Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Čistilne naprave
 
kolibri1973
Ogledov: 1431
Predlog ustvarjen 14.08.2017
Z odzivom organa 10.10.2017
Zadnja sprememba 10.08.2017 21:46:19

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (5)  
moderator UKOM
Odziv objavljen: 10.10.2017

Odziv Ministrstva za okolje in prostor

Uvodoma poudarjamo, da je bilo skladno s zahtevami Direktive sveta o čiščenju komunalne odpadne vode (91/271/EGS) v povezavi s Pristopno pogodbo RS k EU potrebno v vseh aglomeracijah (tj. območjih zgoščene poselitve s predpisano izgradnjo javne kanalizacije) z obremenitvijo enako ali večjo kot 2.000 PE zagotoviti kanalizacijske sisteme za komunalno odpadno vodo ter predpisano čiščenje komunalne odpadne vode. Glede na dejstvo, da je odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne voda javna gospodarska služba v pristojnosti lokalnih skupnosti, so za investicije v tovrstno infrastrukturo pristojne občine.

V zvezi z vašo konkretno pobudo pa poudarjamo, da imajo obalna mesta (tj. zlasti na območjih večjih aglomeracij) v veliki meri izgrajeno infrastrukturo za odvajanje in odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, in sicer se na Čistilni napravi Koper (84.500 PE) čistijo odpadne vode iz občin Koper, Izola ter Ankaran, na ČN Piran (33.000 PE) pa odpadne vode občine Piran. Izgradnja infrastrukture v preteklih letih je potekala tudi s pomočjo sredstev EU skladov. Roki za predpisano opremljanje z infrastrukturo za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode so v aglomeracijah z obremenitvijo enako ali večjo kot 2.000 PE potekli najkasneje v letu 2015 (vmesna roka 2008 in 2010).

Velja opozoriti še, da je predpis, ki ureja izvajanje javne službe ter oskrbovalne standarde za opremljenost aglomeracij in območij izven meja aglomeracij, Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/15; uredba). V manjših aglomeracijah, z obremenitvijo manjšo od 2.000 PE, kjer se odpadna voda še ne izteka v javno kanalizacijo, predpisani roki za opremljanje z javnim kanalizacijskim omrežjem in čistilno napravo za čiščenje komunalne odpadne vode po uredbi potečejo konec leta 2021 oz. 2023. Nadalje v skladu z navedenim predpisom velja, da morajo za področja izven meja aglomeracij, v katerih ni predpisano opremljanje z javno kanalizacijo, lastniki objektov za odpadno vodo iz svojih objektov praviloma zagotoviti individualne ureditve odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.

Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS, št. 64/2012, 64/2014, 98/2015) v zvezi z zmanjševanjem onesnaževanja okolja zaradi emisije snovi in toplote, ki nastajata pri odvajanju komunalne, industrijske in padavinske odpadne vode ter njihovih mešanic v vode, določa mejne vrednosti emisije snovi in toplote, vrednotenje emisije snovi in toplote, ukrepe preprečevanja emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda, ukrepe zmanjševanja emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda, druge ukrepe zmanjševanja emisije snovi, pogoje za odvajanje odpadnih voda in obveznosti investitorjev oz. upravljavcev naprav, ki se nanašajo na pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja. Komunalno, industrijsko odpadno vodo ali mešanico odpadnih voda je prepovedano odvajati neposredno v kopalne vode na morju ali dele morja iz predpisa, ki ureja določitev delov morja, kjer je kakovost vode primerna za življenje in rast morskih organizmov. Prav tako je padavinsko odpadno vodo, razen padavinske odpadne vode s streh, prepovedano odvajati čez posamične iztoke neposredno v kopalne vode na morju. Za posamezno vrsto objektov, naprav, posamezno onesnaževalo ali posamezno degradirano območje, so lahko navedena vprašanja s posebnim predpisom lahko urejena tudi drugače.

V predpisu, ki ureja kakovost vode za življenje in rast morskih školjk in morskih polžev, se nekatere določbe nanašajo na varstvo morja. Za obratovanje naprave ali čistilne naprave, ki odvaja odpadne vode v morje ali somornico, je treba pridobiti okoljevarstveno dovoljenje v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo. Poleg navedenega pa je potrebno v tem primeru v okoljevarstvenem dovoljenju določiti tudi: kraj izpusta odpadne vode, merilna mesta za merjenje parametrov onesnaževanja, program obratovalnega emisijskega monitoringa za ugotavljanje parametrov onesnaževanja in način ocenjevanja vpliva emisije snovi in toplote zaradi odvajanja odpadnih vod na parametre kakovosti in parametre onesnaževanja na območju vode za morske školjke in morske polže. Navedeni predpis opredeljuje tudi, kaj mora biti razvidno iz dokumentacije, ki je priložena k vlogi za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja ter v katerem primeru se vloga za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja zavrne (da odvajanje odpadne vode čezmerno obremenjuje okolje in je voda za školjke in polže, na katero odvajanje odpadne vode iz naprave/čistilne naprave pomembno vpliva, čezmerno obremenjena).