Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Gradnja v lastni režiji

80281 OGLEDOV 143 KOMENTARJEV

Predlagam vladi in MOP, da ostane v veljavi 79. člen veljavnega ZGO, ki med drugim pravi, da je dovoljena koristna površina, do katere se še lahko gradi v lastni režiji 250 m2.

Predlog podajam zaradi članka v glasilu Obrtnik, kjer je naveden predlog vlade površina 30 m2, do katere bi bilo dovoljeno graditi v lastni režiji.

Hiša velikosti 250 m2 koristne površine v etažnosti K+P+M je še tista socialna enota, ki omogoča gradnjo revnejšemu sloju prebivalcev. Marsikdo si gradnje s strani obrtnikov ne more privoščiti. S tem načinom do 30 m2 bi se zgodilo, da konkurenčnost obrtnikov napram gradnji v lastni režiji ne bi bila več vprašljiva in bi ti lahko cene dvignili. S tem bi se upočasnila gradnja in proizvodnja gradbenega materiala. Ko se bo kriza prenehala in bo zopet dovolj dela pa na trgu ne bo dovolj gradbincev, ki bi opravljali manjše gradnje in bi zopet cena gradnje porasla. Na trgu tudi že sedaj ni dovolj gradbincev, ki bi znali graditi sonaravne objekte, kot jih lahko gradijo posamezniki, ki želijo bivati na sonaraven način.

Prosim MOP in vlado, da ponovno razmisli in ne spreminja veljavnega ZGO, ki v 79. členu dovoljuje gradnjo v lastni režiji do velikosti koristne površine 250 m2. Investitorji, ki imajo dovolj denarja, itak oddajo gradnjo objekta podjetjem, investitorji, ki pa si morajo odtrgati od ust, pa zgubijo vsako možnost za gradnjo objekta ali vsaj prizidka. Socialne razlike so že prevelike, s preprečitvijo gradnje v lastni režiji pa bi se še povečale. Od MOP predlagana površina 30 m2 predstavlja v bistvu eno sobico kot prizidek nekemu objektu, kar bo morda zopet poseglo v arhitekturni izgled pokrajine.

Zaradi slabih pogojev nakupa novih nepremičnin, zaradi nizkih plač, ki jih prejemajo zaposleni in ne nazadnje zaradi množice brezposelnih je ogrožena socialna eksistenca mnogih Slovencev. Gradnja v lastni režiji vsaj do neke mere omogoči ureditev ustavne pravice državljanov do lastnega bivališča.

984 glasov
7 glasov
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR M MiranN 2 predloga
STANJE
 • PREDLOG POSLAN
 • ZADNJA SPREMEMBA
 • KONEC OBRAVNAVE
 • ODGOVOR

Odgovor


09.05.2011

Odziv Ministrstva za okolje in prostor

Na Ministrstvo za okolje in prostor ste naslovili dopis, v katerem nam pošiljate predlog, posredovan preko spletnega orodja predlagam.vladi.si in nas prosite, da vam s tem v zvezi posredujemo odgovor, ki bo obsegal kratko analizo veljavne ureditve področja ali zadeve in analizo samega predloga ter razloge za njegovo primernost/neprimernost za nadaljnjo obravnavo.

Na zgoraj navedeni predlog odgovarjamo z naslednjim:

1. Kratka analiza veljavne ureditve Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 67/10 – ZRud-1A in 20/11 – odl. US - v nadaljnjem besedilu: ZGO-1) v 79. členu ureja vprašanje gradnje v lastni režiji v in sicer določa, da lahko posameznik ali društvo v lastni režiji gradi enostavni objekt, lahko pa tudi manj zahtevni objekt, pod pogojem:

 • da je to največ enonadstropen objekt z največ eno kletjo in z možno mansardo nad nadstropjem,
 • da je takšen objekt enostanovanjska stavba za lastne potrebe, kmetijska stavba, namenjena za potrebe družinske kmetije, planinski dom, gasilski dom ali druga manjša stavba, namenjena opravljanju društvene dejavnosti,
 • da njena uporabna površina skupaj z mansardo ne presega 250,00 m2 koristne površine in
 • da je zagotovljen gradbeni nadzor po določbah tega zakona.
 • V 79. členu ZGO-1 je določeno tudi, da gasilsko ali planinsko društvo v svoji režiji oziroma s člansko pomočjo gradi gasilski oziroma planinski dom tudi, če njegova koristna površina presega 250,00 m2, vendar največ do 350,00 m2 koristne površine.

  V okviru priprave ukrepov za sanacijo gradbeništva v Republiki Sloveniji je Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 024-6/2010/36 z dne 30.12.2010 resornim ministrstvom naložila, da na podlagi poročila delovne skupine za pripravo ukrepov za sanacijo gradbeništva v Sloveniji pripravijo in izvedejo konkretne ukrepe z oceno učinkov. Na podlagi predlaganih ukrepov se je pristopilo k realizaciji predloga za ukinitev gradnje v lastni režiji največje uporabne površine 250 m2 in sicer v smeri gradnje enostavnih in nezahtevnih objektov ter izvedbe vzdrževalnih del v lastni režiji. Predlog za spremembo 79. člena ZGO-1 je v okviru paketa predloga za spremembe zakonodaje, z namenom da se učinkoviteje pristopi k zmanjševanju obsega sive ekonomije v Sloveniji, podala tudi Obrtno – podjetniška zbornica Republike Slovenije.

  Predlagana sprememba 79. člena ZGO-1 ima cilj, da se možnost gradnje v lastni režiji zoži in se s tem zmanjša možnosti za sivo ekonomijo, s tem pa se obenem sledi tudi cilju krepitve oziroma sanacije gradbeništva. Po veljavni zakonodaji je v lastni režiji namreč mogoče pod predpisanimi pogoji graditi določene vrste stavb v največji uporabni površini 250 m2, gasilske in planinske domove pa do 350 m2. Na ta način je bilo omogočeno, da posameznik ali društvo gradi na podlagi instituta sosedske pomoči, brez imenovanja izvajalcev, ki izpolnjujejo zakonsko določene pogoje in so za dejavnost izvajanja del registrirani ter od svojih prihodkov na predpisan način odvajajo dajatve državi. Na ta način se je posredno omogočalo delo na črno in posredno odpiralo možnosti za sivo ekonomijo. Obenem se na ta način ni zgolj reševalo eksistence posameznikov, saj dovoljena površina gradenj v lastni režiji močno presega normative za neprofitna (socialna) stanovanja, ki npr. predvidevajo, da je primerna površina, za šestčlansko družino od 75 m2 do 105 m2. Prav tako za reševanje eksistence posameznikov obstajajo drugi ustrezni mehanizmi in socialni korektivi, od neprofitnih najemnih stanovanj, olajšav in subvencij ter podobno.

  2. Analiza predloga Predlog 1565 se nanaša na gradnjo v lastni režiji in vsebuje pobudo, da ostane v veljavi in ne spreminja 79. člen veljavnega Zakona o graditvi objektov, ki dovoljuje gradnjo enostanovanjskih stavb v lastni režiji do koristne površine 250 m2. Predlagatelj predlog utemeljuje s tem, da omogočanje gradnje v lastni režiji do navedene površine predstavlja socialni korektiv, da se na ta način gradijo objekti na sonaraven način ter da bi se s tem obrtnikom in gradbincem ustvaril monopol, ki bi po normalizaciji razmer na trgu lahko povzročil dvig cen gradnje. Predlagatelj meni, da bi se z odpravo gradnje v lastni režiji še povečale socialne razlike in da bi bila s tem ogrožena socialna eksistenca mnogih Slovencev.

  3. Razlogi za neprimernost predloga za nadaljnjo obravnavo Vlada RS je predlog za omejitev gradnje v lastni režiji v parlamentarno proceduro posredovala že konec meseca marca. V mesecu aprilu je bil na Ministrstvu za okolje in prostor v sodelovanju z Obrtno zbornico Slovenije pripravljen nov, kompromisni predlog, ki pa na vladi ni bil sprejet in je bila potrjena odločitev, da vlada ob zgoraj navedenih argumentih vztraja pri prvotno vloženem predlogu, ki je v Državnem zboru.

  Vlada RS tako ne namerava umakniti vloženega predloga iz zakonodajnega postopka, v tej fazi pa še ni jasno, ali bo vloženi predlog sploh sprejet, saj so ga koalicijski poslanci že na prvem koalicijskem usklajevanju zavrnili.

  Glede na vse zgoraj navedeno je predlog 1565 neprimeren za nadaljnjo obravnavo.

  Priloge:

  Popravki predloga

  Verzija predloga z dne, 09.03.2011 | 10:15:04

  Gradnja v lastni režiji

  Predlagam MOP, da se meja površine gradnje v lastni režiji, do katere še lahko gradimo po veljavnem ZGO z nove predlagane velikosti 30 m2 (vir: Obrtnik) poveča na vsaj 100 m2.

  Hiša velikosti do 100 m2 je še tista socialna enota, ki omogoča gradnjo revnejšemu sloju prebivalcev. Marsikdo si gradnje s strani obrtnikov ne more privoščiti. S tem načinom do 30 m2 bi se zgodilo, da konkurenčnost obrtnikov napram gradnji v lastni režiji ne bi bila več vprašljiva in bi ti lahko cene dvignili. S tem bi se upočasnila gradnja in proizvodnja gradbenega materiala. Ko se bo kriza prenehala in bo zopet dovolj dela pa na trgu ne bo dovolj gradbincev, ki bi opravljali manjše gradnje in bi zopet cena gradnje porasla. Na trgu tudi ni dovolj gradbincev, ki bi znali graditi sonaravne objekte, kot jih lahko gradijo posamezniki, ki želijo bivati na sonaraven način.

  Prosim MOP in vlado, da ponovno razmisli in poveča predlagano dovoljeno površino objekta vsaj do 100 m2 v lastni režiji in morda raje zaostri pogoje gradnje s kakšnim primernejšim sprejemljivim merilom. Investitorji, ki imajo dovolj denarja, itak oddajo gradnjo objekta podjetjem, investitorji, ki pa si morajo odtrgati od ust, pa zgubijo vsako možnost za gradnjo objekta ali vsaj prizidka. Socialne razlike so že prevelike, s preprečitvijo gradnje v lastni režiji pa bi se še povečale. Od MOP predlagana površina 30 m2 predstavlja v bistvu eno sobico kot prizidek nekemu objektu, kar bo morda zopet poseglo v arhitekturni izgled pokrajine.

  Verzija predloga z dne, 11.03.2011 | 07:15:38

  Gradnja v lastni režiji

  Predlagam MOP, da se meja površine gradnje v lastni režiji, do katere še lahko gradimo po veljavnem ZGO z nove predlagane velikosti 30 m2 (vir: Obrtnik) poveča na vsaj 100 m2 tlorisne površine objekta na zemljišču v etažnosti K+P+M.

  Hiša velikosti do 100 m2 je še tista socialna enota, ki omogoča gradnjo revnejšemu sloju prebivalcev. Marsikdo si gradnje s strani obrtnikov ne more privoščiti. S tem načinom do 30 m2 bi se zgodilo, da konkurenčnost obrtnikov napram gradnji v lastni režiji ne bi bila več vprašljiva in bi ti lahko cene dvignili. S tem bi se upočasnila gradnja in proizvodnja gradbenega materiala. Ko se bo kriza prenehala in bo zopet dovolj dela pa na trgu ne bo dovolj gradbincev, ki bi opravljali manjše gradnje in bi zopet cena gradnje porasla. Na trgu tudi ni dovolj gradbincev, ki bi znali graditi sonaravne objekte, kot jih lahko gradijo posamezniki, ki želijo bivati na sonaraven način.

  Prosim MOP in vlado, da ponovno razmisli in poveča predlagano dovoljeno površino objekta vsaj do 100 m2 v lastni režiji in morda raje zaostri pogoje gradnje s kakšnim primernejšim sprejemljivim merilom. Investitorji, ki imajo dovolj denarja, itak oddajo gradnjo objekta podjetjem, investitorji, ki pa si morajo odtrgati od ust, pa zgubijo vsako možnost za gradnjo objekta ali vsaj prizidka. Socialne razlike so že prevelike, s preprečitvijo gradnje v lastni režiji pa bi se še povečale. Od MOP predlagana površina 30 m2 predstavlja v bistvu eno sobico kot prizidek nekemu objektu, kar bo morda zopet poseglo v arhitekturni izgled pokrajine.

  Dopolnjujem svoj predlog: Predlaganih 100 m2 se nanaša na bruto tlorisno površino objekta na zemljišču in ne na koristno površino. Koristna površina v velikosti 250 m2 je v veljavnem ZGO v redu in predlagam, da se je ne spremeni, v kolikor obvelja za merilo koristna površina objekta.

  Za napačno interpretacijo se opravičujem in prosim, da se podajalci pripomb osredotočite le na tematiko predloga in ne govorite o stvareh, ki nimajo s tem veze. Možnost graditve v lastni režiji je za samograditelje izrednega pomena, zato prosim le za konstruktivne pripombe in predloge.

  Komentarji