Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Nove postavke na plačnem listu - bruto strošek delodajalca in delež namenjen državi
 
MrSoca
Ogledov: 2007
Predlog ustvarjen 19.04.2018
Z odzivom organa 18.06.2018
Zadnja sprememba 18.04.2018 17:44:07

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (7)  
moderator UKOM
Odziv objavljen: 18.06.2018

Odziv Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Plačilo za delo je eden pomembnih elementov delovnega razmerja kot dvostranskega razmerja med delavcem in delodajalcem. Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 odl. US, v nadaljevanju ZDR-1) kot splošen predpis na področju delovnih razmerij vsebuje temeljne določbe o plačnem sistemu v posebnem tretjem poglavju in poleg sestavin plače določa nadomestila plače, povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, odpravnino ob upokojitvi, posebej varuje enako plačilo ne glede na spol ter določa čas, način in kraj plačila ter pravila v zvezi z zadržanjem in pobotanjem izplačila plače. Glede pravil za izplačevanje plače ZDR-1 v okviru 135. člena določa, da se plača, povračila stroškov v zvezi z delom in drugi prejemki delavca izplačujejo v skladu z zakonom preko bančnega računa delavca, s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti pa se lahko določi drugačen način izplačevanja povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov delavca. Plača mora biti delavcu na razpolago na določen plačilni dan. Določena je dolžnost delodajalca, da delavcu do konca plačilnega dne izda pisni obračun, iz katerega so razvidni podatki o plači, nadomestilu plače, povračila stroškov v zvezi z delom in drugi prejemki, do katerih je delavec upravičen na podlagi zakona, kolektivne pogodbe, splošnega akta delodajalca ali pogodbe o zaposlitvi, obračun in plačilo davkov in prispevkov ter plačilni dan. Iz pisnega obračuna morajo biti razvidni tudi podatki o delavcu in delodajalcu.

Prav tako ZDR-1 v okviru četrtega odstavka 135. člena določa obveznost delodajalca, da najkasneje do 31. januarja delavcu izda pisni obračun plač in nadomestil plač za preteklo koledarsko leto, iz katerega sta razvidna tudi obračun in plačilo davkov in prispevkov.

Poudariti velja, da je pisni obračun plače verodostojna listina, na podlagi katere lahko delavec neposredno predlaga sodno izvršbo, zato mora pisni obračun plače vsebovati vse bistvene podatke, ki so potrebni, da lahko učinkuje kot verodostojna listina.

Priloge: