Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Pravila spletnega orodja predlagam.vladi.si

Uvod

Spletno orodje predlagam.vladi.si je namenjeno pošiljanju predlogov Vladi Republike Slovenije za spremembo veljavne ureditve določenega področja ali zadeve, spodbujanju uporabnikov k izmenjavi mnenj in vključitvi prebivalcev Slovenije v oblikovanje politik na vladni ravni.

  

Oris orodja

Orodje omogoča medsebojno izmenjavo individualnih stališč, pogledov in mnenj o javnih temah, ki jih določijo uporabniki sami. Ti lahko opredelijo in podrobneje predstavijo vsebinsko problematiko, ki v Sloveniji po njihovem mnenju ni primerno pravnosistemsko urejena, hkrati pa navedejo predlog za njeno ureditev. Vsi predlogi, ki so pripravljeni v skladu s Pravili predlagam.vladi.si, so javno objavljeni. Drugi uporabniki lahko predloge komentirajo ali predlagajo njihove popravke. O končnem predlogu, ki ga pripravi avtor prvotnega predloga, se glasuje. Če takšen predlog dobi več glasov za kakor proti, pri tem pa mora glasovanju sodelovati vsaj 5-odstotkov aktivnih registriranih uporabnikov, se predlog pošlje v obravnavo pristojnemu organu Vlade Republike Slovenije, ki pripravi uradni odgovor.

Skrbnik in moderator spletnega orodja predlagam.vladi.si je Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje.

  

1. Registracija

Le registrirani uporabniki lahko pošljejo lastne predloge, sodelujejo v razpravah in o predlogih glasujejo. Neregistrirani uporabniki lahko prosto spremljajo objavljene vsebine, ne morejo pa dajati pobud, jih komentirati ali o njih glasovati.

Uporabnik postopek registracije sproži z klikom na gumb Registracija.

Uporabnik mora ob registraciji navesti:

 • ime in priimek oziroma ime za prikaz,
 • elektronski naslov,
 • geslo.

Uporabnik lahko vse podatke, vnesene ob registraciji, v svojem profilu pozneje spremeni oziroma uredi.

Ob potrditvi aktivacijskega elektronskega sporočila, ki ga uporabnik prejme na svoj elektronski naslov, se uporabniški račun aktivira.

Kreiranje več uporabniških računov s strani enega uporabnika je prepovedano.
  

1.1 Sprejem pravil

Ne glede na izbrani postopek registracije, mora uporabnik sprejeti pravila sodelovanja v spletnem orodju predlagam.vladi.si. S tem se uporabnik najprej zaveže, da bo ob podajanju in komentiranju predlogov spoštoval Ustavo in zakone Republike Slovenije, kar zlasti pomeni, da:

 • ne bo objavljal vsebin, ki bi spodbujale k spolni, rasni, narodnostni ali verski nestrpnosti ali h kakršnikoli obliki diskriminacije na podlagi osebnih okoliščin posameznikov;
 • ne bo objavljal vsebin, ki bi kršile ali posegle v osebnostne pravice tretjih oseb;
 • ne bo objavljal groženj, ne bo se izražal slabšalno, prostaško, poniževalno ali žaljivo;
 • ne bo objavljal avtorskih del, za katere nima avtorskih pravic, in orodja ne bo uporabil za distribuiranje avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe.

Uporabnik se nadalje ob registraciji zaveže, da bo ob uporabi orodja predlagam.vladi.si spoštoval ta Pravila in:

 • ne bo objavljal oglaševalskih sporočil ali kako drugače izrabljal orodja v komercialne, protipravne ali kakršne koli druge namene kakor tiste določene v Pravilih;
 • ne bo navajal lažnih ali zavajajočih podatkov;
 • se ne bo predstavljal oziroma se izdajal za kakšno drugo osebo; 
 • bo uporabljal izključno lasten uporabniški račun;
 • ne bo objavljal velikega števila nesmiselnih sporočil/komentarjev v zelo kratkem obdobju.

Skrbnik spletnega orodja predlagam.vladi.si uporabnike izrecno opozarja, da imajo v spletnem orodju objavljeni nezakoniti oz. protipravni zapisi uporabnikov (v besedi, sliki ali s spletno povezavo) zanje lahko tudi posledice v obliki kazenskih in civilnopravnih sankcij.
  

1.2 Preklic registracije in izbris s seznama uporabnikov

Vsak uporabnik lahko svojo registracijo prekliče tako, da na e-poštni naslov predlagam.vladiping@govpong.si pošlje zahtevo za izbris iz evidence registriranih uporabnikov. Po potrditvi preklica registracije bo moderator s seznama uporabnikov izbrisal osebne podatke uporabnika (ime in priimek, uporabniško ime oziroma ime za prikaz; elektronski naslov, geslo). Kljub izbrisu osebnih podatkov uporabnika, se predlogi, komentarji in podatki o glasovanjih hranijo, a so pripisani "izbrisanemu uporabniku."

Preklic registracije pomeni, da bo uporabniku po izbrisu iz evidence registriranih uporabnikov onemogočeno izražanje mnenj s predložitvijo predlogov, komentiranjem ali glasovanjem o že obstoječih predlogih.
  

1.3 Izguba pravic registriranega uporabnika

Ponavljajoče kršenje Pravil predlagam.vladi.si lahko privede do izgube pravic registriranega uporabnika, torej pravice izražati mnenja s predložitvijo predlogov, komentiranjem ali glasovanjem o že obstoječih predlogih.

   

2. Oblikovanje predloga

Registrirani uporabniki lahko v spletnem orodju predlagam.vladi.si opozorijo na po njihovem mnenju, neustrezno veljavno ureditev določenega področja ali zadeve, hkrati pa predlagajo ustrezno rešitev.
  

2.1 Vsebina predloga

Vsak predlog je sestavljen iz naslova, ki ustrezno povzame njegovo vsebino, ter iz jasnega in jedrnatega besedila, ki izrecno navaja želeno spremembo sistemske ureditve zadeve v pristojnosti Vlade RS oziroma njenih ministrstev in vladnih služb, a ne s področja kadrovskih zadev.

Uporabnik mora ob oblikovanju vsebine predloga spoštovati ta Pravila, še posebej točko 1.1 teh Pravil.

Vsebine, za katere moderator presodi, da so v nasprotju s temi Pravili ali kršijo osnovna načela medosebnega spoštovanja in ravni komunikacije, ne bodo objavljene oziroma bodo iz objave odstranjene z ustrezno obrazložitvijo o razlogih odstranitve.
  

2.2 Objava predloga

Vsak registriran uporabnik lahko predloži predlog, ki ga moderator spletnega orodja, če presodi, da je skladu s temi Pravili, objavi.

Če predlog ni skladen z Pravili, ga moderator z obrazložitvijo zavrne in objavi v arhivu neustreznih predlogov. Če Pravila tako zahtevajo (zaradi groženj, poniževalnega izražanja, …), bo vsebina predloga v celoti ali deloma skrita. Kljub temu bo predlog zaveden v arhivu neustreznih predlogov.

Če moderator predlog zavrne, svojo odločitev obrazloži in predlagatelju svetuje, kako naj ga ustrezno popravi oz. dopolni, da bo v skladu s Pravili.
  

2.3 Popravljanje predloga po objavi

Predlagatelj lahko svoj objavljeni predlog od objave pa do konca faze razprave dopolnjuje in spreminja.

Če je sprememba predloga v nasprotju s Pravili oziroma predstavlja bistveno spremembo glede na prvoten predlog, si moderator pridržuje pravico, da spremembo zavrne. Uporabnik bo na to ustrezno opozorjen.

  

3. Komentiranje

Vsi registrirani uporabniki lahko predloge komentirajo in prispevajo konstruktivne ideje za njihovo spremembo oziroma dopolnitev. Čas razprave o posameznem predlogu je omejen na petnajst (15) dni po objavi predloga.
  

3.1 Objava komentarjev

Vsi komentarji se objavijo v realnem času, torej brez predhodne potrditve moderatorja spletnega orodja. Uporabnik mora ob oblikovanju vsebine komentarja spoštovati ta Pravila, še posebej točko 1.1.

 

3.2 Neprimerni komentarji

Komentarji, ki so v nasprotju s Pravili (glej točko 1.1), bodo odstranjeni. Na mestu odstranjenega komentarja bo moderator objavil razlog za njegovo odstranitev.

Moderator si pridržuje pravico odstraniti tudi komentarje, ki niso povezani z vsebino predloga.

  

4. Glasovanje

Faza glasovanja o posameznem predlogu traja štirinajst (14) dni po zaključku razprave, registrirani uporabniki pa lahko svoj glas oddajo tudi času razprave. Uporabniki se lahko opredelijo za (če želijo, da predlog obravnava pristojni organ) ali proti (če želijo, da predlog ni poslan v obravnavo pristojnemu organu).

V primeru spremembe predloga s strani avtorja predloga, bodo vsi v fazi razprave oddani glasovi izbrisani. Uporabniki, ki so svoj glas že oddali, bodo prejeli e-obvestilo s pozivom, da preverijo spremembo predloga in ponovno oddajo svoj glas.

  

4.1 Predlog sprejet

Predlog je sprejet, če dobi več glasov za kakor proti in če prejme glas za vsaj treh (3) odstotkov vseh aktivnih uporabnikov. Aktivni uporabniki so tisti, ki so se v zadnjih 30 dneh vsaj enkrat prijavili v sistem.

 

4.2 Predlog zavrnjen

Predlog je zavrnjen, če dobi manj glasov za kot proti, oziroma, če ne prejme glas za vsaj treh (3) odstotkov vseh aktivnih uporabnikov.

  

5. Obravnava predloga v pristojnem organu

5.1 Posredovanje predloga organu

Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje na glasovanju sprejete predloge (skupaj z komentarji) pošlje pristojnemu vladnemu organu.

  

5.2 Odgovor organa

Pristojni organ pripravi ustrezen odgovor oziroma stališče, ki vsebuje kratko analizo veljavne ureditve področja ali zadeve in analizo samega predloga ter razloge za njegovo primernost/neprimernost za nadaljnjo obravnavo. Če organ oceni predlog kot dober oziroma primeren za nadaljnjo obravnavo, v odgovoru napove nadaljnje postopke, ki jih bo uvedel za uveljavitev predloga.

Odgovor pristojnega organa bo na predlagam.vladi.si objavljen predvidoma v roku 30 dni po zaključku glasovanja oz. najkasneje naslednji delovni dan po tem, ko ga bo prejel Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje kot skrbnik orodja.
  

5.3 Komentiranje odgovora organa

Registrirani uporabniki imajo možnost, da objavljeni odgovor pristojnega organa komentirajo v skladu s Pravili.

 

6. Splošno

Moderator spletnega orodja si pridržuje pravico, da v skladu z lastno presojo ali na predlog avtorja predloga podaljša ali skrajša obdobje, namenjeno razpravi (15 dni) oziroma glasovanju (14 dni) o predlogu.

Moderator spletnega orodja predlagam.vladi.si sicer spremlja vaše objave, a zanje ne prevzema odgovornosti. Ima pravico, a ne dolžnost, da kadar koli odstrani vsebino ali povezave na vsebino, ki je v nasprotju s Pravili. Odgovornost za vsebino vseskozi nosi oseba, ki jo je objavila. Kot odgovornega uporabnika vas naprošamo, da moderatorja spletnega orodja opozorite na neprimerne vsebine, objavljene v predlagam.vladi.si.

Informacije, objavljene v predlagam.vladi.si, uporabljate na lastno odgovornost. Le odgovori pristojnih vladnih organov so lahko razumljeni kot uradno sporočilo. Vse druge objave so nepreverjena osebna mnenja registriranih uporabnikov orodja.

  


Objavljeno dne: 11. november 2009

Spremembe:

 • 13.4.2010 - v skladu s predlogom "Podaljšanje glasovanja" faza glasovanja podaljšana iz sedmih (7) na štirinajst (14) dni;
 • 12.1.2010 - izračun 5% kvote za sprejem predloga na glasovanju na osnovi števila aktivnih uporabnikov.
 • 29.10.2011 - v skladu s predlogom "Možnost takojšnjega glasovanja" je glasovanje omogočeno tudi v fazi razprave. V primeru spremembe predloga s strani avtorja predloga, so vsi oddani glasovi zbrisani. Uporabniki, ki so svoj glas že oddali, bodo prejeli e-obvestilo s pozivom, da preverijo spremembo predloga in ponovno oddajo svoj glas. Predlog je na glasovanju sprejet, če prejme več glasov ZA kot PROTI in prejme glas ZA vsaj treh (3) odstotkov vseh aktivnih uporabnikov.