Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


(Raz)prodaja državnega premoženja
 
Ferenc
Ogledov: 1848
Predlog ustvarjen 29.08.2017
Z odzivom organa 10.10.2017
Zadnja sprememba 24.08.2017 10:29:37

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (4)  
moderator UKOM
Odziv objavljen: 10.10.2017

Odziv Ministrstva za javno upravo

Ministrstvo za javno upravo meni, da tak predlog ni primeren za nadaljnjo obravnavo, saj Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13- ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1I, 14/15-ZUUJFO in 76/15; v nadaljnjem besedilu: ZSPDSLS) že sedaj v načelu gospodarnosti (4.člen) določa, da je stvarno premoženje države, ki ga noben upravljavec trajno ne potrebuje za opravljanje svojih nalog, treba prodati ali z oddajo v najem ali na drug ustrezen način zagotoviti njegovo gospodarno rabo. Ob tem upravljavcu v drugem odstavku istega člena nalaga, da je postopke ravnanja s stvarnim premoženjem treba voditi učinkovito, s čim manjšimi stroški in na podlagi metod, ki omogočajo najugodnejše rezultate za državo. ZSPDSLS v nadaljevanju (6., 7., in 8.člen) vsebuje tako načelo javnosti, preglednosti kot tudi načelo enakega obravnavanja, ki že zagotavljajo izvedbo jasnih in transparentnih postopkov prodaje državnega stvarnega premoženja.

Nepremično premoženje večje vrednosti, kadar je posamezna ocenjena vrednost nepremičnine enaka ali višja od 20.000 EUR, se prodaja po metodi javne dražbe oziroma javnega zbiranja ponudb. Za navedeni metodi pa zakon v drugem odstavki 21. člena, ki ureja postopek javne dražbe določa, da se izvedba javne dražbe objavi na krajevno običajen način v lokalni skupnosti in na svetovnem spletu. Pri metodi javnega zbiranja ponudb pa je v drugem odstavku 22. člena določeno, da se javno zbiranje ponudb objavi na svetovnem spletu. Za javno zbiranje ponudb je predvideno tudi, da se po prejemu ponudb lahko opravijo dodatna pogajanja z namenom, da se doseže za prodajalca ugodnejša ponudba. Ob tem poudarjamo, da se skladno s predhodno omenjenim načelom gospodarnosti mnogi upravljavci stvarnega premoženja pri prodajah poleg objav na spletnih straneh upravljavca že poslužujejo tudi objav na specializiranih spletnih straneh namenjenih prodajam stvarnega premoženja (npr. nepremičnine.net, avto.net, v dnevnem časopisju), ki omogočajo večji nabor potencialnih interesentov za nakup tako, da o prodaji oz. razprodaji stvarnega premoženja v tajnosti ni mogoče govoriti. Prav z namenom doseganja večje preglednosti in javnosti ravnanja s stvarnim premoženjem predlog novega Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti v prihodnje predvideva tudi vzpostavitev enotnega spletnega portala, na katerem bodo med drugim na enem mestu zbrane tudi objave prodaj stvarnega premoženja v lasti države.

 

Priloge: