Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Reforma RTVS in pravičen prispevek
 
TB
Ogledov: 1226
Predlog ustvarjen 19.10.2018
Z odzivom organa 11.12.2018
Zadnja sprememba 19.10.2018 10:59:31

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (25)   Popravki predloga  
moderator UKOM
Odziv objavljen: 11.12.2018

Odziv Ministrstva za kulturo

V skladu z Zakonom o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1) je RTV Slovenija javni zavod posebnega kulturnega in nacionalnega pomena, ki opravlja javno službo na področju radijske in televizijske dejavnosti, utemeljeno na ustavno zagotovljeni pravici do svobode izražanja, ki vključuje tudi pravico do javnega obveščanja in do obveščenosti. Z namenom zagotovitve institucionalne avtonomije, uredniške neodvisnosti in primernega financiranja za izvajanje javne službe je zakonodajalec financiranje RTV Slovenije uredil na način, da je to neodvisno od političnih in gospodarskih vplivov. Glavni vir sredstev za izvajanje javne službe predstavlja RTV prispevek, druge vire pa predstavljajo tržne dejavnosti (npr. oglaševanje), sredstva državnega proračuna, sponzoriranje itd. Ministrstvo ob tem pripominja, da je v državah članicah EU ter tudi v drugih evropskih državah RTV prispevek, v kombinaciji z drugimi prihodki, najpogostejši model financiranja javne službe na področju radijske in televizijske dejavnosti.

Nadalje Ministrstvo za kulturo sporoča, da je glede predloga predlagatelja v zvezi s tem, da naj RTV prispevek plačujejo tudi vsi državljani, ki imajo vozilo z radijsko napravo oz. pametni telefon, računalnik ali tablico, ki ima dostop do interneta, že podalo odgovor, in sicer v odgovoru na predlog »Predlagam.vladi.si predlog 9276-184«. Ne glede na navedeno Ministrstvo za kulturo ponovno poudarja, da iz veljavne določbe prvega odstavka 31. člena ZRTVS-1 povsem jasno izhaja, da je obveznost plačila RTV prispevka vezana na imetništvo katerekoli naprave, ki omogoča sprejem radijskih oziroma televizijskih programov RTV Slovenija.

Glede predlagateljevih navedb, da RTV Slovenija ne ravna ekonomično s financami ter da je tako kadrovska kot tudi programska politika RTV Slovenija pristranska, saj kadrovanje poteka prek zvez, pa Ministrstvo za kulturo pojasnjuje, je RTV Sloveniji v skladu z ZRTVS-1 zagotovljena institucionalna avtonomija, nadzor nad njenim delovanjem in poslovanjem pa se zagotavlja v okviru z zakonom določenih organov. Organi RTV Slovenije so Programski svet, ki je odgovoren za programsko politiko, Nadzorni svet, ki med drugim sprejema finančni načrt in letno poročilo javnega zavoda ter nadzira njegovo poslovanje, in Generalni direktor, ki vodi in organizira delo ter odgovarja za zakonitost poslovanja javnega zavoda. Nadzor nad smotrnostjo in pravilnostjo poslovanja izvaja Računsko sodišče Republike Slovenije. Nadzor nad izvajanjem določb ZRTVS-1 pa izvajata Inšpektorat RS za kulturo in medije in Tržni inšpektorat. Glede na navedeno je presoji Ministrstva za kulturo zagotovljen ustrezen nadzor nad delovanjem in poslovanjem RTV Slovenije. Zato je predlog, da je treba RTV Slovenijo prestrukturirati in uvesti ekonomično ravnanje s financami, neutemeljen.

 

Priloge: