Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Kazen za ustavljanje pod nadvozi v slabem vremenu (toča ipd)
 
romascenko
Ogledov: 1175
Predlog ustvarjen 13.08.2018
Z odzivom organa 08.10.2018
Zadnja sprememba 13.08.2018 12:57:34

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (10)  
Burek Man | 13.08.2018 | 17:43
Pa saj je že zdaj prepovedano tam ustavljat, samo ni policije na cesti. Kadar pa je, se pa vsi pritožujete. 
yowie | 16.08.2018 | 09:14
Ja res je prepovedano, samo kaj ko je kazen 80 EUR, polovička torej 40 EUR (65. člen ZPrCP).
ahac36 nuncij | 13.08.2018 | 18:54
Ne pomaga niti milijon EUR kazni, če policije na terenu ni. Kot v primeru vožnje romunskega voznika za gasilcem izpred nekaj dni, ki se reži v kamero gasilcu, ki ga snema. Že vsi tujci vedo, da se pri nas lahko počne vse, ker policija "nima časa oziroma jih je premalo."
TB | 14.08.2018 | 10:42
Na kateri koli cesti (voznem delu) se je tako ali tako po zakonu prepovdano ustaviti. Zakaj bi bilo z nadvozi drugače in bi bilo potrebno uvesti dodatne kazni za to?
Burek Man | 14.08.2018 | 12:29
Ugibam, da je nekdo ustavil pod nadvozom, za avtorja te teme je zmanjkalo placa, in zdaj "naj država nekaj naredi!!!". 
TB | 14.08.2018 | 14:58
Možno :)
yowie | 16.08.2018 | 09:18
hmmm. Načeloma niti ne - Ustavitev ali parkiranje na vozišču je dovoljeno, ob tem je potrebno upoštevati določene omejitve = bližina prehoda za pešče, križišče, prometni znaki...no prepovedano je tudi ustavljenja ali parkiranje "v predoru, galeriji in podvozu, ter na viaduktu, mostu in nadvozu" (65. člen ZPrCP).
romascenko | 16.08.2018 | 15:43
Tanka je meja med biti sarkastičen in biti neumen.. 
zaskrbljen.državljan | 14.08.2018 | 18:58
Spoštovani, izpustili ste 17. člen zakona o prekrških, ki določa omejitev višine globe v Republiki Sloveniji. Poleg tega lahko fizična oseba vozi avto vreden 200.000 € po eurotaxu, vendar po zakonu globa ne more biti visoka 5000 €. 17.člen zakona o prekrških prilagam spodaj. 
Vir: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5110
                         17. člen 
(1) Globa se lahko predpiše v razponu ali v določenem znesku.

(2) Z zakonom ali z uredbo Vlade Republike Slovenije se lahko predpiše globa v razponu:

-    za posameznika od 40 do 1.200 eurov;

-    za pravno osebo, samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, od 400 do 125.000 eurov;

-    za odgovorno osebo pravne osebe ali odgovorno osebo samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorno osebo posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, in za odgovorno osebo v državnem organu ali v samoupravni lokalni skupnosti od 40 do 4.100 eurov.

(3) Globa, ki se predpisuje v določenem znesku, je lahko predpisana za posameznika in za odgovorno osebo v določenem znesku do 600 eurov, za pravno osebo, samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, pa v določenem znesku do 2.000 eurov.

(4) Za prekrške s področja davkov in carin se lahko z zakonom predpiše globa v večkratniku oziroma v odstotku od davka oziroma carine, ki bi jo bilo treba plačati, oziroma od vrednosti predmeta, v zvezi s katerim je bil storjen prekršek. Globa, določena v skladu s tem odstavkom, ki se izreče v postopku zaradi prekrška, ne sme biti višja od najvišjega zneska, določenega z drugim, tretjim oziroma petim odstavkom tega člena.

(5) Z zakonom se sme predpisati za najhujše kršitve s področja varstva naravnih bogastev, okolja in ohranjanja narave, s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, s področja varnosti in zdravja pri delu, dela in zaposlovanja na črno ter delovnih razmerij, s področja socialnega varstva, s področja davkov, financ, carin, varstva konkurence in državnih blagovnih rezerv za posamezne prekrške, katerih narava je posebno huda zaradi višine povzročene škode oziroma višine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zaradi storilčevega naklepa oziroma njegovega namena koristoljubnosti, trikrat višjo globo od tiste, ki je predvidena v drugem in tretjem odstavku tega člena.

(6) Z odlokom samoupravne lokalne skupnosti se lahko predpiše samo globa v določenem znesku:

-    za posameznika in odgovorno osebo do 400 eurov;

-    za pravno osebo, samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, do 1.400 eurov.

(7) Globe, plačane za prekrške, so prihodek države oziroma samoupravne lokalne skupnosti, če so plačane za prekrške, ki jih je pravnomočno izrekel prekrškovni organ te samoupravne lokalne skupnosti, ki je za odločanje o prekrških pooblaščen z zakonom, s katerim so določeni ti prekrški. Globe, plačane za prekrške, ki so predpisani z odloki samoupravnih lokalnih skupnosti, in pravnomočno izrečene z odločbami prekrškovnih organov samoupravne lokalne skupnosti, so prihodek tiste samoupravne lokalne skupnosti, katere predpis je bil kršen.
anekdota | 22.08.2018 | 22:33
 
Mislim, da je to zakonsko že urejeno. Res pa, da niso tako visoke kazni, kot predlagate. Morda bi bilo smiselno kazen povišati.