Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Predlog za spremembo Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb
 
milan.cikic
Ogledov: 298
Predlog ustvarjen 11.01.2019
Razprava se zaključi 25.01.2019
Zadnja sprememba 10.01.2019 19:46:47

15 Za | 0 Proti
 
  Predlog   Število glasov   Komentarji (4)  
Jančica | 16.01.2019 | 15:57
Omenjena zakon in pravilnik sta katastrofalna. 
Že dalj časa se sicer pripravlja nova zakonodaja, pred vsem s področja upravljanja več stanovanjskih stavb. 
Obstoječi pravilnik je sestavljen tako, da lastniki skoraj nimamo možnosti kakorkoli vplivati na upravljanje. Upravnika pa se sploh ne moreš znebiti, če on tega sam ne želi. Lahko se ga toži, kar pa traja. In dokler je upravnik, mu moraš plačevatu tudi stroške upravljanja. Če jih ne, lahko gre upravnik v izvršbo!!! Stanovalci pa, razen sodne poti, druge možnosti nimamo.
Peter Battelino | 16.01.2019 | 19:54
Zakonska obveznost, ki sta si jo za svoje posle izmislila Plavšakova in Juhart, da MORAMO pristati lastniki v večstanovanjskih zgradbah na upravnike, ki so praviloma dejansko popolni tujci, imajo pa več pooblastil od ’etažnih’ lastnikov, JE PROTI-USTAVNA, in bi jo bilo potrebno ukiniti. 
Desetletja pred tem zakonom smo se povsem dobro do VELIKO BOLJE upravljali sami – lastniki stanovanj v neki zgradbi.
Zakon iz 2003 je Juhartova ekipa zdaj dopolnila, da imamo lastniki celo še manj pravic.
davorin zupan | 17.01.2019 | 13:35
Komentar je izbrisal avtor komentarja.
znalček | 17.01.2019 | 14:50
Zaradi varstva osebnih podatkov upravnik ne sme posredovati osebnih podatkov, če osebe niso izrecno tega dovolile. Predlog torej ni uresničljiv, saj bi morali spremeniti evropsko uredbo.
milan.cikic | 17.01.2019 | 20:45
»SMERNICE ZA UPRAVNIKE VEČSTANOVANJSKIH STAVB

Smernice Informacijskega pooblaščenca

9. ZAPISNIK ZBORA ETAŽNIH LASTNIKOV S SEZNAMOM PRISTONIH 
Ali lahko upravnik večstanovanjske stavbe pošlje etažnim lastnikom zapisnik zbora etažnih lastnikov s seznamom prisotnih etažnih lastnikov in njihovimi podpisi.
38. člen SZ-1 določa, da mora upravnik najpozneje v 30 dneh po vsakem zboru lastnikov sestaviti zapisnik. Zapisnik je potrjen, ko ga podpišeta etažna lastnika, ki ju določijo prisotni na zboru lastnikov. Drugi odstavek istega člena določa, da mora zapisnik vsebovati podatke o kraju in času zbora, seznam navzočih etažnih lastnikov s podpisi, predloge sklepov, o katerih se je na zboru glasovalo, in rezultate glasovanja. Tretji odstavek pa določa, da mora upravnik zapisnik objaviti na način, kot se sklicuje zbor etažnih lastnikov. Iz prvega odstavka 36. člena SZ-1 izhaja, da se zbor lastnikov skliče s pisnim vabilom vsaj 14 dni pred zborom. 
Vabilo pusti upravnik vsakemu etažnemu lastniku v hišnem predalčniku posameznega etažnega lastnika in objavi na oglasni deski, ki je dostopna vsem etažnim lastnikom. 
Zapisnik o zboru etažnih lastnikov, ki vključuje tudi osebne podatke prisotnih na zboru, lahko upravnik etažnim lastnikom posreduje na način, ki onemogoča, da bi se s podatki seznanile tretje osebe, če pogodba o upravljanju ne določa drugače. Upravnik lahko zapisnik z osebnimi podatki objavi na oglasni deski, ki ni dostopna tretjim osebam, ki vstopajo v večstanovanjsko zgradbo (npr. na oglasni deski v prostorih, kjer se odvijajo zbori lastnikov, ali drugih skupnih prostorih, do katerih imajo dostop samo etažni lastniki), etažnim lastnikom pa lahko zapisnik pošlje tudi na način, da ga v zaprti pisemski ovojnici vloži v njihove hišne predalčnike ali pa jim ga posreduje po elektronski pošti, pri čemer pa mora paziti, da posameznemu etažnemu lastniku ne bo razkril e-naslovov ostalih etažnih lastnikov (razen če je za razkritje pridobil njihovo vnaprejšnjo privolitev), kar pomeni, da bo e-naslove vnesel v skrito kopijo (v rubriko »Skp:« ali »Bcc:« in ne »Za:« oziroma «To:«). 
Če je obveščanje etažnih lastnikov določeno v pogodbi o medsebojnih razmerjih, upravnik upošteva način, določen v pogodbi. Etažni lastniki morajo namreč skladno z določbo 32. člena SZ-1 z upravnikom večstanovanjske stavbe glede vprašanj upravljanja večstanovanjske stavbe skleniti pogodbo o medsebojnih razmerjih, s katero uredijo način upravljanja in rabo večstanovanjske stavbe, pri čemer peta alineja 33. člena SZ-1 določa, da mora pogodba o
medsebojnih razmerjih vsebovati poleg sestavin, ki jih mora imeti po SPZ, zlasti način obveščanja etažnih lastnikov o zadevah upravljanja. 
Glede na to, da SZ-1 javne objave osebnih podatkov ne dovoljuje, bi moral upravnik večstanovanjske stavbe za takšno objavo (npr. na oglasni deski v veži večstanovanjske stavbe) v skladu s prvim odstavkom 10. člena ZVOP-1 pridobiti osebne privolitve posameznikov, katerih osebni podatki so navedeni v zapisniku zbora etažnih lastnikov, ali pa bi moral njihove osebne podatke pred objavo zapisnika izbrisati. Lahko pa takšno objavo etažni lastniki opredelijo tudi v pogodbi o medsebojnih razmerjih, ki zavezuje vse etažne lastnike, kot je pojasnjeno v predhodnem vprašanju. 
V primeru, ko upravnik ne razpolaga z osebno privolitvijo posameznikov za objavo zapisnika zbora etažnih lastnikov, lahko zapisnik zbora etažnih lastnikov, ki vključuje tudi osebne podatke etažnih lastnikov, etažnim lastnikom brez njihove privolitve posreduje le na način, ki onemogoča, da bi se s podatki seznanile tretje osebe, kot je to pojasnjeno v odgovoru na predhodno vprašanje. Upravnik lahko torej zapisnik z osebnimi podatki objavi na oglasni deski, ki ni dostopna tretjim osebam, ki vstopajo v večstanovanjsko zgradbo, prav tako pa ga lahko etažnim lastnikom pošlje tudi na način, da ga v zaprti pisemski ovojnici vloži v njihove hišne predalčnike ali pa jim ga posreduje po elektronski pošti«.
Enako velja tudi pri odločanju s podpisovanjem listine.
Toliko o varstvu osebnih podatkov.