Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

ŠOU in ŠOS naj se ne financirata iz državnih sredstev in koncesij pri študentskem delu

3512 OGLEDOV 2 KOMENTARJA

Predlagam, da se ukina financiranje ŠOU in ŠOS, saj organizaciji ne zastopata interesov študentov, ampak jih pogosto izkoriščata za lastne cilje.

Zaradi izdatnega financiraja sta organizaciji neke vrste politična podmladka, kjer člani gledajo predvsem na lastno korist.

V primeru, da se financiranje ukine, bi velika večina pohlepnežev zapstila organizacije, ostali pa bi tisti, ki jih je v organizacijah bolj mar za študente, kot pa za lastne interese.

15 glasov
0 glasov
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR V Vitamin 3 predlogi
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


21.08.2012

Odziv Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve

Analiza obstoječega stanja

Začasno in občasno delo dijakov in študentov (v nadaljevanju: študentsko delo) je sistemsko urejal Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06 - uradno prečiščeno besedilo, 114/06-ZUTPG in 59/07-Zštip, v nadaljevanju: ZZZPB), ki se je zaradi sprejema novega Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10 in 40/12-ZUJF; v nadaljevanju: ZUTD) prenehal uporabljati z dnem 1. 1. 2011. Glede na to, da se je v obdobju sprejemanja ZUTD istočasno pripravljal tudi nov sistemski predpis na področju urejanja študentskega dela, je ZUTD do začetka njegove uporabe podaljšal veljavnost tistim določbam ZZZPB, ki urejajo področje študentskega dela (po tej ureditvi se je 37,5% fakturiranih sredstev iz koncesijske dajatve iz naslova študentskega dela namenilo tudi za delovanje študentskih organizacij).

Z uveljavitvijo Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12; v nadaljevanju: ZUJF) se je določila nova višina koncesijske dajatve (zvišana iz 12% na 23%) in opravila njena nova razdelitev (določbe ZZZPB v delu, ki niso bile spremenjene z ZUJF, so še vedno v uporabi). Razdelitev nove 23% koncesijske dajatve se z ZUJF spreminja v dveh fazah. Študentska organizacija Slovenije je za obdobje do izteka leta 2012 namesto dosedanjih 37,5 % upravičena do 17,4 % obračunane koncesijske dajatve (t.j. do 4 odstotnih točk, do sedaj 4,5), za obdobje od 1. 1. 2013 dalje pa se bo ta delež zmanjšal na 16,5% obračunane koncesijske dajatve ali 3,8 odstotne točke.

Analiza predloga in razlogi za njegovo (ne)primernost

Po preučitvi posredovanega predloga vam v okviru svojih pristojnosti sporočamo, da trenutno še ni znano, kdaj naj bi se področje študentskega dela uredilo v sistemskem predpisu, bo pa področje financiranja študentskih organizacij iz tega naslova v postopku priprave omenjenega sistemskega predpisa s strani pripravljavca predpisa v sodelovanju s socialnimi partnerji nedvomno obravnavano.

Odziv Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

Po Zakonu o visokem šolstvu (68. člen) imajo študenti avtonomno pravico do oblikovanja skupnosti študentov; njen način uresničevanja se določi z zakonom. Sprejet je bil tako Zakon o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94), ki Študentsko organizacijo Slovenije statusno opredeljuje, določa njene dejavnosti in način financiranja.

Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 32/12) pa je v 130. členu določil: (2) Ne glede na določbe sedmega, osmega in desetega odstavka 6. člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti: a) organizacije iz prejšnjega odstavka do 31. decembra 2012 namenijo:

  • 63 odstotkov obračunanih sredstev iz koncesijske dajatve v proračunski sklad ministrstva,
  • 17,4 odstotka obračunanih sredstev iz koncesijske dajatve za delovanje Študentske organizacije Slovenije, organizaciji pa se priznajo stroški v višini 19,6 odstotka obračunanih sredstev iz koncesijske dajatve;

b) organizacije iz prejšnjega odstavka od 1. januarja 2013 namenijo:

  • 67 odstotkov obračunanih sredstev iz koncesijske dajatve v proračunski sklad ministrstva,
  • 16,5 odstotka obračunanih sredstev iz koncesijske dajatve za delovanje Študentske organizacije Slovenije, organizaciji pa se priznajo stroški v višini 16,5 odstotka obračunanih sredstev iz koncesijske dajatve.

Navedeno pomeni, da je država pri varčevalnih ukrepih upoštevala tudi način in naravo financiranja Študentske organizacije Slovenije.

Menimo sicer, da je ustrezno, da na ravni Slovenije obstaja tudi organ, ki povezuje vse slovenske študente. Če pa se bo izkazalo, da način financiranja ni ustrezen oziroma da ima (negativen) vpliv na izvajanje dejavnosti, bomo pristopili k reševanju zadeve.

Priloge:

Komentarji