Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Plačilo RTV prispevka za nazaj in ne vnaprej
 
numerouno
Ogledov: 1989
Predlog ustvarjen 03.04.2018
Z odzivom organa 21.05.2018
Zadnja sprememba 03.04.2018 09:04:41

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (3)  
moderator UKOM
Odziv objavljen: 21.05.2018

Odziv Ministrstva za kulturo

Ministrstvo za kulturo odgovarja, da je prispevek za opravljanje radijske in televizijske dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: RTV-prispevek) posebna oblika javnopravne dajatve, ki ga je v skladu s prvim odstavkom 31. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B, 105/06 – odl. US, 26/09 – ZIPRS0809-B in 9/14; v nadaljnjem besedilu: ZRTVS-1) dolžan plačevati vsak, ki ima radijski ali televizijski sprejemnik oziroma drugo napravo, ki omogoča sprejem radijskih oziroma televizijskih programov na območju Republike Slovenije, kjer so zagotovljeni tehnični pogoji za sprejem vsaj enega programa RTV Slovenija. Višina mesečnega RTV-prispevka je določena z zakonom, in sicer v prvem odstavku 32. člena ZRTVS-1, obveznost njegovega plačila do 15. dne v mesecu za tekoči mesec pa je določena v prvem odstavku 389. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17 in 13/18 – ZJF-H).

Ker gre pri obveznosti plačila RTV-prispevka za zakonsko obveznost, te ni možno enačiti z obveznostmi plačila za storitve, ki so po svoji pravni naravi obligacijske in izvirajo iz pogodbeno-naročniško razmerja (npr. dobava električne energije itd.). Plačilo RTV-prispevka zato tudi ne predstavlja plačila naročenih ali dejansko uporabljenih storitev, saj je obveznost plačila RTV-prispevka na podlagi zakona podana ne glede na to, ali zavezanec tudi dejansko uporablja ali koristi storitve RTV Slovenja oz. spremlja njene programe. Ker se z RTV-prispevkom zagotavljajo potrebna sredstva za opravljanje radijske in televizijske dejavnosti, tj. za izvajanje zakonsko določene javne službe RTV Slovenije, morajo biti sredstva zagotovljena sproti, torej s plačilom za tekoči mesec, ne pa za nazaj.

Glede na navedeno menimo, da je zadevni predlog neutemeljen.

 

Priloge: