Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Številčenje vlog na sodišču
 
Irena Gasperlin
Ogledov: 2561
Predlog ustvarjen 15.01.2018
Z odzivom organa 06.03.2018
Zadnja sprememba 12.01.2018 15:35:07

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (3)  
moderator UKOM
Odziv objavljen: 06.03.2018

Odziv Ministrstva za pravosodje

V zvezi z navedenim predlogom uvodoma pojasnjujemo, da na normativni ravni način poslovanja sodišč v posameznih zadevah določa 11. poglavje Zakona o sodiščih (ZS; Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A, 63/13, 17/15 in 23/17 – ZSSve), ki podrobnejšo ureditev načina poslovanja sodišč v posameznih vrstah zadev, podrobnejša pravila o dodeljevanju zadev posameznim sodnikom kot tudi pisarniško tehnično poslovanje sodišč odkazuje na ureditev s podzakonskim predpisom, to je sodnim redom.

Sodni red (Uradni list RS, št. 87/16), ki je začel vejati 1. januarja 2017, v 3. poglavju z naslovom »Delo sodne pisarne« določa, kako sodišče osnuje sodni spis. Kadar se pisanje nanaša na zadevo, ki se pri sodišču še ne vodi, se vpiše v ustrezni vpisnik in osnuje nov spis tako, da se v desnem zgornjem kotu novega pisanja vpiše označbo vpisnika, zaporedno številko vpisa in vse štiri številke letnice, ki se ji dodata redna in listovna številka spisa, označi in uredi morebitne priloge, naloži popis spisa in vse skupaj vloži v ustrezni ovitek, ki se ga opremi s potrebnimi označbami. Pisanja, ki se nanašajo na zadevo, ki se pri sodišču že vodi, se vpišejo v popis spisa, opremijo z opravilno, redno in listovno številko ter vložijo v ustrezni spis. Vse pisanja se vložijo v spis po rednih številkah, kot so vpisana v popisu spisa. V vsakem spisu se sproti torej vodi popis spisa, ki vsebuje kratko vsebino posameznega pisanja, njegovo redno in listovno številko, število prilog in kje se te hranijo, če zaradi obsežnosti ali iz drugih razlogov ne morejo biti priložene spisu, ter datum prejema pisanja oziroma izdelave pisanja. Še podrobnejša oblika in vsebina posameznih sodnih vpisnikov, imenikov, pomožnih knjig in tipiziranih obrazcev za poslovanje sodišč in učinkovito vodenje postopkov ter statistično poročanje je v skladu z 82. členom ZS predpisana v Pravilniku o obliki in vsebini posameznih sodnih vpisnikov, imenikov, pomožnih knjig in tipiziranih obrazcev, ki je objavljen na spletnih straneh sodišč.

Glede na vse zgoraj navedeno menimo, da je pobuda, kot jo naslavlja državljan v zvezi s številčenjem vlog na sodiščih, v omenjenih predpisih že ustrezno normirana.

 

Priloge: