Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Nadzor nad socialnimi podporami

5637 OGLEDOV 13 KOMENTARJEV

Proti izkoriščevalcem socialnih podpor v zadnjem času v nekaterih državah EU vodijo obsežne akcije. V članku z naslovom: "Ima dve hiši, 23 računov, jahto in 25.000 evrov socialne pomoči!" je prikazan primer Angležinje Deidre Hynes, ki je devet let neupravičeno dobivala socialno podporo.

cekin.si/clanek/za_dom_in_druzino/ima-dve-hisi-23-racunov-jahto-in-25-000-evrov-socialne-pomoci.html

Drugi primer je iz Nemčije. V članku z naslovom: "36 let zavrača vse službe pa vseeno dobi 1000€ socialne podpore" je opisan primer 54-letnega Nemca iz Hamburga, ki že 36 let živi od socialne pomoči, zavrača ponujene službe in se z veseljem pojavlja na televiziji, kjer sploh ne skriva dejstva, da je pač lenoba, in da je to v resnici edini razlog, zaradi katerega ne dela.

cekin.si/clanek/kariera_in_izobrazevanje/36-let-zavraca-ponujene-sluzbe-ker-delo-skodi-in-dobro-zivi-od-socialne-podpore.html

V Sloveniji je bilo v samo enem mesecu in sicer v oktobru 2008 izplačanih za 9.010.378 evrov denarnih socialnih pomoči, letos oktobra pa že 12.292.507 evrov. Morda so vsi prejemniki upravičeno dobili socialno pomoč, vendar je presenetljivo to, da je nastal tako velik porast izplačil v razdobju komaj dveh let.

Predlog Predlagam ustrezni slovenski instituciji, ki se ukvarja z dodeljevanjem socialne pomoči, da se pozanima pri kolegih v tujini, kako oni preverjajo upravičenost do socialne podpore in nato te izkušnje uvede tudi v naši državi.

Denarna socialna pomoč naj se izplačuje le tistim osebam, ki jo dejansko potrebujejo.

13 glasov
2 glasova
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR dan 49 predlogov
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • ZADNJA SPREMEMBA
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


28.02.2011

Odziv Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve odgovarja, da so bile pri pripravi Zakona o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10; v nadaljevanju ZSVarPre), ki se začne uporabljati 1. 6. 2011, narejene tudi primerjalne analize postopkov dodelitve denarne socialne pomoči v drugih evropskih državah. Ugotovljeno je bilo, da je način preverjanja neupravičeno prejete denarne socialne pomoči, kot je urejen v sedaj veljavnem Zakonu o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 5/07 sklep, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 5/08 sklep, 73/08 sklep, 8/09 sklep in 53/09 sklep; v nadaljevanju ZSV) načeloma ustrezen, v ZSVarPre pa so bili dodani nekateri popravki (npr. v primeru prikazovanja lažnih podatkov oseba šest mesecev ni upravičena do denarne socialne pomoči, povezave med evidencami za hitrejše in bolj učinkovito pridobivanje podatkov,…). V pripravi je tudi projekt eSociala, ki bo omogočal povezavo med različnimi zbirkami podatkov ter logične kontrole med podatki in sporočanje sprememb po uradni dolžnosti (npr. izguba zaposlitve, rojstvo, smrt,…). Informacijski sistem bo tako vseboval podatke, potrebne za odločanje o vseh pravicah iz javnih sredstev (npr. podatke o premoženju, višini prejemkov, podatke, ki se nanašajo na družinska razmerja, o statusu, itd.), in sicer za vlagatelje vloge za pravice iz javnih sredstev in njihove družinske člane ter iz 48 različnih podatkovnih virov 26-ih institucij. S tem bo v veliki meri onemogočeno izkoriščanje in zloraba sistema ter seveda tudi lažje odločanje, prav tako pa tudi lažje načrtovanje politike povečevanja socialne vključenosti, spremljanje stanja ter za znanstveno raziskovalne in statistične dejavnosti. Nekatere izmed teh kontrol so vzpostavljene tudi v že obstoječem informacijskem sistemu centrov za socialno delo za nekatere pravice iz javnih sredstev (npr. denarna socialna pomoč, otroški dodatki,…).

Pri pripravi ZSVarPre je bilo tudi vseskozi upoštevano načelo pravične razdelitve in transparentne porabe javnih sredstev ter načelo ciljne usmerjenosti. Socialno varstveni prejemki se dodeljujejo tako, da se zagotovi pravična porazdelitev javnih sredstev glede na potrebe posameznika oziroma družine in glede na namen posamezne pravice (pomoč prejmejo tisti, ki jo zares potrebujejo). V skladu z navedenim menimo, da je zgoraj navedeni predlog že upoštevan v sedaj veljavnem ZSV in tudi v ZSVarPre.

Priloge:

Popravki predloga

Verzija predloga z dne, 18.12.2010 | 18:17:02

Nadzor nad socialnimi podporami

Proti izkoriščevalcem socialnih podpor v zadnjem času v nekaterih državah EU vodijo obsežne akcije.

V članku z naslovom: "Ima dve hiši, 23 računov, jahto in 25.000 evrov socialne pomoči!" je prikazan primer Angležinje Deidre Hynes, ki je devet let neupravičeno dobivala socialno podporo. cekin.si/clanek/za_dom_in_druzino/ima-dve-hisi-23-racunov-jahto-in-25-000-evrov-socialne-pomoci.html

Drugi primer je iz Nemčije. V članku z naslovom: "36 let zavrača vse službe pa vseeno dobi 1000€ socialne podpore" je opisan primer 54-letnega Nemca iz Hamburga, ki že 36 let živi od socialne pomoči, zavrača ponujene službe in se z veseljem pojavlja na televiziji, kjer sploh ne skriva dejstva, da je pač lenoba, in da je to v resnici edini razlog, zaradi katerega ne dela. cekin.si/clanek/kariera_in_izobrazevanje/36-let-zavraca-ponujene-sluzbe-ker-delo-skodi-in-dobro-zivi-od-socialne-podpore.html

V Sloveniji je bilo v samo enem mesecu in sicer v oktobru 2008 izplačanih za 9.010.378 evrov denarnih socialnih pomoči, letos oktobra pa že 12.292.507 evrov. Morda so vsi prejemniki upravičeno dobili socialno pomoč, vendar je presenetljivo to, da je nastal tako velik porast izplačil v razdobju komaj dveh let.

Predlog Predlagam ustrezni slovenski instituciji, ki se ukvarja z dodeljevanjem socialne pomoči, da se pozanima pri kolegih v tujini, kako oni preverjajo upravičenost do socialne podpore in nato te izkušnje uvede tudi v naši državi.

V bodoče naj se izplačuje denarna socialna pomoč le tistim osebam, ki jo dejansko potrebujejo.

Verzija predloga z dne, 18.12.2010 | 18:20:44

Nadzor nad socialnimi podporami

Proti izkoriščevalcem socialnih podpor v zadnjem času v nekaterih državah EU vodijo obsežne akcije. V članku z naslovom: "Ima dve hiši, 23 računov, jahto in 25.000 evrov socialne pomoči!" je prikazan primer Angležinje Deidre Hynes, ki je devet let neupravičeno dobivala socialno podporo.

cekin.si/clanek/za_dom_in_druzino/ima-dve-hisi-23-racunov-jahto-in-25-000-evrov-socialne-pomoci.html

Drugi primer je iz Nemčije. V članku z naslovom: "36 let zavrača vse službe pa vseeno dobi 1000€ socialne podpore" je opisan primer 54-letnega Nemca iz Hamburga, ki že 36 let živi od socialne pomoči, zavrača ponujene službe in se z veseljem pojavlja na televiziji, kjer sploh ne skriva dejstva, da je pač lenoba, in da je to v resnici edini razlog, zaradi katerega ne dela.

cekin.si/clanek/kariera_in_izobrazevanje/36-let-zavraca-ponujene-sluzbe-ker-delo-skodi-in-dobro-zivi-od-socialne-podpore.html

V Sloveniji je bilo v samo enem mesecu in sicer v oktobru 2008 izplačanih za 9.010.378 evrov denarnih socialnih pomoči, letos oktobra pa že 12.292.507 evrov. Morda so vsi prejemniki upravičeno dobili socialno pomoč, vendar je presenetljivo to, da je nastal tako velik porast izplačil v razdobju komaj dveh let.

Predlog Predlagam ustrezni slovenski instituciji, ki se ukvarja z dodeljevanjem socialne pomoči, da se pozanima pri kolegih v tujini, kako oni preverjajo upravičenost do socialne podpore in nato te izkušnje uvede tudi v naši državi.

Denarna socialna pomoč naj se izplačuje le tistim osebam, ki jo dejansko potrebujejo.

Komentarji