Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Finančna kazen za neustrezno odložene/odvržene smeti in splošno smetenje
 
mbau
Ogledov: 2046
Predlog ustvarjen 27.08.2018
Z odzivom organa 08.10.2018
Zadnja sprememba 23.08.2018 17:17:49

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (7)  
moderator UKOM
Odziv objavljen: 08.10.2018

Odziv Ministrstva za okolje in prostor

V krovni uredbi s področja ravnanja z odpadki (Uredba o odpadkih) je določeno, da je odpadke prepovedano puščati v okolju, jih odmetavati ali z njimi nenadzorovano ravnati. Posameznik, ki je imetnik odpadkov, je za kršitev te določbe lahko kaznovan z globo od 100 do 300 evrov. Predpisane kazni pa so višje za osebe, ki opravljajo dejavnost (pravne osebe, samostojne podjetnike, posamezniki, ki opravljajo dejavnost) in njihove odgovorne osebe.

Poleg tega pa na podlagi Zakona o lokalni samoupravi občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (tako imenovane »izvirne naloge« občin), ki jih določi s splošnim aktom občine ali so določene z zakonom. V okviru teh nalog skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja. Podrobnejše naloge in način izvajanja nalog varstva okolja, skladno z 19. b členom tega zakona občina določi v odloku.

Nadzor nad izvajanjem določil odloka in iz tega izhajajoče kazenske določbe v primeru komunalnih odpadkov izvajajo občinske inšpekcijske službe.

Ministrstvo za okolje in prostor skuša poleg kazenskih ukrepov več energije usmeriti v informiranje o škodljivih vplivih nezakonitega odlaganja in smetenja. V boju zoper smetenje moramo sodelovati tako pristojni organi, potrošniki kot tudi proizvajalci (spodbuda k trajnostni uporabi proizvodov in ustreznemu ravnanju z njimi tudi po koncu njihove življenjske dobe).

Inšpekcija za okolje in naravo je v letih 2017 in 2018 na področju ravnanja z odpadki v 275 primerih izrekla globe v višini 724.198 evrov. Globe se nanašajo na celotno področje ravnanja z odpadki (vključujoč smetenje/neustrezno odlaganje), v 550 primerih pa je bil kršiteljem izdan opomin.