osnova za DDV dvigne za nezdravo (zelo mastno ali sladko) hrano in pijačo: sladkarije, čipse, umetne sladke pijače ipd. S tem bi ljudi spodbudili k bolj zdravi prehrani, oz. omejili dostop do nezdrave in malo pokrpali proracun. Socialno šibkejši ne bi bili prizadeti, saj bi vsa osnovna živila ostala nižje obdavčena.

16 glasov
3 glasovi
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR E eva vukmirovič 1 predlog
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


18.12.2012

Odziv Ministrstva za zdravje

Ministrstvo za zdravje se zaveda problematike, ki jo prinaša uživanje živil, s katerimi težko zagotovimo zdravo in uravnoteženo prehrano. Zato si prizadevamo, da bi s prehransko-gibalno politiko, ki jo pripravljamo za prihodnje obdobje, vplivali tudi na dostopnost živil, ki so ugodna za naše zdravje ter zmanjšali poseganje po živilih, s katerimi kot že rečeno, težko zagotavljamo zdravo in uravnoteženo prehrano.

Žal debelost, kot tudi sladkorna bolezen v Sloveniji postajata vse večji javnozdravstveni problem. Obe sta posledica neprimernega vnosa živil, kot tudi telesne nedejavnosti. Podatki kažejo, da je pretirano uživanje sladkorja predvsem problematično med otroci in mladostniki in za 60% presega priporočila. Raziskava, "Tvegana vedenja povezana z zdravjem in nekatera zdravstvena stanja pri odraslih prebivalcih Slovenije", ki jo je v letu 2010 objavil Inštitut za varovanje zdravja je pokazala, da se ravno socialno najšibkejši prebivalci Slovenije prehranjujejo najmanj zdravo in najpogosteje uživajo aromatizirane in gazirane sladke pijače. Zaradi tega smo v novem predlogu prehransko-gibalne politike precejšno pozornost posvetili tudi cilju - zmanjšati količine zaužitih enostavnih sladkorjev v vseh starostnih skupinah, še posebej med otroci in mladostniki, preko zmanjševanja trženja nezdrave hrane. V ta okvir sodi omejevanje oglaševanja energijsko goste ter hranilno revne hrane in sladkih pijač, kot tudi s fiskalnimi ukrepi zmanjšana dosegljivost sladkih pijač, ki jo predlagate. Tudi nekatere druge evropske države (Irska, Finska, Danska, Francija, Madžarska) so sprejele fiskalne ukrepe, s katerimi želijo svoje potrošnike usmerjati od manj zdravih izbir živil k živilom, s katerimi je lažje zagotavljati zdravo in uravnoteženo prehrano.

Navedeni podatki kažejo, da je iz javnozdravstvenega vidika vaš predlog smiseln, vendar pa so za področje DDV pristojni na Ministrstvu za finance. Ob morebitnem povečanju DDV je istočasno smotrno vpeljati tudi promocijske aktivnosti, ki bi potrošnike dejansko spodbudile za nakup zdravju koristnejših živil (npr. sadja in zelenjave, rib in živil z nižjo vsebnostjo maščob, sladkorja, soli in itd.), kar bi povečalo dostopnost do bolj zdrave ponudbe tudi socialno-ogroženim skupinam ter tistim, ki se slabše prehranjujejo.

Odziv Ministrstva za finance

V zvezi s prispelo pobudo, povezano s spremembo Zakona o davku na dodano vrednost, kot je bila vključena v Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (Predlog ZDDV-1H), katerega besedilo je Vlada RS določila na svoji 32. redni seji z dne 4.10.2012 in ga poslala v zakonodajni postopek Državnemu zboru, v nadaljevanju pojasnjujemo:

Glede Predloga ZDDV-1H je bila v zakonodajnem postopku, ki je potekal v mesecu novembru, v prvi obravnavi opravljena splošna razprava o razlogih, ki so zahtevali sprejem navedenega zakona ter o načelih, ciljih in poglavitnih rešitvah le-tega. Kljub temu, da je bilo po opravljeni razpravi sklenjeno, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo razpravo, v nadaljevanju nato dogovora glede dokončnih zakonskih rešitev, ki so po predlogu temeljile na zvišanju stopnje davka na dodano vrednost (DDV) od izbranih dobav blaga in storitev, v zvezi s katerimi se po veljavni ureditvi DDV plačuje po nižji, 8,5% stopnji, ni bilo mogoče doseči. Vlada, kot predlagateljica zakona, zato v nadaljnji zakonodajni fazi ni več vztrajala, da se navedeni zakon sprejme, in hkrati napovedala, da bo svoja prizadevanja za zmanjšanje proračunskega primanjkljaja in stabilizacijo javnih financ usmerila v druga področja, ki so še na razpolago, predvsem z aktivno politiko na področju obdavčevanja trošarinskih izdelkov, preučujejo pa se tudi možnosti, ki so, izven sistema DDV, na razpolago v zvezi z dodatno obdavčitvijo prometa nekaterih kategorij izdelkov, katerega potrošnja je sporna z vidika ohranjanja ravni zdravja prebivalstva (npr. nezdrave brezalkoholne pijače, itd.).

Glede na to, da poslanci sprejema Predloga ZDDV-1H v drugi obravnavi niso podprli, je bil zakonodajni postopek o navedenem predlogu na 22. izredni seji Državnega zbora z dne 29.novembra 2012 končan.

V zvezi s predlogom ukinitve nižje stopnje DDV za nezdravo hrano in sladke brezalkoholne pijače, ki se predlaga v prispeli pobudi, je bilo pred pripravo Predloga ZDDV-1H na Ministrstvu za finance ocenjeno, da bi bila uvedba tega ukrepa, glede na predvideno povečanje administrativnih obremenitev davčnih zavezancev, dobaviteljev hrane in pijač, povezanih z dodatnim razmejevanjem blaga, obdavčenega s splošno oz. nižjo stopnjo DDV ter tudi glede na administrativno zapletenost ukrepa ter povečanje obremenitev davčnega ter carinskega organa, povezanih z nadzorom nad izvajanjem predlaganega ukrepa, nesorazmerna s ciljem in namenom uvedbe le-tega.

Ne glede na navedene pomisleke pa Ministrstvo za finance, kot napovedano, že preučuje možnosti, ki so na razpolago za uvedbo posebnega davka na določene brezalkoholne pijače. V pripravo predlaganih rešitev bo, z vidika skladnosti takšnih rešitev z izvajanjem nacionalne prehranske politike, vključeno tudi Ministrstvo za zdravje in zainteresirana javnost.

Priloge:

Komentarji