Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Prepoved prodaje in uporabe pirotehničnih izdelkov
 
lppgregy
Ogledov: 2625
Predlog poslan 30.12.2013
Z odzivom organa 20.02.2014
Zadnja sprememba 26.12.2013 21:57:10

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (8)  
moderator UKOM
Odziv objavljen: 20.02.2014

Odziv Ministrstva za notranje zadeve

I. Veljavna ureditev:

Prodajo in uporabo pirotehničnih izdelkov ureja Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (Uradni list RS, št. 35/08), ki pirotehnične izdelke glede na vrsto uporabe, namen, raven nevarnosti in raven hrupa, razvršča v kategorije 1, 2, 3, 4 (ognjemetni izdelki), T1 in T2 (pirotehnični izdelki za odrska prizorišča) ter P1 in P2 (drugi pirotehnični izdelki). Ognjemetne izdelke kategorije 1, 2, T1, P1 in fontane ter baterije in kombinacije iz kategorije 3, lahko kupujejo in uporabljajo fizične osebe, vse ostale izdelke iz kategorije 3, ter kategorij 4, T2 in P2 pa lahko kupujejo, posedujejo ali uporabljajo le pravne osebe ali podjetniki, ki imajo ustrezno dovoljenje za promet s pirotehničnimi izdelki.

Prostorsko ter časovno je omejena prodaja in uporaba le ognjemetnih izdelkov kategorije 1, katerih glavni učinek je pok (sem sodijo predvsem nenevarne pirotehnične igrače, ki predstavljajo zelo majhno nevarnost, povzročajo zanemarljivo raven hrupa in so namenjeni uporabi v strnjenih naseljih, vključno z izdelki, ki so namenjeni uporabi v stanovanjskih zgradbah in drugih zaprtih prostorih). Prodaja ognjemetnih izdelkov kategorije 1, katerih glavni učinek je pok, je dovoljena od 19. do 31. decembra, njihova uporaba pa je dovoljena od 26. decembra do 2. januarja. Ostali pirotehnični izdelki se lahko uporabljajo in prodajajo skozi celo leto. Izjema so le ognjemetni izdelki kategorije 2 in 3, katerih glavni učinek je pok (to so npr. petarde, svetlobne petarde), saj je njihova prodaja, uporaba in posest prepovedana. Ti izdelki vsebujejo večjo količino neto mase eksplozivnih snovi v posameznem izdelku zaradi česar povzročajo večjo jakost poka oziroma hrupa in lahko pomenijo večjo nevarnost za zdravje uporabnika, ljudi ter varnost premoženja.

Organizirano uporabo pirotehničnih izdelkov na javnih prireditvah ureja že veljavni Zakon o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 64/11 - uradno prečiščeno besedilo). Navedeni zakon v 13. členu določa, da za prireditve na katerih se uporabljajo predmeti, zaradi katerih je lahko ogroženo življenje ali zdravje ljudi ali premoženje (med te sodijo tudi pirotehnični izdelki) upravna enota izda dovoljenje. V postopku za izdajo dovoljenja za prireditev, katere sestavni del je tudi ognjemet, (izvajanje ognjemeta pa je priprava in izvedba pirotehničnih učinkov po naročilu ali vsaka uporaba pirotehničnih izdelkov kategorije 3, ki jih lahko uporabljajo le strokovne usposobljene osebe, ter kategorij 4, T2 in P2) mora organizator priložiti elaborat za izvedbo ognjemeta, ki pa ga izdela izvajalec ognjemeta, ki mora imeti ustrezno dovoljenje, da se s tovrstno dejavnostjo lahko ukvarja ter ustrezen certifikat o strokovni usposobljenosti. Pri izdelavi elaborata mora izvajalec ognjemeta upoštevati določbe Pravilnika za izvajanje ognjemetov (Uradni list RS, št. 104/08). V postopku izdaje dovoljenja za javno prireditev pa mora organizator izkazati da bo poskrbljeno za red, da ne bosta ogrožena življenje in zdravje udeležencev ali drugih oseb oziroma premoženje, da ne bo ogrožen javni promet in da ne bo nedopustno obremenjeno okolje.
 

II. Primernost oziroma neprimernost predloga za nadaljnjo obravnavo:

Mnenja smo, da popolna prepoved prodaje in uporabe pirotehničnih sredstev v tem trenutku ni smiselna, saj se je z vstopom v Evropsko unijo odprtost naših meja še povečala in s tem posledično tudi dostopnost pirotehničnih izdelkov v tujih državah. Nobena sosednja država take prepovedi ne pozna, pač pa so same proizvajalke pirotehničnih izdelkov in imajo dovoljeno uporabo pirotehničnih izdelkov z močnejšimi polnitvami kot pri nas.

Obstoječa ureditev sledi določbam Direktive 2007/23/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. 5. 2007 o dajanju pirotehničnih izdelkov v promet, ki z julijem 2013 uvaja obvezno označitev pirotehničnih izdelkov z oznako CE, kar pomeni, da Evropa svojo politiko gradi na kakovosti izdelkov in ne na prepovedi uporabe pirotehničnih izdelkov. Z oznako CE bodo označeni izdelki, ki bodo testirani v akreditiranih laboratorijih in ne bodo povzročali nepotrebne obremenitve okolja ter bodo varni za uporabo. Ravno zaradi zagotovitve višje ravni varnosti pri uporabi pirotehničnih izdelkov je bila navedena direktiva prenovljena z Direktivo 2013/29 z 12. junija 2013 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z dostopnostjo pirotehničnih izdelkov na trgu. Prenovljena direktiva dodatno zavezuje tudi vse gospodarske subjekte v dobavni verigi pirotehničnih izdelkov k večji skrbnosti in odgovornosti ter zagotavljanju vseh informacij o skladnosti izdelkov, kar tudi organom nadzora omogoča lažji nadzor in strožje sankcioniranje, z namenom, da se zagotovi največja raven zaščite, zdravja in varnosti uporabnikov ter preprečijo nesreče.

Ministrstvo za notranje zadeve bo v letošnjem letu zaradi prenosa prenovljene direktive pristopilo k spremembi Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih. Zaradi spremembe zakona bomo opravili analizo prodaje in uporabe pirotehničnih izdelkov v ostalih državah članicah, zlasti pa sosednjih državah, kakor tudi v sodelovanju z drugimi državnimi organi ter s strokovno javnostjo proučili vse do sedaj prejete pobude v zvezi s prodajo in uporabo pirotehničnih izdelkov (pobude za prepoved, pobude za liberalizacijo oziroma določene omejitve pri prodaji in uporabi).

 

Priloge: