Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Vsem državljanom prijazna uprava, tudi živečim v tujini, diskriminacija stalnih naslovov
 
blazv
Ogledov: 2274
Predlog ustvarjen 29.03.2018
Z odzivom organa 05.06.2018
Zadnja sprememba 28.03.2018 16:06:51

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (2)  
moderator UKOM
Odziv objavljen: 05.06.2018

Odziv Ministrstva za notranje zadeve

v pristojno reševanje smo prejeli predlog, posredovan preko spletnega orodja predlagam.vladi.si., ki se med drugim nanaša na vročitev novega osebnega dokumenta po pošti v tujino. Državljan, ki ima stalno prebivališče v tujini, v predlogu navaja, da je potrebno za nov osebni dokument zaprositi osebno na upravni enoti ali ambasadi, vendar ti, če zanj zaprosiš na upravni enoti med dopustom in obiskom pri sorodnikih, uradnik dokumenta ne zna poslati po pošti v tujino. Po celi EU obstaja pošta s povratnico in neugodno je pisati pooblastila sorodnikom, ki osebno izkaznico dvignejo in s pošto pošljejo naprej.

V pobudi državljan izpostavlja tudi pridobitev digitalnega kvalificiranega potrdila in predlaga, da naj država neha diskriminirati med stalnimi naslovi v Sloveniji in tujini na vseh ravneh. Ministrstvo za notranje zadeve je kot pristojno ministrstvo v nadaljevanju pripravilo elemente na odgovor pobude zgolj v delu, ki se nanaša na vročitev osebnega dokumenta. Kar se tiče pridobitve digitalnega kvalificiranega potrdila, pojasnjujemo, da bo v tem delu odgovor podalo pristojno Ministrstvo za javno upravo. Kar se tiče nediskriminacije med naslovi v Sloveniji in tujini pa pojasnjujemo, da Zakon o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 52/16, v nadaljevanju ZPPreb-1) določa le možnosti in pogoje za prijavo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji in stalnega naslova v tujini, pogojevanje pridobitve posameznih pravic s prijavljenim stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji pa je pravzaprav stvar vse druge materialne zakonodaje, ki urejajo posamezne pravice (npr. iz pristojnosti Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti do denarne socialne pomoči in drugih pravic s področja družinskega in socialnega varstva ter pravic vojnih veteranov in vojnih invalidov, iz pristojnosti Ministrstva za šolstvo in šport do subvencije vrtca, štipendiranja,.....), zato se do pobude v tem delu ne opredeljujemo.

Analiza obstoječega stanja
Zakon o osebni izkaznici (Uradni list RS, št. 35/11, v nadaljevanju ZOIzk-1) v 14. členu med drugim določa, da se osebna izkaznica vroči pri organu, pristojnem za izdajo osebne izkaznice ali po pošti, v nujnih primerih (npr.: zdravljenje, bolezen oziroma smrt ožjega družinskega člana, nujni službeni opravki) pa tudi pri izdelovalcu osebnih izkaznic. Osebna izkaznica, izdana na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije, se vroči na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije. Četudi zakon pri načinu vročitve osebne izkaznice v 14. členu ne razlikuje med naslovom v Republiki Sloveniji in naslovom v tujini, pa je vročitev osebne izkaznice po pošti mogoča zgolj na naslov za vročanje. Drugi odstavek 8. člena ZOIzk-1 namreč izrecno določa, da prenos vlog za izdajo osebnih izkaznic in personaliziranih osebnih izkaznic med organi, pristojnimi za izdajo osebnih izkaznic, in izvajalcem, ki skladišči in personalizira osebne izkaznice ter vročitev osebne izkaznice na naslov za vročanje izvaja podjetje ali organizacija, registrirana za prenos poštnih pošiljk, na način, ki zagotavlja zaščito, varnost in sledljivost poštnih pošiljk. Slednje je izredno pomembno, saj sta osebna izkaznica in potni list identifikacijska dokumenta, morebitna izguba dokumenta na pošti pa lahko pomeni možnost zlorabe identitete s strani tretje osebe.

Naslov za vročanje opredeljuje ZPPreb-1, ki v 2. členu določa, da je »naslov za vročanje« naslov prijavljenega stalnega ali začasnega prebivališča posameznika v Republiki Sloveniji, ki je namenjen vročanju poštnih pošiljk državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti ter pravnih in fizičnih oseb, če drug zakon ne določa drugače. Skladno s 7. členom ZPPreb-1 posameznik ob prijavi stalnega prebivališča, stalnega naslova v tujini ali spremembe stalnega naslova v tujini navede tudi naslov za vročanje, vendar le, če ima prijavljeno začasno prebivališče v Republiki Sloveniji. 25. člen ZPPreb-1 izrecno določa, da ima posameznik lahko naslov za vročanje na naslovu prijavljenega stalnega ali začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji ter, da ima posameznik lahko le en naslov za vročanje.

Analiza predloga in razlogi za njegovo (ne)primernost
Državljan s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji lahko ob vložitvi vloge za izdajo osebne izkaznice izbira med načinom vročitve osebne izkaznice osebno na upravni enoti ali na naslovu za vročanje v Republiki Sloveniji s priporočeno poštno pošiljko. ZOIzk-1 omogoča vročitev osebne izkaznice tudi pri izdelovalcu osebnih izkaznic, praviloma istega dne, ko je vloga za izdajo osebne izkaznice vložena. Zgolj, če je bila vloga sprejeta na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu v tujini, je mogoča vročitev v tujini (pri pristojnem organu), saj ne glede na možnost vročanja priporočene pošiljke s povratnico, pošiljanje pošte na naslov državljana (kamorkoli) v tujino, ne more zagotoviti zadostne stopnje varnosti in sledljivosti. Tudi Ministrstvo za zunanje zadeve zagotavlja sledljivost prenosa osebnih izkaznic z območja Republike Slovenije do diplomatskega predstavništva in konzulata v tujini preko diplomatske, in ne običajne pošte.

Glede na to, da je zaradi morebitnih zlorab identitete s strani tretje osebe in poškodb pošiljke pri vročanju, potrebno vročitev uradnih dokumentov zagotoviti na način, ki zagotavlja zaščito, varnost in sledljivost poštnih pošiljk ter, da je skladno z veljavno zakonodajo v nujnih primerih mogoča vročitev osebnega dokumenta pri izdelovalcu osebnih izkaznic, in sicer istega dne kot je podana vloga za izdajo osebne izkaznice, ocenjujemo, da predlog ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Veljavna zakonodaja omogoča tudi državljanu s stalnim naslovom v tujini, da pridobi osebno izkaznico v Sloveniji v najkrajšem možnem času, neodvisno od poslovnega časa upravne enote oziroma Pošte Slovenije, ki sicer opravljata vročitev osebnih izkaznic, izdanih na upravni enoti v Republiki Sloveniji. Hkrati se vloge za izdajo osebnih dokumentov izseljencev, če so te podane na upravnih enotah v Sloveniji, obravnavajo kot nujne.


Odziv Ministrstva za javno upravo

Aplikacija za pridobitev digitalnih potrdil SIGEN-CA na Upravnih enotah ima ravno za namen, na katerega državljan opozarja, opcijo izbire pošiljanja pisemske ovojnice na drugi naslov (sem spada tudi naslov v tujini). V strukturirani obliki je namreč v Centralnem registru prebivalstva, od koder se podatki črpajo, zapisan le stalni naslov v Sloveniji, medtem ko je morebitni stalni naslov v tujini naveden le v obliki prostega besedila in bi zato bil pri njegovem vnosu potreben ročni poseg referenta, torej podobno kot v opisani situaciji. Podatkov o stalnem naslovu na zahtevku referent seveda ne more spreminjati, lahko pa na željo državljana vnese drugi naslov (tudi naslov v tujini), na katerega želi prejeti pošto. Kljub temu, da izvajamo stalna izobraževanja referentov, ki sprejemajo zahtevke za potrdila SIGEN-CA, dotična referentka ustreznega postopka ni poznala, saj najverjetneje še ni imela primera za pošiljanje pošte na naslov v tujino. Na koncu je pravilno postopala, saj je pridobila potrebne informacije in postopek ustrezno zaključila.

 

Priloge: