Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Javna objava plač na RTV
 
toxico
Ogledov: 3100
Predlog ustvarjen 19.02.2018
Z odzivom organa 10.07.2018
Zadnja sprememba 16.02.2018 21:03:46

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (3)  
moderator UKOM
Odziv objavljen: 10.07.2018

Odziv Ministrstva za javno upravo

V skladu s prvim odstavkom 38. člena  Zakona o sistemu plač v javnem sektorju; ZSPJS (Uradni list RS, št.58/2008 - plačna lestvica pred prehodom), 108/09-UPB13, 107/09-odl.US, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11, 27/12-odl.US, 40/12; ZUJF, 46/13, 25/14 - ZFU in 50/14, 82/15, 23/17-ZDOdv, 67/17 -  ZSPJS) so plače v javnem sektorju javne, pri čemer so javnosti dostopni podatki o delovnem mestu, nazivu ali funkciji, o osnovnih plačah, o dodatkih ter delu plače za delovno uspešnost, razen dodatka za delovno dobo.

Ne glede na določbo omenjenega prvega odstavka 38. člena so javnosti po postopku, ki ga ureja Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/03), dostopni individualni podatki o znesku celotne bruto plače vsakega javnega uslužbenca in vsakega funkcionarja brez zmanjšanja za morebitne odbitke iz naslova izvršbe, kreditov ali drugih osebnih obveznosti (šesti odstavek 38. člena ZSPJS). Na osnovi zapisanega lahko tudi zavod RTV objavlja podatke o plačah oziroma zneske bruto plače za vse svoje zaposlene.

Ministrstvo za javno upravo pa nekatere podatke o plačah (tudi za zaposlene na zavodu RTV) že objavlja na spletnem portalu plač javnega sektorja.