Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Padavinski davek za demontažne tende, senčnike
 
Ferenc
Ogledov: 1434
Predlog ustvarjen 28.06.2018
Arhivirano
Zadnja sprememba 26.06.2018 18:17:15

  Predlog   Število glasov   Komentarji (25)  

 Gostinci, ki imajo svoje demontažne tende, ki enako lovijo dež kot strehe stanovanjskih objektov, kjer stojijo ti lokali,  ne plačujejo odpadne padavinske vode.  Demontažne tende so streha gostinskega objekt, za katere bi morala veljate določbe Uredbe, ki nalaga plačevanje odpadne padavinske vode.  

Količino padavinske odpadne vode v 13. členu določa Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS, št. 87/12, št. 109/12, v nadaljevanju Uredba), ki izvajalcu JGS za obračun storitev odvajanja in čiščenja padavinske odpadne vode nalaga, da upošteva povprečno letno količino padavin v obdobju zadnjih petih let v vašem geografskem območju, ki so izmerjene pri meritvah državne mreže meteoroloških postaj (ARSO - http://meteo.arso.gov.si/ ) in preračunane na površino strehe, s katere se padavinska odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo ali čisti na čistilni napravi.

Povprečna letna količina padavin obdobja zadnjih petih let na 1 m2 površine strehe znaša 1,4287 m, posledično mesečno količino za obračun storitev izračunate po naslednji formuli: površina strehe m2*1,4287m/12mesecev.

Predlagam, da se spremenijo določbe navedene Uredbe, ki nalaga plačevanje odpadne padavinske vode in hkrati tudi posledično določbe zakona o graditvi objektov. 

 


Ključne besede padavinski davek, demontažne tende, senčniki, padavinske vode
Kategorija: Davki in finance


Zadnji komentarji:

zamislit | 02.08.2018 | 10:49
Plačniki storitev odvajanja in čiščenja padavinske odpadne vode so uporabniki objektov, ki odvajajo padavinsko odpadno vodo v javno kanalizacijo z zasebnih utrjenih površin, ki niso večje od 100 m2 in pripadajo objektu.Navedeno pomeni, da so zavezanci za plačilo tovrstnih storitev le uporabniki objektov z zasebnih utrjenih površin, ne pa tudi uporabniki javnih utrjenih površin.

razlaga Oddeleka za gospodarske dejavnosti in promet MOL-a
Ferenc | 01.08.2018 | 13:41
Odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo z zasebnih utrjenih površin, ki niso večje od 100 m2 in pripadajo objektu, iz katerega se odvaja komunalna odpadna voda ali padavinska odpadna voda s streh je ena od nalog javne službe , ki jo določa Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 in 76/17), kakor tudi Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 9/18).
Skladno z Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Ljubljana je uporabnik lastnik ali drug uporabnik objekta ali industrijski uporabnik, katerega objekt je priključen na sistem odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, ki se odvajajo v javno kanalizacijo, ter lastnik ali uporabnik objekta, kjer se odpadna voda odvaja v nepretočno ali obstoječo pretočno greznico ali malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE.
Izvajalec javne službe skladno s prvim odstavkom 24. člena prej navedenega odloka izstavi račun uporabniku objekta (kja sodi v pojem uporabnika je navedeno v prejšnjem odstavku), ki je priključen na javno kanalizacijsko omrežje ali greznico ali malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, in se zanje zagotavlja javna služba.
Glede na zgoraj navedeno, so uporabniki objektov, ki odvajajo padavinsko odpadno vodo v javno kanalizacijo z zasebnih utrjenih površin, ki niso večje od 100 m2 in pripadajo objektu plačniki storitev odvajanja in čiščenja padavinske odpadne vode.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, JP Vodovod-Kanalizacija
heizenberg | 01.08.2018 | 13:02
Do obdavčitve vdihanega zraka na osnovi vitalne kapacitete pljuč očitno ni več prav daleč.
Ferenc | 18.07.2018 | 12:50
V sklopu gostinskega vrta pri posameznem lokalu je možna začasna postavitev senčnikov za zaščito pred soncem in dežjem (glede na določila Odloka o posebni rabi javnih površin v lasti MOL).
Vendar ne glede na to ali so senčniki postavljeni, ali ne, ali so odprti ali zaprti....?, ne vplivajo na količino padavin, ki pade na tla, ko dežuje (meteorna voda). 
 
Lep pozdrav, 
MOL, ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA
Referat za načrtovanje javnih površin in prenovo
Poljanska 28, SI-1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA
Ferenc | 18.07.2018 | 12:50
Komentar je bil izbrisan.
Razlog: podvojen komentar
Ferenc | 13.07.2018 | 12:16
Odgovor JP VO-KA Ljubljana:
 
»Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o. ne zaračunava nikakršnega davka. Skladno z uredbo o oblikovanju cen, ki je stopila v veljavo v letu 2014, se je del stroška, ki odpade na odvajanje in čiščenje padavinske vode, začel zaračunavati tistim, ki padavinsko vodo dejansko tudi odvedejo v kanalizacijo.
 
Evidenco streh, za katere se zaračunava odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, imamo vzpostavljeno v podjetju."
 
Ferenc | 10.07.2018 | 17:04
Nekatere "občine" v Sloveniji se zaradi dejstva, da ni sistematične ureditve evidence podatkov o površinah streh po objektih niso odločile za uvedbo te dajatve.
Ferenc | 10.07.2018 | 16:59
 Niti tende niti samostoječi senčniki gostinskih lokalov ob vseh stavbah nimajo urejenega odvoda meteorne vode preko žlebov in odtočnih cevi v jaške kanalizacije stavb, torej ne morejo biti osnova za obračunavanje kakršnihkoli prispevkov iz naslova vodarine, ki bi jih dobavitelj (Vodovod-Kanalizacija Lj.) lahko obračunaval. Poleg tega gre zagotovo za začasno postavitev, ki jo uporabniki lokalov izvajajo v času poletne sezone. Katere dajatve zaradi koriščenja javnih površin uporabniki (lastniki ali najemniki) gostinskih lokalov na teh lokacijah plačujejo, pa se lahko preveri pri pristojnih mestnih službah, ki te najeme izvajajo in nadzirajo. 
Ferenc | 09.07.2018 | 09:56
Za primerjavo Ljubljanske občine z drugimi občinami... Piranska je zanimiva, ali se padavinske vode v Piranu iztekajo kar v morje , medtem, ko se v Ljubljani ne smejo v Ljubljanico ... ?????
Ferenc | 06.07.2018 | 09:53
Problematika zaračunavanja davka padavinskih voda s streh 

Vzpostavitev cene za obračunavanje davka na padavinske vode s streh je pri komunalnih podjetjih povzročila veliko težav in nejasnosti. Sprašujemo se, ali je smiselno oz. ali je zaračunavanje padavinskih voda s streh optimalna rešitev? Prav gotovo je potrebno urediti problematiko odvajanja padavinskih voda iz utrjenih površin. Okoljski cilji Evrope in Slovenije so, da čim več padavinskih voda ponikne in da se vodo čim dlje časa zadrži. Ni namen, da bi se, kljub večanju mest in urbanizaciji, povečevali kanalizacijski sistemi in čistilne naprave. Potrebno je padavinski in fekalni sistem ločiti tako, da se v kanalizacijo in čistilno napravo odvajajo pretežno fekalne odplake, padavinske vode pa v največji meri ponikamo. Vendar po našem mnenju ne na takšen način, kot se ga je lotila naša država in občine, to je z davkom. Problemi oziroma nejasnosti, ki jih vidimo, so : 

1.Lastniki objektov nimajo nobenega vpliva na to, kakšno kanalizacijo bo občina izvedla na področju, kjer stoji nek objekt. Sedaj so lastniki objektov v mestu naenkrat postavljeni pred dejstvo, da bi morali nič krivi pričeti plačevati odvajanje padavinskih voda, alternative pa sploh nimajo. 

2.Na istem delu omrežja, kjer mora individualni lastnik po novem plačevati odvajanje padavinskih voda s streh, odvajanja padavinskih voda iz cest in javnih površin, ki predstavljajo večino odvedene padavinske vode, pa ne plačuje nihče. Po logiki bi jo 
moral plačati lastnik, TO SO PREDVSEM OBČINE, te pa seveda nočejo zagotavljati v proračunu teh sredstev in so pri pripravljalcu zakonodaje izposlovale dikcijo, da se odvajanje padavinskih voda iz javnih površin ne plačuje. Breme so torej v celoti prenesli na lastnike strešnih površin. Padavinska voda s streh predstavlja le 13,5 % deleža v omrežju in 6% očiščene vode v čistilni napravi.

3.Če se je že uvedel obračun odvajanja padavinskih voda s streh, kako ga narediti pošteno? Določiti je potrebno površine streh, kar je še najlažje, nato pa še utrjene površine, ki niso strehe, a se iz njih odvaja padavinska voda v kanalizacijo (npr.dovozi, parkirišča, zelenice, dvorišča). Vsega tega se ne da točno določiti.
Določitev količine padavin na leto, ki je osnova za obračun, je nov približek.Večina objektov, iz katerih se padavinske vode odvajajo v javno kanalizacijo je več stanovanjskih. Potrebno bo preučiti, kako znotraj teh objektov razdeliti vodo, ki pade na skupno streho, ob upoštevanju skupnih prostorov, kleti, kako razdeliti padavinsko vodo, ki pade na dvorišče. Potrebno bo torej vzpostaviti novo bazo 
podatkov, ki temelji na več predpostavkah:


V preteklosti je bil marsikateri investitor prisiljen, da je tudi padavinske vode priključil na javno kanalizacijo, čeprav bi lahko odvajanje vode rešil s ponikovanjem. Še več, prisiljen je bil investirati v kanalizacijo, vsajposredno, preko komunalnega prispevka. 
•
V nekaterih občinah in tudi komunalah ni kadra, znanja in ni baz podatkov, ki so potrebne za izračun cene odvajanja in čiščenja padavinskih voda. 
•
V Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih ob
činskih gospodarskih javnih služb varstva okolja je točno definirano, kaj je sestavni del v kalkulaciji lastne cene odvajanja in lastne cene 
čiščenja odpadnih komunalnih voda in po enaki logiki tudi padavinskih odpadnih voda ( gre za vse stroške rednega 
obratovanja). Prav tako je definirano, kaj je sestavni del omrežnine (amortizacija objektov infrastrukture in zavarovalnine). Določeno je tudi, da morajo vse občine sprejeti cene po metodologiji iz predmetne Uredbe in to bi se moralo urediti do konca marca 2014. Nekatere občine so to izpolnile, nekatere ne. Seveda se javni 
kanalizacijski sistemi med seboj od primera do primera razlikujejo in zato se mora za vsak sistem posebej pridobiti potrebne podatke in iz njih izračunati ceno. Da ne bi bilo prevelikih neupravičenih razlik v izračunanih cenah po občinah, država zbira podatke o sprejetih cenah in lastnostih (tehničnih karakteristikah) sistemov in 
bo iz teh podatkov poskušala določiti med seboj primerljive sisteme, ki bi morali imeti tudi primerljive cene storitev. Ta primerjava
naj bi bila orientacija - tako za državo kot za lokalne skupnosti, ki cene pripravljajo. Pred kratkim so na državnem nivoju objavili takšno primerjavo, vendar je takoj prišlo do spora med občinami in 
izvajalci javnih služb. Primerjave naj ne bi bile narejene na dovolj dobrih skupnih imenovalcih, skratka da sploh niso primerljive in uporabne tako, kot je bilo mišljeno. Zahtevali so dopolnitve in mislimo, da sebo na tem, da bo zadeva res uporabna, moralo narediti še veliko. 
•
Kako pošteno določiti ceno odvajanja padavinske vode, ob upoštevanju dejstva, da se del padavinske vode odvede vse do CČN in se jo tam celo očisti (gre čez več črpališč in skozi celotni proces čiščenja), del pa se je razbremeni na več razbremenilnikih, ki so izvedeni na javni kanalizaciji do CČN? Merjenje teh pretokov na vseh razbremenilnikih in ČN je le teorija. Kako pri rednem 
vzdrževanju mešanega kanalizacijskega sistema (npr.visokotlačno 
čiščenje kanalov, sanaciji litoželeznih pokrovov, sanaciji cevovodov, deratizaciji...) določiti, kakšen del stroška je nastal zaradi odvajanja komunalnih odpadnih voda in kakšen del zaradi odvajanja padavinskih voda? 
•
Do sedaj je kakovosten elaborat objavilo le Komunalno podjetje Celje. Iz elaborata se da razbrati njihov pristop in če ga pregledamo, vidimo, da imajo vhodne podatke za izračun cene odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda povsem ločene od podatkov za odvajanje in čiščenje padavinskih voda, enako pri omrežnini. 
Probleme, ki jih vidimo pri obračunu padavinskih voda, so nekako rešili in prišli do potrebnih podatkov, s katerimi operirajo v elaboratu. Takšen pristop je verjetno imel v mislih tudi pripravljalec uredbe, a v vhodnih podatkih je kljub vsemu kar kup ocen. 

Menimo, da bi bilo v našem primeru najpametneje, da se vsi stroški odvajanja komunalnih in padavinskih voda seštejejo in se formira ena cena odvajanja, ki bi jo plačevali vsi uporabniki omrežja javne kanalizacije, ne glede na to ali so priključeni na javno kanalizacijo samo s komunalnimi, ali s komunalnimi in padavinskimi odpadnimi vodami (nenazadnje - javne površine, ki predstavljajo glav
ni del površin iz katerih dotekajo padavinske vode v javno kanalizacijo, lahko koristimo vsi). Novim objektom, kjer je 
možno ponikovanje, pa se prepove odvajanje padavinskih voda v kanalizacije. V primeru, da se tega ne držijo, se jim zaračuna taksa v višji višini, kajti investitor je imel možnost 
ureditve drugačnega odvajanja. 

Ustrezne službe, ki so pripravljale Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, bi jo morale prebivalcem ustrezno predstaviti predvsem iz vidika, zakaj se uvajajo dajatve na padavinske vode. Žal pa iz dneva v dan v časopisih prebiramo, kako je to le še ena potegavščina za pobiranje denarja, ter da je Slovenija ena redkih držav, kjer se bo takšna dajatev pobirala. Vse to so le nepreverjeni podatki, kajti večina evropskih držav ima urejene takse na padavinske vode že mnogo let. Ljudje bi se morali zavedati, da je kanalizacija javna dobrina, ki jo je potrebno vzdrževait in nadgrajevati, zato pa so potrebna finančna sredstva, ki jih je potrebno na nek način zbrati. Torej bi se morali z zakonom načeloma strinjati, drži pa tudi, da je uredba napisana preveč nejasno in bi se morala urediti na ravni države, ne pa da mora vsako komunalno podjetje urediti svoje podatke ter 
da bodo plačevali le posamezniki. Ostali, ki tudi uporabljajo javne površine, na katerih se zbere največ padavinskih voda, pa so plačila oproščeni. Naslednja stvar glede dajatev - ali se bodo ta zbrana sredstva, ki so zbrana z namenom, da se ureja problematika padavinskih voda, res uporabila v te namene ? Ta problem se nam je, na žalost, nazorno pokazal decembra 2014 v primeru Mariborske občine ob finančnih težavah, ki na vsak način poskuša najti dodatna sredstva za krpanje proračuna. 
"Kot je povedal novi direktor mestne uprave Damjan Lah, v Mariboru »ni več šale«. Odhodki mesta so v zadnjih letih vsako leto za 10 do 12 odstotkov presegli prihodke, sedaj pa je zmanjkalo možnosti za nadaljevanje takšne prakse. Lah je napovedal nekatere ukrepe za izboljšanje finančne situacije, ki pa ljudem nikakor ne bodo všeč, je priznal, med njimi je tudi zaračunavanje vrtcev po ekonomski ceni, dvig komunalnih prispevkov in zaračunavanje odvajanja meteornih vod.

Iz besed političnih funkcionarjev se torej da razbrati, da bodo z zaračunavanjem odvajanja padavinskih voda krpali proračunsko luknjo, namesto da bi se denar, zbran s tem davkom, vračal, oziroma bi se moral investirati nazaj v vzdrževanje kanalizacijskega omrežja. V tem je, po našem mnenju, smisel direktive oz. uredbe, žal pa to poglavje spada v "druge vode". 
Vir:
https://dk.um.si/Dokument.php?id=70688In za izgradnjo SLO kanalizacij se danes pridobivajo evropska sredstva…
 
Področje trajnostne zasnove rešitev za kontrolirano odvodnjo padavinske vode v Sloveniji ni rešeno za vse enako. Rast prebivalstva, globalizacija in razvoj družbe rezultira v vedno večjo urbanizacijo naravnega okolja. Globalne podnebne spremembe povzročajo vedno pogostejše ekstremne padavinske pojave, slike preplavljenih trgov pa redno in bolj ali manj naključno polnijo častnike po svetu. Trajnostni razvoj je postal prioriteta na tako rekoč vseh področjih gospodarstva.
V Sloveniji že nekaj časa vsi predpisi zahtevajo prioritetno ponikanje padavinske vode, kjer je to le mogoče, izogibanje obremenjevanju mešanih kanalizacijskih sistemov in pripadajočih naprav. Evropski standardi (EN) ter tako tudi slovenski ne obravnavajo posebej zasnove ponikovalnih sistemov in naprav. 
Ferenc | 06.07.2018 | 09:47
Berite diplomsko delo Marka Fesela z naslovom »Odvajanje padavinske vode v podzemne ponikovalne sisteme, primerjava sistemov in ponudnikov ter stroškovna analiza teh sistemov po različnih krajih v Sloveniji« - https://dk.um.si/Dokument.php?id=70688 
7147 | 04.07.2018 | 20:05
Verjetno se vsi strinjamo, da je potrebno dotečeno vodo (komunalno ali padavinsko) nekam odvesti. Da se jo lahko odvede, je potrebno nekaj zgraditi ali drugače povedano komunalno opremiti zemljišče. Vir sredstev za novogradnje (razširjena reprodukcija) naj ne bi bila cena storitve odvajanja in čiščenja ampak končna finančna obveza interesenta/investitorja novogradnje. To omenjam zaradi tega, ker občine del stroška (amortizacija,najemnina) skupne cene po enoti odvajanja in čiščenja velikokrat uporabljajo kot priročen vir sredstev za druge namene preko integralnega proračuna občine, kamor se stekajo (in potem trošijo) finančna sredstva. Tak postopek posledično spremeni namembnost zaračunanega/fakturiranega vira sredstev – zelo podobno izrazu »pranje denarja«. Ampak, pustimo to. 
Omenim naj, da je pobuda o zaračunavanju odvajanja padavinske vode iz demontažnih tend na prvi pogled zanimiva, a žal 21. člen Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja določa,da (citiram):
»Enota količine storitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin je izražena v m3 opravljene storitve, za katero se šteje količina dobavljene pitne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo ali čisti na komunalni čistilni napravi«.
Iz tega sledi (naj bi), da gostinec odvajanje padavinske vode plačuje tako, da se količina določi na osnovi m3 porabljene pitne vode (sem večkrat prebral in mislim, da prav razumem). Pa tudi vsi drugi, povezani na tak komunalni sistem to tako plačujemo in ni potrebe, da bi se sekirali, kam naj bi nakazali sredstva za odvajanje in čiščenje padavinske vode iz strešne površine avtomobila ali bog ne daj avtobusa ali še celo vlaka.

Že 5.11.2013 sem o tovrstni problematiki pisal na ta blog, a brez kakršne koli reakcije: 
http://predlagam.vladi.si/webroot/idea/view/5202

»Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja« (URL 87/2012 in 109/2012) med drugim določa, da se ločeno obračunava:
a)   odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin, ter
b)   odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode s streh.
Merska enota za obračun dejavnosti pod
a) je m3 porabljene oz. dobavljene vode preko vodomera, za dejavnost pod
b) pa m3, določen kot poprečna količina padavin v zadnjih petih letih po podatkih pristojne inštitucije za določeno območje.
Ker »Uredba« kot taka vsebinsko natančno določa in opredeljuje vse bistvene elemente, potrebne za določitev končne cene dobave in odvajanja vode, ki naj bi jo plačal uporabnik za katerikoli primer, naveden v tej »Uredbi«, ni jasno oz. smiselno določilo, zakaj se odvajanje (in čiščenje) padavinske odpadne vode z javnih površin obračunava po merski enoti m3 porabljene oz. dobavljene vode preko vodomera, saj količina vode, dobavljene preko vodomera ni v popolnoma nobeni odvisnosti od količine padavinske odpadne vode, ki se odvaja (in čisti) iz javnih površin. Pri tem opisu sicer še manjka odvajanje padavinskih odpadnih voda iz utrjenih zasebnih površin, odvajanje zalednih voda preko kanalizacijskih sistemov, ipd. Iz vsebine »Uredbe« je pravzaprav možno zaključiti, da se odvajanje (in čiščenje) padavinske odpadne vode med drugim deloma tudi iz avtocestnih površin financira v odvisnosti od porabe (pitne ?) vode preko vodomerov, kar po vsej verjetnosti ne »zdrži vode«.
Tako glede na vsebinsko sicer natančno določene in opredeljene elemente, potrebne za določitev končne cene storitve ni razumljivo, zakaj uredbo dajalec kot ločenih postavk ne opredeli odvajanja (in čiščenja) padavinske odpadne vode iz javnih cestnih površin, iz javnih in zasebnih utrjenih površin in odvajanja zalednih voda. Že laični pogled na mestna območja, ki so kanalizirana, dopušča oceno, da od skupnih mestnih površin dosegajo strešne površine cca 40%, utrjene površine cca 30% in cestne površine (brez avtocest) preostalih cca 30%. Tako predmetna »Uredba« ločeno obravnava v osnovi najčistejšo meteorno vodo iz streh (namenoma beseda »odpadna« ni uporabljena), ki jo je »potrebno« čistiti le v primeru, če se odvaja preko mešanega kanalizacijskega sistema; odpadnih voda z javnih površin (ceste, utrjene površine, da o delih avtocest ne govorimo), ki pa jih je potrebno čistiti in (ocenjeno) predstavljajo cca 60%-no površinsko in s tem tudi količinsko vrednost, pa kot bistven element ne obravnava ločeno.
Nadalje je potrebno izpostaviti še problem, ki je prisoten v definiciji stopnje izkoriščenosti zmogljivosti infrastrukture javne službe kot razmerja med dejansko izkoriščenostjo zmogljivosti infrastrukture javne službe in največjo projektirano zmogljivostjo infrastrukture javne službe.
Pri dimenzioniranju meteorne kanalizacije veljajo pravila, ki jih verjetno pozna tudi uredbo dajalec, da se kanalizacijski sistem dimenzionira na 50 ali 100-letna povratne vode (odvisno od ekonomske utemeljenosti obravnavanega območja). Mimogrede: nobena stopnja amortizacije vgrajenega materiala ali opreme ni manjša od dveh %, kar pomeni 50-letno dobo. To dejstvo torej omogoča, da se obratovanje »predragih« (dimenzioniranih na 100-letne povratne vode), vendar pravilno dimenzioniranih kanalizacijskih sistemov obračunava dražje, kot je bilo tehnično pravilno projektirano in zgrajeno.
Še huje se ta problem odrazi pri mešanem kanalizacijskem sistemu, kjer se 100%-na (že prej pojasnjeno, da po vsej verjetnosti predimenzionirana) kapaciteta kanala tehnično deli na 5-10% za potrebe odvajanja komunalne odpadne vode in 90-95% za potrebe odvajanja padavinske vode (!?)
Mogoče bi se lahko ta »predimenzioniranost« na področju amortizacije smiselno uporabila kot del elementa cene iz naslova »posebne storitve izvajalca« (11.člen) ?
Navedeni problemi v predmetni »Uredbi« niso opredeljeni niti niso podana izhodišča za njihovo poenoteno obravnavo in dopuščajo veliko možnosti tako občinam kot lastnicam komunalne infrastrukture in tudi izvajalcem tovrstne javne službe, da sicer ob pravilnem upoštevanju vseh ostalih določil (torej gledano iz pravnega vidika zakonito) pri novem določanju cen komunalnih storitev dosežejo tako rekoč kakršne koli hočejo cene za »nove« storitve, ki jih sedaj sicer že izvajajo v okviru obstoječih cen, ki so (ali naj bi bile) tudi pod drobnogledom pristojnih organov.
Prepričani smo lahko, da bodo prihodki tako občine kot izvajalca tovrstne javne službe po izdelavi novih (drugačnih ?) cen bistveno višji od dosedanjih za opravljanje enakih storitev v enakem obsegu, kot dosedaj. Res pa je, da bodo (so) imeli izvajalci tovrstne javne službe kar precej dela in nepotrebnih stroškov, da določijo vrednost neznanke, ki jo je dosedaj predstavljala skupna površina vseh streh z ugotovitvijo, kako in kam se odvaja po domače povedano dež ob dejstvu, da so vsaj javne površine že sedaj precej natančno določene.
In javne površine uporabljajo vsi, ne le tisti, ki so priključeni na kanalizacijski sistem.
Predlagana rešitev:
a)   odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode z javnih površin se obračunava po priznanih stroških izvajalca javne službe, in sicer za odvajanje preko ločene meteorne kanalizacije brez upoštevanja amortizacije oz. ekvivalenta najemnine po definiciji te »Uredbe«; za odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode preko mešanega sistema kanalizacije pa z upoštevanjem amortizacije oz. ekvivalenta najemnine. Dejavnost se financira iz proračuna občine (uporaba javnih površin ni omejena na individualne uporabnike kanalizacijskega sistema)
b)    odvajanje padavinske odpadne vode s streh se obračunava po priznanih stroških izvajalca javne službe, in sicer za odvajanje preko ločene meteorne kanalizacije brez upoštevanja amortizacije oz. ekvivalenta najemnine po definiciji te »Uredbe«; za odvajanje padavinske odpadne vode preko mešanega sistema kanalizacije pa z upoštevanjem amortizacije oz. ekvivalenta najemnine.
Dejavnost se financira s mesečnim plačilom uporabnikov in sicer po poenostavljeni metodi:
 A = mesečni strošek uporabnika
B = skupna površina kanaliziranega območja občine (100%)
C = skupna površina javnih površin
D = skupna površina streh
E = površina strehe uporabnika
F = priznani letni skupni stroški izvajalca javne službe
G = amortizacija
      A = (F : D x E): 12   in A = ((F+G) : D x E) : 12
 Pripis: V kolikor je izpostavljena problematika z moje strani napačno razumljena in morebiti niti ne obstoja, se opravičujem.

znalček | 11.07.2018 | 16:00
Dvomim, da se je kdo uspel prebiti skozi vaš prispevek.
znalček | 04.07.2018 | 16:12
Nekaj vam ni jasno. Zaračunava se le za vodo, ki gre v kanalizacijo. Če gre v ločeno kanalizacijo (za meteorne vode) je potrebno plačati tudi izgradnjo in vzdrževanje te kanalizacije. Če gre pa vse skupaj v običajno kanalizacijo, je pa k vsemu treba dodati še stroške čistilne naprave. Čistilna naprava namreč stane zelo podobno, če skozi njo pretakamo čisto deževnico ali pa , oprostite, drek. Če imate odtok deževnice iz strehe speljan v ponikalnico, v reko ali v cisterno, potem se prispevka ne plača.
trdoleska | 04.07.2018 | 08:08
Če crkne meni krava, naj sosedu crkneta dve.