Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Prepoved sklepanja aneksov za dodatna dela
 
sebor
Ogledov: 1698
Predlog poslan 12.08.2013
Z odzivom organa 08.10.2013
Zadnja sprememba 09.08.2013 01:03:44

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (7)  
moderator UKOM
Odziv objavljen: 08.10.2013

Odziv Ministrstva za finance

Javnonaročniška zakonodaja določa, da mora naročnik praviloma postopek javnega naročanja izvesti tako, da razpisno dokumentacijo in povabilo k oddaji ponudb objavi na portalu javnih naročil, če gre glede na vrednost za večje naročilo, pa tudi v Uradnem listu EU. Postopek s pogajanji brez predhodne objave lahko naročnik izvede izjemoma in le v primeru, da so izpolnjeni za to pogoji, ki so taksativno našteti v zakonu.

V primeru dodatnih dobav blaga oziroma dodatnih storitev ali gradenj lahko naročnik uporabi postopek s pogajanji brez predhodne objave, če:

  • bi zaradi zamenjave dobavitelja in dobave dodatnega blaga z drugačnimi tehničnimi lastnostmi nastalo neskladje ali nesorazmerne tehnične težave med obratovanjem in vzdrževanjem;
  • so dodatne storitve ali gradnje nastale zaradi nepredvidenih okoliščin in jih tehnično ali ekonomsko ni mogoče ločiti od prvotnega naročila oziroma so nujno potrebne za dokončanje javnega naročila.

Pri tem zakon določa, da skupna vrednost dodatnih storitev ali gradenj ne sme presegati 30 % vrednosti prvotnega naročila, čeprav zakonodaja EU določa višji odstotek (50 %).

Z namenom zagotavljanja večje transparentnosti v postopkih s pogajanji brez predhodne objave in učinkovitega pravnega varstva zoper morebitne kršitve pri oddaji javnih naročil zakon določa, da morajo naročniki pred pravnomočnostjo odločitve o oddaji naročila v tovrstnih postopkih na portalu javnih naročil oziroma v Uradnem listu EU objaviti posebno obvestilo, s katerim se zagotavlja predhodna transparentnost¸, neupravičeno izločeni ponudniki pa lahko vložijo zahtevo za varstvo svoje pravice, da sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila.

Da bi zamejili sklepanje aneksov oziroma uvedli več nadzora, je bilo z zadnjimi spremembami Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo) uvedeno tudi obvezo soglasje nadzornega organa pred sklenitvijo dodatka k pogodbi, če se z njim spreminja predmet pogodbe, in sicer ne glede na to, ali se spreminja obseg predmeta naročanja, cena ali vrednost pogodbe. Na ta način se zagotavlja večja transparentnost ter bolj preudarno in objektivno naročanje dodatnega blaga, storitev in gradenj ob upoštevanju temeljnih načel javnega naročanja.

 

Priloge: