Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Predlagam, da se ukine najmanj polovica teh komisij in delovnih teles od spodnjih naštetih.
 
mmar
Ogledov: 3058
Predlog poslan 16.05.2013
Z odzivom organa 05.07.2013
Zadnja sprememba 16.05.2013 09:07:47

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (16)  
Komisije, delovna telesa:
1. SLOVENSKA NACIONALNA KOMISIJA ZA UNESCO
2. SVET VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠTUDENTSKA VPRAŠANJA
3. MEDRESORSKA DELOVNA KOMISIJA ZA ČLOVEKOVE PRAVICE
4. MEDRESORSKA KOMISIJA ZA MEDNARODNO HUMANITARNO PRAVO
5. SVET VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INVALIDE
6. SVET VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA DUŠEVNO ZDRAVJE
7. SVET ZA INTEGRACIJO TUJCEV
8. SVET VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MLADINO
9. STROKOVNI SVET ZA IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN ZAPOSLOVANJE MLADIH
10. SVET ZA TURIZEM
11. STROKOVNI SVET ZA PROTIPOTRESNE UKREPE
12. SVET VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VPRAŠNJA NARODNIH SKUPNOSTI PRIADNIKOV NARODOV NEKDANJE SFRJ V SLOVENIJI
13. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO STROKOVNIH IN PRAVNIH TEMELJEV ZA NADALJNE POGOVORE Z ITALIJANSKO STRANJO O VPRAŠANJU VRAČANJA KULTURNIH DOBRIN, UMETNIŠKIH DEL, ARHIVOV TER TER KATASTRSKIH IN ZEMLJIŠKIH KNJIG IZ ITALIJE V SLOVENIJO
14. DELOVNA SKUPINA ZA TEHNIČNO KOORDINACIJO ZUNANJEPOLITIČNIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE SLOVENIJE
15. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA DELOVANJE REPUBLIKE SLOVENIJE V NATU
16. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA FRANKOFONIJO
17. KOORDINACIJSKI ODBOR ZA VPRAŠNJA NASLEDSTVA
18. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA VSTOP REPUBLIKE SLOVENIJE V ORGANIZACIJO ZA EKONOMSKO SODELOVANJE IN RAZVOJ (OECD)
19. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA NACIONALNA KONTAKTNA TOČKA ZA OSEBNO IN LAHKO OROŽJE (OLO)
20. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA SVET EVROPE
21. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO PREDLOGA BESEDILA ZAKONA O PRIVILEGIJIH IN IMUNITETAH MEDNARODNIH ORGANIZACIJ S SEDEŽEM V REPUBLIKI SLOVENIJI
22. DELOVNA SKUPINA ZA REŠEVANJE PROBLEMATIKE, VEZANE NA IZGRADNJO HIDRO ELEKTRARNE NA SPODNJI SAVI
23. KOMISIJA VLADE RS ZA ODPRAVO VZROKOV IN POSLEDIC VSEH VRST NELEGALNIH POSEGOV V PROSTOR IN KOPOV MINERALNIH SUROVIN
24. MEDRESORSKA KOORDINACIJSKA SKUPINA ZA IZVAJANJE KONVENCIJE O VARSTVU ALP - ALPSKA KONVENCIJA
25. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA UREDITEV IZVAJANJA DRŽAVNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE RAVNANJA S STRANSKIMI ŽIVALSKIMI PROIZVODI KATEGORIJE 1 IN 2
26. SLOVENSKI KOMITE ZA VPRAŠANJA SPREMEMBE PODNEBJA
27. MEDRESORSKA KOMISIJA ZA OBLIKOVANJE STALIŠČ REPUBLIKE SLOVENIJE DO PROBLEMATIKE PLINSKIH TERMINALOV V TRŽAŠKEM ZALIVU IN NJEGOVEM OBALNEM OBMOČJU
28. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA URESNIČEVANJE OKVIRNEGA SPORAZUMA O SAVSKEM BAZENU NA DELU SAVSKEGA BAZENA NA SLOVENSKEM OZEMLJU
29. MEDRESORSKA STROKOVNA KOMISIJA ZA PREGLEDOVANJE IN OCENJEVANJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZVEDBO INFRASTRUKTURNH UREDITEV HIDROELEKTRARN NA SPODNJI SAVI
30. MEDRESORSKA SKUPINA ZA PODNEBNE SPREMEMBE
31. DELOVNA SKUPINA ZA PROSTORSKE REŠITVE UMEŠČANJA PREDNOSTNIH NACIONALNIH INFRASTRUKTURNIH PROJEKTOV V PROSTOR
32. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA PODROČJE PROTIDOBAV
33. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA IMPLEMENTACIJO DIREKTIVE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA 2006/123/ES O STORITVAH NA NOTRANJEM TRGU
34. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA BOJ PROTI PIRATSTVU IN PONAREJANJU NA PODROČJU INTELEKTUALNE LASTNINE
35. KOMISIJA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NARODNI SKUPNOSTI
36. KOMISIJA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA DIALOG Z VERSKIMI SKUPNOSTMI
37. SVET ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ
38. PROGRAMSKI ODBOR ZA OBRAVNAVO IN OBLIKOVANJE STRATEŠKIH USMERITEV SID BANKE IN DRUGIH RAZVOJNIH FINANČNIH IN IZVEDBENIH INSTITUCIJ
39. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA USTANOVITEV URADA ZA ODVZEM PREMOŽENJSKE KORISTI PRIDOBLJENE S KAZNIVIM DEJANJEM
40. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA BOJ PROTI TRGOVINI Z LJUDMI
41. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA IZVEDBO DOKONČANJA PROJEKTA IZGRADNJE INFRASTRUKTURE ENOTNEGA DIGITALNEGA RADIJSKEGA OMREŽJA DRŽAVNIH ORGANOV REPUBLIKE SLOVENIJE
42. MEDRESORSKA PROJEKTNA SKUPINA, KI BO PRIPRAVILA JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO SOVLAGATELJA IN OPERATERJA ENOTNEGA DIGITALNEGA RADIJSKEGA OMREŽJA DRŽAVNIH ORGANOV (TETRA)
43. NACIONALNA KONTAKTNA TOČKA ZA SODELOVANJE REPUBLIKE SLOVENIJE V EVROPSKI MIGRACIJSKI MREŽI
44. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA REALIZACIJO PROJEKTA USTANOVITVE NACIONALNEGA PREISKOVALNEGA URADA
45. PROJEKTNI SVET ZA REALIZACIJO PROJEKTA USTANOVITVE NACIONALNEGA PREISKOVALNEGA URADA
46. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAKONA O MEDNARODNI ZAŠČITI
47. PROJEKTNA SKUPINA ZA PRIPRAVO IN IZVEDBO PROJEKTA ELEKTRONSKE OBJAVE JAVNIH NAROČIL
48. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA SODELOVANJE Z URADOM EVROPSKE KOMISIJE ZA BOJ PROTI GOLJUFIJAM ( OLAF)
49. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO NACIONALNEGA PROGRAMA FINANČNEGA IZOBRAŽEVANJA
50. STALNA MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA ELEKTRONSKA JAVNA NAROČILA
51. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA IZVAJANJE STROKOVNIH NALOG NA PODROČJU PROSTEGA PRETOKA KAPITALA V PROCESU VSTOPANJA REPUBLIKE SLOVENIJE V ORGANIZACIJO ZA EKONOMSKO SODELOVANJE IN RAZVOJ (OECD)
52. DELOVNA SKUPINA ZA REORGANIZACIJO IN PRIPRAVO CURS NA VSTOP HRVAŠKE V EU
53. DELOVNA SKUPINA ZA PREGLED IZVAJANJA PRILOGE G SPORAZUMA O VPRAŠANJIH NASLEDSTVA
54. STROKOVNA KOMISIJA ZA PRESOJO UTEMELJENOSTI SKLEPANJA PORAVNAV
55. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO NACIONALNEGA OGRODJA KVALIFIKACIJ SKLADNO Z EVROPSKIM OGRODJEM KVALIFIKACIJ
56. STROKOVNA SKUPINA ZA REDAKCIJO SLOVENSKIH BESEDIL MEDNARODNIH AKTOV, KI SE OBJAVLJAJO V URADNEM LISTU REPUBLIKE SLOVENIJE
57. KOMISIJA ZA PRAVNO REDAKCIJO SODB SODIŠČA EVROPSKIH SKUPNOSTI IN SODIŠČA PRVE STOPNJE
58. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO NAČRTA DEJAVNOSTI ZA OBVLADOVANJE MLADOLETNIŠKEGA NASILJA
59. KOMISIJA ZA REŠEVANJE VPRAŠANJ PRIKRITIH GROBIŠČ
60. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA IZBIRO MODELA STATUSNIH IN ORGANIZACIJSKIH SPREMEMB DRUŽBE DARS, D.D.
61. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA KOORDINACIJO IN NADZOR NAD IZVAJANJEM RESOLUCIJE O NACIONALNEM PROGRAMU VARNOSTI CESTNEGA PROMETA ZA OBDOBJE 2007-2011 (SKUPAJ ZA VEČJO VARNOST
62. KOORDINACIJA SLUŽB NA MORJU
63. STALNA MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA PODROČJE PRIPRAVE BOLJŠIH PREDPISOV IN ODPRAVO ADMINISTRATIVNIH OVIR
64. VLADNA POGAJALSKA SKUPINA
65. DELOVNA SKUPINA ZA SPREMLJANJE FINANČNIH UČINKOV PLAČNEGA SISTEMA
66. MEDRESORSKA KOORDINACIJSKA SKUPINA ZA PREGLED SISTEMA JAVNEGA NAROČANJA IN PRIPRAVE PREDLOGOV UKREPOV IN SPREMEMB ZAKONODAJE
67. KOORDINACIJSKI ODBOR ZA OPTIMIZACIJO IN RACIONALIZACIJO POSLOVNIH PROCESOV V JAVNEM SEKTORJU
68. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO USTREZNE REŠITVE GLEDE NADALJNJE UPORABE LETALA FALCON 2000 EX PO PRENEHANJU NAJEMNE POGODBE
69. MEDRESORSKA KOORDINACIJSKA SKUPINA ZA USKLAJEVANJE PRIPRAV ZA ZAŠČITO KRITIČNE INFRASTRUKTURE
70. MEDRESORSKA OPERATIVNA SKUPINA ZA IZVAJANJE NALOG, DOLOČENIH Z DRŽAVNIM NAČRTOM ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB UPORABI OROŽIJ ALI SREDSTEV ZA MNOŽIČNO UNIČEVANJE V TERORISTIČNE NAMENE OZIROMA TERORISTIČNEM NAPADU S KLASIČNIMI SREDSTVI
71. PROJEKTNA SKUPINA ZA IZBOLJŠAVO KAKOVOSTI V JAVNEM ZDRAVSTVU
72. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAKONA O URESNIČEVANJU NAČELA ENAKEGA OBRAVNAVANJA
73. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO PRVEGA PERIODIČNEGA NAČRTA RESOLUCIJE O NACIONALNEM PROGRAMU ZA ENAKE MOŽNOSTI ŽENSK IN MOŠKIH
74. DELOVNA SKUPINA ZA USKLAJEVANJE PRIPRAVE PROJEKCIJ JAVNIH IZDATKOV, KI SO POSLEDICA STARANJA PREBIVALSTVA
75. RAZVOJNO-POSLOVNI SVET ZA SLOVENCE PO SVETU
76. EKSPERTNA SKUPINA ZA VPRAŠANJA VARNOSTI V ZVEZI S KANDIDATURO REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SEDEŽ NADZORNEGA ORGANA GALILEO (GSA GALILEO SUPERVISORY AUTHORITY)
77. DELOVNA SKUPINA ZA ZUNANJE ODNOSE
78. DELOVNA SKUPINA ZA MEDNARODNO RAZVOJNO POMOČ
79. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA PRORAČUN
80. ODBOR ZAPRTEGA VZAJEMNEGA POKOJNINSKEGA SKLADA ZA JAVNE USLUŽBENCE V REPUBLIKI SLOVENIJI
81. MEDRESORSKA KOMISIJA ZA USKLAJEVANJE UKREPOV RAZVOJNE PODPORE POMURSKI REGIJI
82. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA IZVAJANJE KONVENCIJE O VAROVANJU IN SPODBUJANJU RAZNOLIKOSTI KULTURNIH IZRAZOV
83. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA NADALJEVANJE IN EVALVACIJO PROJEKTA NPU
84. DELOVNA PODSKUPINA ZA PODROČJE NORMATIVNE UREDITVE
85. DELOVNA PODSKUPINA ZA PODROČJE KADROV, DELOVNO PRAVNEGA STATUSA, MATERIALNO-TEHNIČNE PODPORE IN INFORMACIJSKE OPREME
86. DELOVNA PODSKUPINA ZA PODROČJE IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA
87. DELOVNA SKUPINA ZA PODROČJE PROTOTIPNIH REŠITEV
88. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO AKCIJSKEGA NAČRTA ZA IZVAJANJE RESOLUCIJ VARNOSTNEGA SVETA OZN 1325 IN 1820 O ŽENSKAH, MIRU IN VARNOSTI IN AKCIJSKEGA NAČRTA ZA ITVAJANJE RESOLUCIJ VARNOSTNEGA SVETA OZN 1539 IN 1612 O OTROCIH V OBOROŽENIH SPOPADIH
89. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA VODENJE PROJEKTA IZGRADNJE NOVO NAČRTOVANE STAVBE NUK II
90. MEDRESORSKA KOMISIJA ZA USKLAJEVANJE UKREPOV RAZVOJNE PODPORE POMURSKI REGIJI IN POKOLPJU
91. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA PROJEKT NORDIJSKI CENTER PLANICA
92. STALNA MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA SPREMLJANJE OBLIKOVANJA IN DELOVANJA SPODBUJEVALNO RAZVOJNE PLATFORME
93. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA IZVAJANJE SPREJETIH ZAVEZ NA 5. MINISTRSKI KONFERENCI O OKOLJU IN ZDRAVJU EVROPSKE REGIJE SVETOVNE ZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE
94. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO MODELA FINANCIRANJA INFRASTRUKTURNIH PROJEKTOV PO MODELU JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA
95. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA IZBIRO OBLIKE BODOČNIH STATUSNIH IN ORGANIZACIJSKIH SPREMEMB DRUŽBE DDC SVEOVANJE INŽENIRING, D.O.O.
96. STALNA MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA ZADEVE OECD NA OPERATIVNI RAVNI
97. KOORDINACIJSKA SKUPINA ZA PRIPRAVO STALIŠČ DO NASLEDNJE FINANČNE PERSPEKTIVE EU 2014+
98. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA PREUČITEV MOŽNOSTI POSEBNEGA UPOKOJEVANJA POLICISTOV
99. DELOVNA SKUPINA "ZUNANJI ODNOSI"
100. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA PROBLEMATIKO MLADOLETNIKOV BREZ SPREMSTVA
101. DELOVNA SKUPINA ZA PREUČITEV ZAKONODAJE, KI DOLOČA ORGANIZIRANOST IN FINANCIRANJE INVALIDSKIH ORGANIZACIJ V SLOVENIJI
102. DELOVNA SKUPINA ZA CELOVITO OBRAVNAVO PROBLEMATIKE IZBRISANIH
103. DELOVNA SKUPINA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA REVIZIJO UVRSTITEV DELOVNIH MEST IN NAZIVOV V PLAČNI SKUPINI C3 IN ODPRAVO UGOTOVLJENIH ANOMALIJ
104. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA PREUČITEV SISTEMSKIH UKREPOV ZA PREPREČEVANJE DAVČNIH UTAJ PRI ZAVEZANCIH, KI POSLUJEJO Z GOTOVINO
105. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA PREUČITEV MOŽNOSTI ZA UVELJAVITEV 37. ČLENA AKTA O PRISTOPU ČEŠKE REP., REP. ESTONIJE, REP. CIPER, REP. LATVIJE, REP. MADŽARSKE, REP. MALTE, REP. POLJSKE, REP. SLOVENIJE IN SLOVAŠKE REP.K EVROPSKI UNIJI
106. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA PODPORO SKRBNIKU OSREDNJE SPLETNE STRANI ZA PODROČJE FINANČNEGA IZOBRAŽEVANJA
107. DELOVNA SKUPINA VLADE RS ZA REVIZIJO UVRSTITEV DELOVNIH MEST IN NAZIVOV INŠPEKTORJEV IN PRISTANIŠKIH NADZORNIKOV V PLAČNI SKUPINI C6 IN ODPRAVO UGOTOVLJENIH ANOMALIJ
108. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO IZRAČUNOV STROŠKOV LETENJA Z LETALOM DASSAULT FALCON 2000 EX
109. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA e-SOCIALA - ZAGOTOVITEV PODATKOVNIH VIROV ZA IZVAJANJE ZAKONA O UPRAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV
110. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO ZAKONA O AVTOHTONI ITALIJANSKI IN MADŽARSKI NARODNI SKUPNOSTI
111. MEDRESORSKA KOMISIJA ZA SPREMLJANJE DRŽAVNEGA NAČRTA ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB JEDRSKI ALI RADIOLOŠKI NESREČI
112. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA SPREMLJANJE SPORAZUMA O ZAPOSLOVANJU VRHUNSKIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV V MINISTRSTVU ZA OBRAMBO - SLOVENSKA VOJSKA, MINISTRSTVU ZA NOTRANJE ZADEVE - POLICIJA IN MINISTRSTVU ZA FINANCE - CARINSKA UPRAVE
113. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA EVALVACIJO DOSEDANJIH POSTOPKOV PRI PROSTORSKEM UMEŠČANJU DRŽAVNE CESTE OD PRIKLJUČKA NA AVTOCESTI A1 PRI ŠENTRUPERTU DO PRIKLJUČKA VELENJE JUG
114. DELOVNA SKUPINA ZA KOORDINACIJO RAZVOJNEGA NAČRTOVANJA IN USKLAJEVANJA UKREPOV EKONOMSKE POLITIKE
115. DELOVNA SKUPINA - SREDNJEROČNI MAKROEKONOMSKI OKVIR IN FISKALNO PRAVILO
116. DELOVNA SKUPINA - PODJETNIŠTVO IN KONKURENČNOST
117. DELOVNA SKUPINA VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST IN INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA
118. DELOVNA SKUPINA - TRG DELA
119. DELOVNA SKUPINA - IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT
120. DELOVNA SKUPINA - KULTURA
121. DELOVNA SKUPINA - ENERGETIKA
122. DELOVNA SKUPINA - PROMET IN PROMETNA INFRASTRUKTURA
123. DELOVNA SKUPINA - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO IN PREHRANA
124. DELOVNA SKUPINA - OKOLJSKA IN PROSTORSKA POLITIKA
125. DELOVNA SKUPINA - SOCIALNA POLITIKA
126. DELOVNA SKUPINA - ZDRAVSTVENO VARSTVO
127. DELOVNA SKUPINA - NACIONALNA VARNOST, OBRAMBA IN ZUNANJE ZADEVE
128. DELOVNA SKUPINA - UPRAVLJANJE SISTEMOV JAVNE UPRAVE
129. DELOVNA SKUPINA - KREPITEV INSTISTUCIJ PRAVNE DRŽAVE, SVOBODE IN VARNOSTI
130. MEDRESORSKA SKUPINA ZA IZVAJANJE DRUGE FAZE SVETOVNEGA PROGRAMA ZA IZOBRAŽEVANJE ZA ČLOVEKOVE PRAVICE
131. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA SLOVENSKEGA KULTURNO-INFORMACIJSKEGA CENTRA V AVSTRIJI (SKICA)
132. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO NOVE STRATEGIJE OBVLADOVANJA GOSPODARSKE KRIMINALITETE V REPUBLIKI SLOVENIJI
133. MEDRESORSKA KOORDINACIJSKA SKUPINA ZA OBLIKOVANJE CELOVITE PROSTORSKE ZASNOVE MATIČNEGA KRASA, KI BO IZDELANA V OKVIRU PARTNERSKEGA ČEZMEJNEGA PROJEKTA KRAS-CARSO
134. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO ZAKONA O GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH
135. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAKONA O URESNIČEVANJU NAČELA ENAKEGA OBRAVNAVANJA
136. DELOVNA SKUPINA ZA OBLIKOVANJE NAČINA POVEZOVANJA PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA Z RAZVOJNIM NAČRTOVANJEM NA REGIONALNI RAVNI
137. MEDRESORSKA KOORDINACIJSKA SKUPINA ZA IZVAJANJE RESOLUCIJE O TRAJNOSTNEM RAZVOJU DINARSKEGA GORSTVA
138. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO CELOVITE INSTITUCIONALNE UREDITVE PODROČJA ZAGOTAVLJANJA ENAKOSTI IN VARSTVA PRED DISKRIMINACIJO
139. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA ZELENO DAVČNO REFORMO
140. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA PROJEKT PREDSEDOVANJA REPUBLIKE SLOVENIJE ORGANOM EVROPSKIH ŠOL
141. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA SODELOVANJE S CENTROM JUGOVZHODNE EVROPE ZA ODKRIVANJE IN PREGON KAZNIVIH DEJANJ
142. DELOVNE SKUPINE, področje EU
143. DELOVNA SKUPINA ZA EVROPSKE ZADEVE
144. DELOVNA SKUPINA ZA SPLOŠNE IN INSTITUCIONALNE ZADEVE
145. DELOVNA SKUPINA "LIZBONSKA STRATEGIJA"
146. DELOVNA SKUPINA "VARNOST IN OBRAMBA"
147. DELOVNA SKUPINA "MEDNARODNA RAZVOJNA POMOČ"
148. DELOVNA SKUPINA "STRUKTURNA IN REGIONALNA POLITIKA
149. DELOVNA SKUPINA "PRISELJEVANJE IN AZIL"
150. DELOVNA SKUPINA "POLICIJSKO SODELOVANJE IN DROGE"
151. DELOVNA SKUPINA "PRAVOSODNO SODELOVANJE"
152. DELOVNA SKUPINA "CIVILNA ZAŠČITA"
153. DELOVNA SKUPINA ZA MAKROEKONOMSKO POLITIKO IN EMU
154. DELOVNA SKUPINA "FINANČNE STORITVE IN PROSTO GIBANJE KAPITALA"
155. DELOVNA SKUPINA "OBDAVČENJE"
156. DELOVNA SKUPINA "PRORAČUN"
157. DELOVNA SKUPINA "CARINSKA UNIJA"
158. DELOVNA SKUPINA "ZAKONODAJNE ZADEVE"
159. DELOVNA SKUPINA "STATISTIKA"
160. DELOVNA SKUPINA "ENERGIJA IN EUROTOM"
161. DELOVNA SKUPINA "PROST PRETOK BLAGA IN STORITEV TER ZAŠČITA POTROŠNIKOV"
162. DELOVNA SKUPINA "NOTRANJI TRG"
163. DELOVNA SKUPINA "SKUPNA TRGOVINSKA POLITIKA"
164. DELOVNA SKUPINA "VARSTVO KONKURENCE IN DRŽAVNE POMOČI"
165. DELOVNA SKUPINA "INDUSTRIJSKA POLITIKA IN PODJETNIŠTVO
166. DELOVNA SKUPINA "TELEKOMUNIKACIJE, POŠTNE STORITVE IN STORITVE INFORMACIJSKE DRUŽBE"
167. DELOVNA SKUPINA "ZNANOST, RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO"
168. DELOVNA SKUPINA "PROST PRETOK OSEB"
169. DELOVNA SKUPINA "DELO IN SOCIALNE ZADEVE"
170. DELOVNA SKUPINA ZA SKLOP "KMETIJSTVO"
171. DELOVNA SKUPINA "VETERINARSKE IN FITOSANITARNE ZADEVE"
172. DELOVNA SKUPINA "RIBIŠTVO"
173. DELOVNA SKUPINA "JAVNO ZDRAVJE"
174. DELOVNA SKUPINA "OKOLJE"
175. DELOVNA SKUPINA "PROMET"
176. DELOVNA SKUPINA "IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN MLADI"
177. DELOVNA SKUPINA "KULTURA IN AVDIOVIZUALNA POLITKIKA"
178. KOMISIJA ZA IZVAJANJE ZAKONA O POPRAVI KRIVIC
179. KOMISIJA ZA POPOTRESNO OBNOVO OBJEKTOV
180. KOMISIJA ZA PLAZOVE
181. STROKOVNA KOMISIJA ZA IZBIRO KONCESIONARJA NA PODLAGI UREDBE O NAČINU, PREDMETU IN POGOJIH IZVAJANJA GOSPODARSKE JAVNE GUMAMI
182. STROKOVNA KOMISIJA ZA IZBIRO KONCESIONARJEV ZA OPRAVLJANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE RAVNANJA Z IZRABLJENIMI MOTORNIMI VOZILI
183. KOMISIJA ZA ODPRAVO POSLEDIC NESREČ NA STVAREH
184. SVET ZA VARSTVO OKOLJA
185. ZNANSTVENI ODBOR ZA DELO Z GENSKO SPREMENJENIMI ORGANIZMI V ZAPRTEM SISTEMU
186. ZNANSTVENI ODBOR ZA NAMERNO SPROŠČANJE GENSKO SPREMENJENIH ORGANIZMOV V OKOLJE IN DAJANJE IZDELKOV NA TRG
187. STROKOVNA KOMISIJA ZA OCENJEVANJE PONUDB GLEDE JAVNEGA RAZPISA ZA IZBIRO KONCESIONARJA ZA POSAMEZNO DIMNIKARSKO OBMOČJE
188. KOMISIJA ZA RAVNANJE Z GENSKO SPREMENJENIMI ORGANIZMI (GSO)
189. ARHIVSKA KOMISIJA
190. KOMISIJA VLADE RS ZA NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJSKIH POGODB NA PODROČJU RUDARSTVA
191. STROKOVNA KOMISIJA ZA RAZLAGO KOLEKTIVNE POGODBE ELEKTROGOSPODARSTVA
192. STROKOVNA KOMISIJA ZA RAZLAGO KOLEKTIVNE POGODBE PREMOGOVNIŠTVA
193. KOMISIJA ZA NADZOR IZVOZA BLAGA Z DVOJNO RABO
194. KOMISIJA ZA ODPRAVO POSLEDIC ŠKODE V GOSPODARSTVU
195. STALNA MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA PREGLED PRISPELIH VLOG O ZAINTERESIRANOSTI ZA PODELITEV RUDARSKE PRAVICE PRED IZDAJO KONCESIJSKEGA AKTA IZ 15. ČLENA ZAKONA O RUDARSTVU
196. KOMISIJA ZA POSPEŠEVANJE MEDNARODNE MENJAVE
197. KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE IN ZATIRANJE KRIMINALITETE
198. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO MOŽNIH UKREPOV ZA UVELJAVITEV MIGRACIJSKE POLITIKE REPUBLIKE SLOVENIJE
199. KOMISIJA ZA UGOVOR VESTI VOJAŠKI DOLŽNOSTI
200. ODBOR KONVENCIJE O PRIZNAVANJU VISOKOŠOLSKIH KVALIFIKACIJ V EVROPSKI REGIJI 201. SVET ZA VISOKO ŠOLSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE
202. SVET ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO REPUBLIKE SLOVENIJE
203. ODBOR ZA PRIZNANJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POSLOVNO ODLIČNOST
204. KOMISIJA ZA AKREDITACIJO VIŠJEŠOLSKIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV
205. ODBOR REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZOISOVO NAGRADO, ZOISOVO PRIZNANJE, PRIZNANJE AMBASADOR ZNANOSTI RS IN PUHOVA PRIZNANJA
206. KOMISIJA ZA DOLOČITEV OMREŽNIH PRIKLJUČNIH TOČK S PREDNOSTJO
207. SVET ZA SISTEM PLAČ V JAVNEM SEKTORJU
208. PODKOMISIJA ZA ŠTIPENDIRANJE PRI KOMISIJI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ADMINISTRATIVNE ZADEVE IN IMENOVANJA
209. KOMISIJA ZA PRITOŽBE IZ DELOVNEGA RAZMERJA ZA JAVNE USLUŽBENCE PRI ORGANIH DRŽAVNE UPRAVE IN PRI PRAVOSODNIH ORGANIH
210. KOMISJA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBRAVNAVANJE PREDLOGOV PREDPISOV Z VIDIKA DOLOČB ZAKONA O JAVNI RABI SLOVENŠČINE
TER CILJEV JEZIKOVNE POLITIKE IN JEZIKOVNEGA NAČRTOVANJA 211. KOORDINACIJSKI ODBOR ZA DRŽAVNE PROSLAVE
212. NACIONALNI SVET ZA KNJIŽNIČNO DEJAVNOST
213. STROKOVNI SVET REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠPORT
214. ODBOR ZA PODELJEVANJE BLOUDKOVIH PRIZNANJ
215. ODBOR ZA PODELJEVANJE NAGRAD REPUBLIKE SLOVENIJE NA PODROČJU ŠOLSTVA
216. STROKOVNI SVET REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SPLOŠNO IZOBRAŽEVANJE
217. STROKOVNI SVET REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POKLICNO IN STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE
218. STROKOVNI SVET REPUBLIKE SLOVENIJE ZA IZOBRAŽEVANJE DRASLIH
219. STROKOVNA KOMISIJA ZA IZDAJO PREDHONIH MNENJ V POSTOPKU IZDAJE DOVOLJENJ ZA PROMET Z VOJAŠKIM OROŽJEM IN OPREMO
220. ODBOR ZA RAZPOLAGANJE S SREDSTVI POŽARNEGA SKLADA
221. DELOVNA SKUPINA ZA IZVAJANJE TEMELJNIH RAZVOJNIH PROGRAMOV SLOVENSKE VOJSKE V LETIH 1994- DO 2015
222. MEDRESORSKA STROKOVNA KOMISIJA ZA IZDAJO SOGLASIJ ZA IZVEDBO ZAUPNIH NAROČIL
223. STALNA MEDRESORSKA ANALITIČNA SKUPINA
224. MEDRESORSKA KOMISIJA ZA NATOVE RAZPISE
225. ODBOR NACIONALNEGA PRPGRAMA VARNOSTI CESTNEGA PROMETA
226. KOMISIJA ZA VODENJE POSTOPKOV O PRITOŽBAH ZOPER ODLOČBE, KI JIH NA PRVI STOPNJI NA PODLAGI LETALSKIH PREDPISOV, KI VELJAJO V REPUBLIKI SLOVENIJI, IZDA MINISTRSTVO PRISTOJNO ZA PROMET
227. SVET ZA KMETIJSTVO IN PODEŽELJE REPUBLIKE SLOVENIJE
228. KOMISIJA ZA ODPRAVO POSLEDIC ŠKODE V KMETIJSTVU
229. ZDRAVSTVENI SVET
230. SVET ZA ZDRAVJE
231. SVET REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU
232. MEDRESORSKA KOMISIJA ZA KEMIJSKO VARNOST
233. KOMISIJA ZA STRATEŠKO BLAGO
234. KOMISIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO PACIENTOVIH PRAVIC
235. KOMISIJA VLADE RS ZA DROGE
236. MEDRESORSKA KOMISIJA ZA OBRAVNAVO PREDLOGOV REGIONALNIH DRŽAVNIH POMOČI ZA TEKOČE POSLOVANJE PODJETIJ
237. DELOVNA SKUPINA ZA ZASTOPANJE INTERESOV DRŽAVNIH ORGANOV PRI IZVRŠEVANJU ZAKONA O GLAVNEM MESTU
238. OŽJA DELOVNA SKUPINA ZA ZASTOPANJE INTERESOV DRŽAVNIH ORGANOV PRI IZVRŠEVANJU DOLOČB ZAKONA O GLAVNEM MESTU REPUBLIKE SLOVENIJE
239. SVET ZA NACIONALNO VARNOST
240. SEKRETARIAT SVETA ZA NACIONALNO VARNOST
241. KOMISIJA ZA SPREMLJANJE AKCIJSKEGA PROGRAMA ZA INVALIDE 2007-2013
242. KOMISIJA ZA ODPRAVLJANJE POSLEDIC DELA Z AZBESTOM
243. KOMISIJA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ODKRIVANJE IN PREPREČEVANJE DELA IN ZAPOSLOVANJA ZA ČRNO
244. KOMISIJA ZA POSTOPKE SPORAZUMEVANJA ZA PRIZNANJE ODŠKODNIN OBOLELIH ZA POKLICNO BOLEZNIJO ZARADI AZBESTA
245. KOMISIJA ZA UVELJAVLJANJE PRAVICE DO POKOJNINE POD UGODNEJŠIMI POGOJI
246. STALNA KOMISIJA ZA URESNIČEVANJE SPORAZUMA MED VLADO RS IN VLADO ITALIJANSKE REPUBLIKE O UREJANJU VOJNIH GROBIŠČ
247. STALNA KOMISIJA ZA URESNIČEVANJE SPORAZUMA MED VLADO RS IN VLADO ČEŠKE REPUBLIKE O UREJANJU VOJNIH GROBIŠČ
248. SVET ZA SLOVENSKI ZNAKOVNI JEZIK
249. KOMISIJA ZA ODLOČANJE O ODŠKODNINI ŽRTVAM KAZNIVIH DEJANJ
250. KOMISIJA ZA INFORMACIJSKO VARNOST
251. STROKOVNA SKUPINA POD VODSTVOM MINISTRSTVA ZA FINANCE, KI BO PREVERILA DEJANSKE UTEMELJENE STROŠKE ZA OPRAVLJENA NAROČILA PO POGODBI O NAROČILU TER VIŠINO DEJANSKO UTEMELJENIH ODHODKOV ZA IZRAČUN KONCESIJSKE DAJATVE
252. SVET VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNO-ZASEBNO PARTNERSTVO
253. KOMISIJA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAŠČITO ROMSKE SKUPNOSTI
254. MEDRESORSKO DELOVNO TELO ZA MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE
255. STALNA KOORDINACIJSKA SKUPINA ZA OMEJEVALNE UKREPE
256. STALNA AVTONOMNA STROKOVNA KOMISIJA ZA PRIPRAVO MNENJA O USPOSOBLJENOSTI KANDIDATOV, KI NISO DIPLOMATI, ZA VODJO DIPLOMATSKEGA PREDSTAVNIŠTVA ALI KONZULATA
257. KOMISIJA ZA SPREMLJANJE SPORAZUMA O ZAGOTAVLJANJU POSEBNIH PRAVIC MADŽARSKE MARODNE SKUPNOSTI V REPUBLIKI SLOVENIJI IN SLOVENSKE NARODNE MANJŠINE V REPUBLIKI MADŽARSKI
258. SVET VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU
259. SVET VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SLOVENCE PO SVETU
260. SVET VLADE RS ZA URESNIČEVANJE NAČELA ENAKEGA OBRAVNAVANJA
261. SKUPNO DELOVNO TELO VLADE RS ZA VARSTVO PRED ŠKODLJIVIMI RASTLINAMI
262. MEDRESORSKA KOMISIJA ZA NAPOTITEV OSEB V MEDNARODNE CIVILNE MISIJE IN MEDNARODNE ORGANIZACIJE
263. SVET ZA PROMOCIJO KMETIJSKIH IN ŽIVILSKIH PROIZVODOV
264. SVET ZA TERITORIALNO USKLAJEVANJE RAZVOJNIH POBUD
265. NACIONALNI USKLAJEVALNI ODBOR ZA IZVAJANJE EVROPSKEGA LETA PROSTOVOLJNIH DELAVNOSTI (2011)
266. SVET ZA SOCIALNO PODJETNIŠTVO
267. DRŽAVNA KOMISIJA IN REGIJSKE KOMISIJE ZA OCENJEVANJE ŠKODE OB NARAVNIH IN DRUGIH NESREČAH TER ZA PRIPRAVO PREDLOGOV ZA ODPRAVO NJIHOVIH POSLEDIC
268. ODBOR REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PODELITEV DRŽAVNIH PRIZNANJ NA PODROČJU PROSTOVOLJSTVA
269. STROKOVNA KOMISIJA ZA ČLOVEKOVE PRAVICE IN CIVILNE SVOBOŠČINE - ZA POSAMEZNO PODROČJE PROSTOVOLJSKEGA DELA
270. STROKOVNA KOMISIJA ZA KULTURO, UMETNOST TER TURIZEM - ZA POSAMEZNO PODROČJE PROSTOVOLJSKEGA DELA
271. STROKOVNA KOMISIJA ZA REKREACIJO, ZDRAVJE TER VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE - ZA POSAMEZNO PODROČJE PROSTOVOLJSKEGA DELA
272. STROKOVNA KOMISIJA VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE TER ČLOVEK, NARAVA IN DRUŽBENE VREDNOTE - ZA POSAMEZNO PODROČJE PROSTOVOLJSKEGA DELA
273. DELOVNA SKUPINA ZA IMPLEMENTACIJO DIREKTIVE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA 2005/36/ES O PRIZNAVANJU POKLICNIH KVALIFIKACIJ
274. SVET VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SPODBUJANJE RAZVOJA PROSTOVOLJSTVA, PROSTOVOLJSKIH IN NEVLADNIH ORGANIZACIJ
275. ŠTUDIJSKI CENTER ZA NARODNO SPRAVO

Ključne besede komisija delovna telesa
Kategorija: Javna uprava


Zadnji komentarji:

anekdota | 05.07.2013 | 19:13
 
Pozdravljeni

Saj ni problem, da so komisije ipd, lahko bi jih bilo še dosti več. Problem je, ker mislimo, da jih je potrebno plačevati, namesto, da bi v njih delali prostovoljno v družbeno korist.
Kaj je res potrebno vse plačevati? Če je nekomu zares mar za določeno družbeno vprašanje, se bo z njim ukvarjal proti plačilu ali pa brez plačila in taka oseba bo tudi bolj etično delovala kot nekdo, katerega interes delovanja se skriva za finančno pridobitvijo.
Seveda pa za to potrebujemo zrele in zaveste ljudi, ki jim je mar za to kje in kako živijo.

In zakaj bi bilo dobro, da je komisij še več, zato, ker to pomeni, da se ljudje povezujejo in skupno razmišljajo o določenih družbenih vprašanjih, kar je verjetno bolje, kot čepeti pred računalnikom in biti nadvse pameten o tem, kaj in kako počno drugi.

lp
Izbrisan Uporabnik 26 | 07.06.2013 | 21:40
Tu smo svetovni rekorderji. Velja stara resnica: Če želiš, da se neka zadeva ne reši, potem ustanovi komisijo... Veliko komisij, veliko nerešenih zadev. To je pri nas dejstvo. Odpraviti je treba VSE komisije.
Barbara Győrfi | 22.05.2013 | 11:56
DavidS, se strinjam glede trojke. 
Nekatere komisije imajo posebej zaposlene ljudi, pa tudi, če so v njih le tisti, ki so že zaposleni drugje, zagotovo za delo v komisijah prejemajo dodatke. Vsekakor gre v večini primerov za potrato in izčrpavanje javnih sredstev, ki bi lahko bila porabljena koristneje.
jozzek | 31.05.2013 | 15:38
Komentar je izbrisal avtor komentarja.
rogixl | 22.05.2013 | 09:33
Razmislite samo, koliko je potnih stroškov in dnevnic za udeležence teh komisij. Če bi strokovne službe delovale kot je potrebno, veliko teh komisij nebi potrebovali.
buldog | 17.05.2013 | 10:27
Ta predlog izhaja iz nepoznavanja dela izvršne veje oblasti in tudi iz nepoznavanja financiranja teh komisij.

Veliko večino naštetih komisij sestavljajo uradniki, ki so zaposleni na raznih ministrstvih, in v njihov opis delovnih nalog spada tudi sodelovanje v raznih komisija. Te osebe za delo v teh komisijah niso ekstra plačane. Namen teh komisij pa je usklajevat "mnenja" (politike) različnih ministrstev do določenega vprašanja. Na ta način se določeni problemi, ki se pojavljajo pri samem delovanju na določenem področju razčistijo, tako da se dobi neko skupno izhodišče.

Drug del teh komisij pa sestavljajo komisije, ki jih sestavljajo predstavniki ministrstev, ki za delo teh komisij niso plačani, in strokovno osebje - zaposleni v teh komisijah. Tudi te komisije do namenjene usklajevanju stališč ministrstev, vendar gre pa za stališča, ki se tičejo predvsem zunanjega delovanja Slovenije, zaradi česar imajo te komisije zaposleno tudi strokovno osebje, ki potem sodeluje v imenu Slovenije v strokovnih organizacijah.

Tretji del teh komisij pa so komisije t.i. civilne družbe, kjer sodelujejo predstavniki ministrstev in predstavniki civilne družbe. Namen teh komisij pa je usklajevanje določenih stališč, predlaganje določenih rešitev,... ki se tičejo civilne družbe. Tudi tu gre praviloma za to, da osebe, ki delujejo v teh komisijah, niso posebej plačane za delo v teh komisijah, ampak spada to v njihove delovne naloge.

Ukinitev vseh teh komisij je problematična zaradi sledečih razlogov:
1. to bi pripeljajo do povečanja neusklajenosti predpisov,
2. povečanje neusklajenosti delovanja posameznih ministrstev na področjih, ki so skupna,
3. podaljševanje časa za ukrepanje, ker bi morali stališča potem usklajevati neposredno ministri, ki pa nimajo tovrstnega strokovnega znanja, zaradi česar, bi se morali pred vsakim posvetovanjem na vladi, pozanimati pri svojih uradnikih, kaj prinese posamezna rešitev, to pa bi pomenilo ogromne zastoje v delu vlade in tudi pri sprejemanju odločitev, ki jih te komisije sprejemajo,
4. minimalen finančni prihranek
DavidS | 17.05.2013 | 14:41
Ne poznam zadeve toliko podrobno.....me pa nekako nekje zadaj muči misel, da morda člani teh komisij dobivajo takšne ali drugačne dodatke za delo v komisijah.....recimo, ko pišete, da "praviloma niso plačani posebej za to"....mi to da misliti, da pa nekatere komisije vendarle predstavljajo strošek.

Če se motim, pa vse lepo in prav....jih lahko imamo še 200.....
mmar | 19.05.2013 | 22:16
Pozdravljen,
hudo močno dvomim, da je na tem spisku vsaj eden (1) tak, ki zaradi te dejavnosti ne dobiva dodatkov. Poznavanje koliko in kdo dobiva, pa je očitno "onemogočeno".

Ker se nimam časa ukvarjat s tem seznamom, sem pogledal v bizi.si samo zadnjega:

http://www.bizi.si/STUDIJSKI-CENTER&..;NARODNO-SPRAVO/

Kot vidite spoštovani, je notri polno zaposlenih kar 5 do 9, in to za zadevo, kjer sprave nikakor noče in noče biti. Kajneda? 

Da pa je 9 zaposlenih očitno še premalo, Študijski center posluje tudi s podjetji v vrednosti odhodkov cca. 100.000€ na letni osnovi. 

http://supervizor.kpk-rs.si/organ/31062/

Bodite, prosim, tako dobri in dokažite vsem nam nepoznavalcem v obliki preproste tabele, koliko imajo te komisije in oddelki zaposlenih, kakšne so njihove plače in dodatki, ter s kakšnimi zneski poslujejo s podjetji. Veseli bomo tudi s prikazanimi rezultati.

Saj veste, ljudje smo naivni točno toliko časa, dokler imamo kaj za jesti. Potem se pa zgodijo tiste stvari, ki jih uči zgodovina, ker - zgodovina se vedno ponavlja. 

Verjemite mi - brez vseh teh komisij in oddelkov, bodo ministri poslovali še bolje kot danes!

PS
Seznam že nekaj časa kroži po spletu tako, da je o tem seznanjen že kar precej širok krog državljanov.
buldog | 29.05.2013 | 14:00 Prikaži
@mmar

Praviloma vse medresorske delovne skupine sestavljajo uradniki, ki v njih morajo delati že na podlagi opisa delovnih nalog in na podlagi zakona o javnih uslužbencih. Za svoje delo so plačani v okviru redne plače.


Javni uslužbenec mora opravljati delo v projektni skupini v organu, pri katerem dela, če ga predstojnik vanjo imenuje. Kadar projektno skupino imenuje vlada, soglasje predstojnika ni potrebno, če v projektni skupini sodeluje javni uslužbenec, ki dela v organu državne uprave.Poleg tega je na tem seznamu kar nekaj komisij, ki sploh ne obstajajo več (npr. skupina za pristop k OECD - smo že člani OECD,...).


Me prav zanima, kako bi lahko po vaše delovala vlada, če bi morali ministri sami opravljat in usklajevat stvari, ki jih sedaj opravljajo posamezne komisije. Recimo v primeru delovnih skupin, ki so pristojne recimo za sodelovanje z mednarodnimi organizacijiami. Po vaše bi delo moralo potekat tako:
1. strokovne službe ministrstva zavzamejo stališče ministrstva, ga posredujejo ministru
2. minister posreduje strokovno stališče ministrstva na vladi
3. minister se na vladi seznani s strokovnimi stališči drugih ministrstev
4. če se strokovna stališča ministerstev ne ujemajo, posredujejo ministri svojim strokovnim službam mnenja drugih ministerstev
5. strokovne službe popravijo stališče ministrstva in zavzamejo stališče do stališč drugih ministrstev, kar sporočijo ministru
6. minister posreduje stališča na vladi
7. če spet ni ujemanja v stališčih ponavljanje korakov od 4-6 toliko časa, dokler stališča niso usklajena in vlada lahko sprejme skupno stališče

Sedaj pa delo poteka tako:
1. ko je potrebno zavzeti neko stališče, se najprej dogovorijo strokovnjaki znotraj ministrstva, ki zavzamejo svoje stališče
2. sledi predstavitev stališč na strokovni komisiji ter usklajevanje stališč med posameznimi ministrstvi
3. posredovanje skupnega stališča vladi, ki ga potem sprejme.

Torej je po vaše bolje imeti 7 ali več korakov za dosego stališča RS, pri čemer to lahko časovno traja tudi nekaj mesecev, kot pa da se pride do stališča RS v 3 korakih v zelo kratkem roku?
mmar | 31.05.2013 | 08:48 Prikaži
Nisem rekel, da je treba ukinit vse, temveč vsaj polovico. Poleg tega pa: naj ima minister par svetovalcev, ki so mu sposobni svetovat. Praksa kaže, da je obstoječi balast tak, da so nasveti bolj in manj po vaše "nestrokovni". Treba je vedeti to, da bolj enostavno je vse, večji je učinek.
buldog | 04.06.2013 | 10:30
Številne komisije/sveti, ki so na tem spisku sploh ne obstajajo več - zaradi različnih razlogov (ker je zaradi spremembe zakonodaje prenehala potreba po njihovem obstoju, zaradi racionalizacije, ker se je zgodil dogodek zaradi katerega so bile ustanovljene)


Številne komisije (skoraj polovica) so pa medresorske narave, kar pomeni, da gre za skupine, ki zajemajo področja več ministrstev. Sem vam že 2x povedal, kaj bi pomenila njihova ukinitev. Vi pa vztrajate pri njihovi ukinitvi, hkrati pa ne poveste, kako bi se nadomestilo njihovo delo.

Npr.:
11. STROKOVNI SVET ZA PROTIPOTRESNE UKREPE - tu so notri predstavniki večih ministrstev, univerz,... gre za pokrivanje večih področij in potem predlagajo usklajene ukrepe posameznemu resornemu ministrstvu oz. dajejo pripombe na zakonodajo s tega področja. Ali bi bilo potem po vaše bolje vse te predstavnike z različnih področij zaposliti na vsakem ministrstvu svojo enako skupino, da bi potem svetovali ministru, kot vi predlagate?
13. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO STROKOVNIH IN PRAVNIH TEMELJEV ZA NADALJNE POGOVORE Z ITALIJANSKO STRANJO O VPRAŠANJU VRAČANJA KULTURNIH DOBRIN, UMETNIŠKIH DEL, ARHIVOV TER TER KATASTRSKIH IN ZEMLJIŠKIH KNJIG IZ ITALIJE V SLOVENIJO - tu gre spet za skupino, ki zajema delovna področja večih ministrstev. Ali bi bilo potem po vaše bolje, da bi imelo vsako ministrstvo, v katerega delovno področje posega ta skupina, oblikovano strokovno skupino iz podobnih strokovnjakov, da bi posameznemu ministrstvu dajala nasvete, predlagala rešitve,... minister bi pa to potem predlagal na vladi, ostali ministri bi to potem sporočili svojim svetovalcem, ki bi mu povedali kaj in kako, nato bi ta minister to povedal na vladi, potem bi ministri spet prenesli svetovalcem in tako naprej, dokler se ne bi nekega dne uskladili?
15. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA DELOVANJE REPUBLIKE SLOVENIJE V NATU - tu gre spet za delovno skupino, ki pokriva delovna področja več ministrstev, hkrati pa je tu potrebno hitro delovanje in zavzemanje stališč. Ali naj torej tovrstna stališča zavzema vlada tako, da se ministri posvetujejo s svojimi svetovalci, dokler se nekje v bodočnosti ne uskladijo stališča vse zajetih ministrstev?
21. MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO PREDLOGA BESEDILA ZAKONA O PRIVILEGIJIH IN IMUNITETAH MEDNARODNIH ORGANIZACIJ S SEDEŽEM V REPUBLIKI SLOVENIJI - tu gre spet za skupino, ki zajema področje večih ministrstev. Ali naj torej o tej strokovni temi razpravljajo ministri, ki potem prenesejo to svojim svetovalcem, da zavzamejo stališče do predloga, potem to sporočijo ministru, ki potem posreduje vladi in ostalim ministrom, ki o tem spet razpravljajo, kar potem posreduje minister spet svojim svetovalcem, ki zavzamejo stališče, ga posredujejo ministru, ta spet vladi,... dokler se ne uskladijo nekje v prihodnosti?


Vse delovne skupine in medresorske delovne skupine so sestavljene iz uradnikov, kar pomeni, da za njihovo delovanje ne gre iz proračuna dodaten denar. Njihov namen pa je usklajevanje strokovnih stališč, priprava strokovnih rešitev,... ki zajemajo delovna področja večih ministrstev. Če mislite, da bi se dalo, kako drugače uskladiti te strokovne stvari, čakam vaš predlog že od mojega prvega odgovora.


Vsaka država in tudi EU ima take delovne skupine, ker se drugače ne da rešiti zadev, ki posegajo na področja večih ministrstev, oziroma bi drugačno reševanje/usklajevanje trajalo neprimerno dolgo.

Če mislite, da bi se lažje rešilo konkretne probleme ali vprašanja tako, da bi minister svojim uradnikom predstavil to, kar so mu drugi ministri povedali o mnenju njihovih strokovnjakov, se zelo motite. V primeru delovnih skupin imate neposredno komunikacijo med strokovnjaki. V primeru ukinitve imate pa 3x posredno komunikacijo. Kaj je problem posredne komunikacije, pa upam, da veste. To je izguba informacij, nerazumevanje,...
Janez Korošec | 17.07.2013 | 08:14
Pozdravljeni, 
buldog je državni uslužbenec, ki je mastno plačan s strani davkoplačevalcev, članke pa piše med delovnim časom. Če je tako goreč zagovornik komisij in birokracije se naj predstavi z Imenom in Priimkom !
PCer | 17.05.2013 | 08:59
Razlog za nasprotovanje komisijam je v nepoznavanju vloge, načina dela in stroškov večine komisij. Vladne in medresorske komisije so ključno in odlično orodje za medresorsko usklajevanje in sodelovanje in v veliki meri omejujejo in zmanjšujejo neusklajeno delo ministrstev ter neusklajenost med zakoni in predpisi. Mnenja sem, da večina teh komisij ne  povzroča stroškov javnim financam, saj v komisijah delajo uradniki iz ministrstev, državnih organov ali predstavniki drugih organizacij na svoje stroške (GZS, sindikati, drugi zainteresirani).  Neusklajenosti in nepotrebno administriranje, ki se pokažejo v sprejetih predpisih, je pogosto posledica nekoordiniranega dela resorjev ali neučinkovitosti medresorskih komisij, ki bi neskladnosti lahko pravočasno preprečile.
Zato bi imelo pavšalno ukinjanje medresorskih in drugih komisij za posledico še slabšo medresorsko usklajenost  predpisov in sklepov, ki jih sprejema vlada.  Zlasti bi moral imeti  minister za finance imeti možnost in dolžnost veta v Vladi na sklepe, ki imajo škodljive finančne posledice.  V "boljših" časih žal ministri za finance tega niso počeli. 


Nezadovoljen | 16.05.2013 | 14:34
Vsaka čast MMAR, da sta uspeli zbrati tako število komisij, od katerih je morda kakšna celo opravičila svoj obstoj.
ZA.
DavidS | 16.05.2013 | 11:41
Napaka......vse, kar bo ta predlog dosegel je to, da bo ustanovljena komisija, ki bo ugotavljala, katere komisije bi lahko ukinili. In pri tem se bo končalo.
mmar | 16.05.2013 | 13:19
Potem pa lahko kar zaprosimo trojko, da bo to uredila namesto nas.
DavidS | 16.05.2013 | 16:46
Ko pride trojka, bom vsakič, ko bom srečal katerega od njih, lepo prosil, če mu lahko poljubim stopala. Žal imam občutek, da je diktatura EU edino, kar nas lahko reši.

Pa ne, da bi imel tako blazno visoko idealistično mnenje o EU....bolj zaradi zavedanja, da bolj, kot nas v drek tiščijo naši politiki, nas ne more nihče.....oziroma, drugače rečeno, če pride trojka, in bo delala pri nas vse izključno v interesu Nemčije in Francije....bo to za nas še zmeraj bolje, kot sedaj, ko naši voditelji delajo izključno v svojem osebnem interesu.