Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Denarna kazen za odvržene smeti
 
igor863
Ogledov: 2458
Predlog poslan 23.05.2017
Z odzivom organa 01.08.2017
Zadnja sprememba 20.05.2017 11:26:01

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (2)  
moderator UKOM
Odziv objavljen: 01.08.2017

Odziv Ministrstva za okolje in prostor

V Uredbi o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15) je v prvem odstavku 17. člena določeno, da je odpadke prepovedano puščati v okolju, jih odmetavati ali z njimi nenadzorovano ravnati. Ne gre za novo določbo, saj je takšno prepoved vsebovala že Uredba o ravnanju z odpadki iz leta 2008.

Nadzor nad izvajanjem Uredbe o odpadkih opravljajo inšpektorji, pristojni za varstvo okolja. Če gre za puščanje ali odmetavanje odpadkov na kmetijskih zemljiščih pa opravljajo nadzor tudi inšpektorji, pristojni za kmetijstvo. Za te prekrške so zagrožene globe v višini 10.000 - 30.000 evrov za pravno osebo, 6.000 - 20.000 evrov za samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, 2.000 - 4.100 evrov za odgovorno osebo prej naštetih oseb ter 100 - 300 evrov za posameznika.

Dodajamo pa še, da je prepoved smetenja na javnih površinah urejena s predpisi lokalnih skupnosti, ki v skladu z zakonom določajo obvezno občinsko gospodarsko javno službo urejanja in čiščenja javnih površin. Ti predpisi določajo tudi prepovedi za posameznike in pravne osebe, organe, pristojne za nadzor, in globe. Predpise lokalnih skupnosti najdete v Registru lokalnih skupnosti.

V Mestni občini Ljubljana (MOL) velja Odlok o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin (Uradni list RS, št. 11/09 z vsemi spremembami), s katerim je prepovedano odmetavanje odpadkov na občinskih cestah in javnih zelenih površinah, organ, pristojen za nadzor, je Inšpektorat Mestne uprave MOL, predpisane pa so tudi globe za kršitev prepovedi odmetavanja odpadkov za posameznike, za pravne osebe in fizične osebe ter za odgovorne osebe pravnih in fizičnih oseb.

Na podlagi zapisanega zaključujemo, da je predlog že ustrezno obravnavan v veljavnih predpisih o varstvu okolja.