Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Uvedba cerkvenega davka
 
TB
Ogledov: 2975
Predlog ustvarjen 13.08.2018
Z odzivom organa 01.10.2018
Zadnja sprememba 12.08.2018 17:06:25

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (17)  
moderator UKOM
Odziv objavljen: 01.10.2018

Odziv Ministrstva za kulturo

Ministrstvo za kulturo (MK) ugotavlja, da naslovni predlog zaradi različnosti slovenske in nemške ustavne ureditve razmerij med državo in verskimi skupnostmi in slovenskega načela ločenosti države in verskih skupnosti, ni primeren za nadaljnjo obravnavo. V nadaljevanju tega dokumenta vam MK posreduje obrazložitev svojega mnenja.

MK ugotavlja, da nemška ureditev cerkvenega davka temelji na izrecni ureditvi cerkvenega davka v nemški ustavi (glejte šesti odstavek 137. člena Weimarske ustave v povezavi z 140. členom Temeljnega zakona oziroma zvezne ustave Zvezne Republike Nemčije z dne 23. 5. 1949), ki daje pravico do pobiranja cerkvenega davka vsem verskim skupnostim, ki imajo status organizacije javnega prava .

Slovenska ustava izrecno ne opredeljuje pravne subjektivitete verske skupnosti, vendar so v našem pravnem sistemu verske skupnosti po načelu ločenosti države in verskih skupnosti institucije civilnega prava oziroma pravne osebe zasebnega prava. Navedenemu stališču pritrjujeta tudi mednarodna pogodba - Sporazum med Republiko Slovenijo in Svetim sedežem o pravnih vprašanjih oziroma ustavnosodna praksa - interpretativna odločbe ustavnega sodišča št. Rm-1/02 (Uradni list RS, št. 118/03) in Zakon o verski svobodi (Uradni list RS, št. 14/07, 46/10 – Odločba US in 40/12 – ZUJF in 100/13; v nadaljnjem besedilu: ZVS). Tako 40. točka obrazložitve navedene interpretativna odločba ugotavlja, da imenovani sporazum ne daje pravne podlage za priznanje javnopravnega statusa teritorialnih in personalnih institucij Katoliške Cerkve. Določba tretjega odstavka 6. člena ZVS izrecno določa, da so registrirane cerkve in druge verske skupnosti pravne osebe zasebnega prava.